lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

7. srpen 2018
Pro OP: Sv. Otce Dominika, kněze, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


Narodil se kolem roku 1175 v kastilské vesnici Calerueze. Jeho rodiče Felix a Jana byli podle tradice považováni za příslušníky významných šlechtických rodin Guzman a z Azy. Svou lásku ke Kristu, který trpí ve všech trpících, předávala blahoslavená Jana svému synovi. Tato láska jej pak vedla k tomu, že jako student v Palencii prodal všechen svůj majetek, aby získal prostředky na pomoc hladovějícím. Později dal Dominik této lásce zcela zvláštní charakter: bez oddechu pracovat pro spásu duší. Asi v roce 1199 vstoupil do katedrální kapituly v Osmě. V letech 1203–1205 doprovázel biskupa Diega de Azevedo na cestách do severní Evropy. Při této příležitosti objevil dvě velká pole působnosti – šířící se bludná učení, především v jižní Francii, a misie mezi pohanskými národy, hlavně mezi Kumány. Na příkaz papeže Inocence III. se s Diegem vydali do jižní Francie mezi sektu albigenských. Už v roce 1206 založil svatý Dominik ženský klášter v Prouille. Postupně vznikalo také společenství bratří, jež bylo 22. prosince 1216 schváleno papežem Honoriem III. jako Řád bratří kazatelů. Do základů svého nového řádu vložil svatý Dominik důležitou zásadu: bratři se mají věnovat apoštolátu v naprosté chudobě, apoštolátu, který nečeká na pozvání, ale sám vyhledává lidi, jimž má zvěstovat pravdu. 15. srpna 1217 rozeslal malou skupinku bratří z Toulouse do světa. Poslední období svého života prožíval neustále na cestách. Navštěvoval své bratry, povzbuzoval je, upevňoval jejich odvahu a po návratu do Říma jim vyprošoval podporu papeže. Při každé příležitosti kázal. Zemřel v Bologni 6. srpna 1221 a byl pohřben v klášterním kostele bratří. Kanonizoval jej 3. července 1234 Řehoř IX. V roce 1267 byly jeho ostatky přeneseny do zvláštní kaple chrámu sv. Dominika.

VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Dnes, velký otče, tebe uctíváme,
kterého sám Pán zasvětil si v oběť;
své vlastní jméno dal ti na znamení,
v zástavu lásky.

Moudrý jsi vůdce posvátného vojska,
povzbuzuješ ho, aby víra žila
vykoupeného lidu a ctnost rostla
neporušená.

Kážeš, naléháš, bratry rozesíláš,
by do všech končin země pospíchali,
tam světlo Krista nesli a věčného
života dary.

Vždy věrný Bohu i snoubence Páně,
nevinný, chudý, běloskvoucích mravů;
příklady dáváš a svět obnovuješ
v lepší a čistší.

Buď čest a sláva Trojici Nejvyšší,
která ti pocty tak veliké dává;
kéž nám dopřeje následovat tebe
do slávy nebe. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Když konec věku nadcházel, nebeský nový hlasatel Dominik chudobou se skvěl, v předzvěsti podobu psa měl.

Žalm 140 (141), 1-9
Modlitba v nebezpečí

Z kadidelnice v andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř s modlitbami věřících. (Zjev 8, 4)

1 Pane, za tebou volám, na pomoc pospěš, *
      uslyš můj hlas, když tebe se dovolávám!

2 Obětním dýmem buď před tebou modlitba moje, *
      obětí večerní moje vztažené ruce! –

3 Postav, Pane, k mým ústům ochranné stráže, *
      k bráně mých rtů svou spolehlivou hlídku!

4 Nenech mé srdce, aby se klonilo ke zlu, *
      nedopusť, abych provedl nějakou špatnost
   ve spolku s lidmi, kteří jen bezpráví činí; *
      z jejich pamlsků ani okusit nechci!

5 Poctivý ať si mě bije, zbožný ať káře, †
      olejem hříšných však hlavu si pomazat nedám. *
      Přes jejich zlobu má modlitba zůstane stálá. –

6 A kdyby jednou svým soudcům do rukou padli, *
      potom ať slyší, jak laskavá jsou moje slova.

7 Tak jako pod pluhem kamínky vyorané *
      u jícnu podsvětí rozsety jsou jejich kosti. –

8 Já však, Pane, stále jen za tebou hledím, *
      k tobě se utíkám, nenech zajít můj život!

9 Ochraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, *
      před pastmi, které mi strojí, kdo pášou jen křivdy! –

     10  [Do vlastních sítí ať bezbožní všichni padnou, *
         zatímco já svou cestou půjdu si dále.]

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Když konec věku nadcházel, nebeský nový hlasatel Dominik chudobou se skvěl, v předzvěsti podobu psa měl.

Ant. 2 Za jméno Krista bojoval, Boží semeno rozséval, štít chudoby ho ochraňoval.

Žalm 141 (142)
Modlitba opuštěného

Toto všechno se splnilo na Pánu v době jeho utrpení. (Sv. Hilarius)

2 Velikým hlasem k Pánu volám, *
      o milost nahlas Pána prosím.

3 Vylévám před ním svoje nářky, *
      svěřuji se mu se svou bídou. –

4 I když můj duch už ve mně chřadne, *
      ty přesto znáš mou každou stezku.
   Na cestě, po které já kráčím, *
      tajně mi nastražili léčku.

5 Pohlédnu vedle sebe vpravo: *
      není tu, kdo by chtěl mě chránit.
   Nikde už nemám útočiště, *
      nikdo už nedbá na můj život. –

6 Proto já, Pane, k tobě volám †
      a říkám: Tys mé útočiště, *
      ty jsi můj úděl v zemi živých!

7 Slyš moji úpěnlivou prosbu, *
      neboť jsem velmi zbědovaný.
   Ochraň mě od mých stihatelů, *
      na jejich přesilu jsem slabý. –

8 Vyved' mě šťastně ze žaláře, *
      abych tvé jméno mohl chválit!
   Poctiví přidají se ke mně, *
      když ty mi osvědčíš svou přízeň.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Za jméno Krista bojoval, Boží semeno rozséval, štít chudoby ho ochraňoval.

Ant. 3 Do nebe teď slavně vstoupil, když tělesných pout se zbavil, v plnosti nyní okouší, po čem žíznil život celý.

Kantikum
Kristus, Boží služebník
Flp 2, 6-11

6 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, *
      nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu,

7 ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka †
      a stal se jako jeden z lidí, *
      navenek byl jako každý jiný člověk.

8 Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
      a to k smrti na kříži. –

9 Proto také ho Bůh povýšil †
      a dal mu jméno *
      nad každé jiné jméno,

10 takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno *
       na nebi, na zemi i v podsvětí,

11 a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: *
       Ježíš Kristus je Pán.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Do nebe teď slavně vstoupil, když tělesných pout se zbavil, v plnosti nyní okouší, po čem žíznil život celý.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Tim 4, 1-2
Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Naléhej, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej, s veškerou shovívavostí a znalostí nauky.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Za Pánem ve dne vzhlížím, *v noci milost čekám.
R. Za Pánem ve dne vzhlížím, *v noci milost čekám.
V. S písní se modlím k Bohu mého žití.
R. V noci milost čekám.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Za Pánem ve dne vzhlížím, *v noci milost čekám.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Blažený Dominik pozdvihl ruce k nebi a pravil: "Otče svatý, ty víš, že jsem ochotně a vytrvale plnil tvou vůli a ochránil jsem a zachoval ty, které jsi mi dal. Teď je zas poroučím tobě, zachovej je a ochraňuj."
Nebo:
Chudý si jde pro královský trůn, vůdce pro žezlo, vítěz pro odměnu. Smrt přechází v život, práce v odpočinek, pozemský pláč ustupuje radosti.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Blažený Dominik pozdvihl ruce k nebi a pravil: "Otče svatý, ty víš, že jsem ochotně a vytrvale plnil tvou vůli a ochránil jsem a zachoval ty, které jsi mi dal. Teď je zas poroučím tobě, zachovej je a ochraňuj."
Nebo:
Chudý si jde pro královský trůn, vůdce pro žezlo, vítěz pro odměnu. Smrt přechází v život, práce v odpočinek, pozemský pláč ustupuje radosti.

PROSBY

Shromáždili jsme se o slavnosti svatého Otce Dominika. Podle jeho vzoru prosme Boha při této večerní oběti chvály:
    PANE, SHLÉDNI DOBROTIVĚ NA SVOU RODINU!

Bože, ve své nevýslovné prozřetelnosti jsi obohatil svou Církev svatým Dominikem a nás jsi povolal k jeho následování,
uděl nám, které jsi povolal k jeho následování, stejnou horlivost pro pravdu.
Pane, ochraňuj nás, ať se mu podobáme,
ať se radujeme v protivenstvích a vždycky důvěřujeme v tvé milosrdenství.
Našim bratřím, kteří vyznávají tvé svaté jméno a tvou pravdu,
dej uprostřed nástrah tohoto světa hojnou milost a sílu.
Pohleď na všechny naše bratry a sestry, kteří se zasvětili službě tvého slova a spáse lidí,
dej, ať se nijak nenechají zlomit, jsou-li snad odmítáni nebo osočováni.
Našim zemřelým bratřím a sestrám otevři bránu ráje
a dopřej nám, ať se s nimi jednou radujeme z tvé slávy.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Pomáhej, Bože, své Církvi, ať čerpá sílu z životního díla svatého otce Dominika, vynikajícího hlasatele tvé pravdy, a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele, aby se ve světě šířilo světlo evangelia. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

ZÁVĚREČNÉ POŽEHNÁNÍ

Všemohoucí Bůh Otec, který ustanovil svatého Dominika služebníkem evangelia, ať nás upevní v našem povolání.

R. Amen.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie