lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

26. leden 2019
3. NEDĚLE BĚHEM ROKU

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Ty Tvůrce všeho, Bože náš,
svět řídíš a náš každý den
v nádheru světla oblékáš
a v noci dáváš blahý sen.

Aby klid údům znaveným
pro další práci sílu dal,
vlil svěžest myslím zemdleným,
utišil pláč i každý žal.

My s díky za den skončený
na prahu noci prosíme
a chválíme tě písněmi:
Nám pomoz, i když hříšní jsme.

Kéž smí tě srdce opěvat,
radostný hlas tě velebit,
nejčistší láska milovat,
střízlivá mysl tebe ctít.

Až převezme tma bezedná
po skončeném dni všechnu moc,
kéž víra temnot nepozná,
ať vírou rozjasní se noc.

Vzývejme Krista, Otce s ním,
i s jejich Duchem společným;
V trojici Bože jediný,
nás prosící tě, posilni. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Od východu slunce do západu ať je jméno Páně velebeno.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Od východu slunce do západu ať je jméno Páně velebeno.

Ant. 2 Do rukou vezmu kalich spásy a jméno Páně oslavím.

Žalm 115 (116B), 10-19
Poděkování v chrámě

Skrze Krista podávejme Bohu stále oběť chvály. (Srov. Žid 13, 15)

10 Věřil jsem, proto smím teď říci: *
       „Velice byl jsem ponížen!“
11 S úzkostí jsem si říkal v duchu: *
       „Věru, je každý člověk lhář!“ –

12 Čím nyní odvděčím se Pánu *
       za všechno, co mi prokázal?
13 Do rukou vezmu kalich spásy *
       a jméno Páně oslavím. –

14 Vyplním sliby dané Pánu *
       před jeho lidem veškerým.
15 Příliš je drahá v očích Páně *
       smrt těch, kdo jsou mu oddáni. –

16 Ó Pane, jsem tvůj věrný sluha, †
       tvůj sluha, syn tvé služebnice, *
       tys moje pouta rozvázal.
17 Děkovnou oběť přinesu ti *
       a jméno Páně vzývat chci. –

18 Vyplním sliby dané Pánu *
       před jeho lidem veškerým,
19 zde na nádvoří domu Páně, *
       v tvém středu, Jeruzaléme.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Do rukou vezmu kalich spásy a jméno Páně oslavím.

Ant. 3 Pán Ježíš se ponížil, a proto ho Bůh na věky povýšil.

Kantikum
Kristus, Boží služebník
Flp 2, 6-11

6 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, *
      nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu,

7 ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka †
      a stal se jako jeden z lidí, *
      navenek byl jako každý jiný člověk.

8 Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
      a to k smrti na kříži. –

9 Proto také ho Bůh povýšil †
      a dal mu jméno *
      nad každé jiné jméno,

10 takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno *
       na nebi, na zemi i v podsvětí,

11 a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: *
       Ježíš Kristus je Pán.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Pán Ježíš se ponížil, a proto ho Bůh na věky povýšil.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 13, 20-21
Bůh, dárce pokoje, který vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše, velikého pastýře ovcí – protože on zpečetil svou krví věčnou smlouvu – ať vás zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, a nechť působí v nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Kterak jsou skvělá, * Pane, tvá díla.
R. Kterak jsou skvělá, * Pane, tvá díla.
V. Všechno jsi stvořil a učinil moudře.
R. Pane, tvá díla.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Kterak jsou skvělá, * Pane, tvá díla.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Ježíš přišel v síle Ducha do Galileje: učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Ježíš přišel v síle Ducha do Galileje: učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili.

PROSBY

Kristus se smilovával nad těmi, kdo trpí, a kvůli nim projevoval svou lásku mocnými skutky. Buďme si toho vědomi a s důvěrou prosme:
     PANE, UKAŽ NÁM SVOU LÁSKU.

Pane, víme, že jsme dnes všechno dobré dostali z tvé ruky,
ať tvé dary nezůstanou bez užitku, ale přinesou v dobrém srdci hojné ovoce.
Světlo a spáso všech národů, ochraňuj své svědky, které jsi poslal do celého světa,
zažehni v nich oheň svého Ducha.
Dej, ať všichni přispívají k utváření světa, aby odpovídal tvému plánu,
a veď všechny, aby dobře chápali naléhavé požadavky dnešní doby.
Lékaři těla i duše, ulehči nemocným, přispěj na pomoc umírajícím,
a buď nám vždycky blízko se svým smilováním a útěchou.
Milostivě připočti k blaženým naše zemřelé bratry a sestry,
jejichž jména jsou v knize života.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie