lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

19. říjen 2019
29. NEDĚLE BĚHEM ROKU

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Ty Tvůrce všeho, Bože náš,
svět řídíš a náš každý den
v nádheru světla oblékáš
a v noci dáváš blahý sen.

Aby klid údům znaveným
pro další práci sílu dal,
vlil svěžest myslím zemdleným,
utišil pláč i každý žal.

My s díky za den skončený
na prahu noci prosíme
a chválíme tě písněmi:
Nám pomoz, i když hříšní jsme.

Kéž smí tě srdce opěvat,
radostný hlas tě velebit,
nejčistší láska milovat,
střízlivá mysl tebe ctít.

Až převezme tma bezedná
po skončeném dni všechnu moc,
kéž víra temnot nepozná,
ať vírou rozjasní se noc.

Vzývejme Krista, Otce s ním,
i s jejich Duchem společným;
V trojici Bože jediný,
nás prosící tě, posilni. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Pane, ať moje modlitba k tobě stoupá jako kadidlo.

Žalm 140 (141), 1-9
Modlitba v nebezpečí

Z kadidelnice v andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř s modlitbami věřících. (Zjev 8, 4)

1 Pane, za tebou volám, na pomoc pospěš, *
      uslyš můj hlas, když tebe se dovolávám!

2 Obětním dýmem buď před tebou modlitba moje, *
      obětí večerní moje vztažené ruce! –

3 Postav, Pane, k mým ústům ochranné stráže, *
      k bráně mých rtů svou spolehlivou hlídku!

4 Nenech mé srdce, aby se klonilo ke zlu, *
      nedopusť, abych provedl nějakou špatnost
   ve spolku s lidmi, kteří jen bezpráví činí; *
      z jejich pamlsků ani okusit nechci!

5 Poctivý ať si mě bije, zbožný ať káře, †
      olejem hříšných však hlavu si pomazat nedám. *
      Přes jejich zlobu má modlitba zůstane stálá. –

6 A kdyby jednou svým soudcům do rukou padli, *
      potom ať slyší, jak laskavá jsou moje slova.

7 Tak jako pod pluhem kamínky vyorané *
      u jícnu podsvětí rozsety jsou jejich kosti. –

8 Já však, Pane, stále jen za tebou hledím, *
      k tobě se utíkám, nenech zajít můj život!

9 Ochraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, *
      před pastmi, které mi strojí, kdo pášou jen křivdy! –

     10  [Do vlastních sítí ať bezbožní všichni padnou, *
         zatímco já svou cestou půjdu si dále.]

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Pane, ať moje modlitba k tobě stoupá jako kadidlo.

Ant. 2 Ty jsi, Pane, mé útočiště, ty jsi můj úděl v zemi živých.

Žalm 141 (142)
Modlitba opuštěného

Toto všechno se splnilo na Pánu v době jeho utrpení. (Sv. Hilarius)

2 Velikým hlasem k Pánu volám, *
      o milost nahlas Pána prosím.

3 Vylévám před ním svoje nářky, *
      svěřuji se mu se svou bídou. –

4 I když můj duch už ve mně chřadne, *
      ty přesto znáš mou každou stezku.
   Na cestě, po které já kráčím, *
      tajně mi nastražili léčku.

5 Pohlédnu vedle sebe vpravo: *
      není tu, kdo by chtěl mě chránit.
   Nikde už nemám útočiště, *
      nikdo už nedbá na můj život. –

6 Proto já, Pane, k tobě volám †
      a říkám: Tys mé útočiště, *
      ty jsi můj úděl v zemi živých!

7 Slyš moji úpěnlivou prosbu, *
      neboť jsem velmi zbědovaný.
   Ochraň mě od mých stihatelů, *
      na jejich přesilu jsem slabý. –

8 Vyved' mě šťastně ze žaláře, *
      abych tvé jméno mohl chválit!
   Poctiví přidají se ke mně, *
      když ty mi osvědčíš svou přízeň.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Ty jsi, Pane, mé útočiště, ty jsi můj úděl v zemi živých.

Ant. 3 Pán Ježíš se ponížil, a proto ho Bůh na věky povýšil.

Kantikum
Kristus, Boží služebník
Flp 2, 6-11

6 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, *
      nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu,

7 ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka †
      a stal se jako jeden z lidí, *
      navenek byl jako každý jiný člověk.

8 Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
      a to k smrti na kříži. –

9 Proto také ho Bůh povýšil †
      a dal mu jméno *
      nad každé jiné jméno,

10 takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno *
       na nebi, na zemi i v podsvětí,

11 a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: *
       Ježíš Kristus je Pán.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Pán Ježíš se ponížil, a proto ho Bůh na věky povýšil.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 11, 33-36
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobadatelné způsoby jeho jednání! Neboť kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všechno. Jemu buď sláva navěky! Amen.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Kterak jsou skvělá, * Pane, tvá díla.
R. Kterak jsou skvělá, * Pane, tvá díla.
V. Všechno jsi stvořil a učinil moudře.
R. Pane, tvá díla.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Kterak jsou skvělá, * Pane, tvá díla.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Ježíš učil své učedníky, že je třeba se stále modlit a neochabovat.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Ježíš učil své učedníky, že je třeba se stále modlit a neochabovat.

PROSBY

Oslavujme jediného Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého, a pokorně prosme:
     BOŽE, PŘISPĚJ NA POMOC SVÉMU LIDU.

Všemohoucí Bože, učiň, ať všude ve světě zavládne spravedlnost
a tvůj lid bude žít šťastně v míru.
Uveď všechny národy do svého království,
aby tak všichni došli spásy.
Dej, ať manželé žijí svorně podle tvé vůle
a stále ať je spojuje vzájemná láska.
Odměň všechny naše dobrodince
a dej jim věčný život.
Pohlédni milosrdně na ty, kdo se stali obětí nenávisti a válek
a přijmi je dobrotivě do nebeského domova.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie