lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

2. únor 2019
Uvedení Páně do chrámu, svátek


V Jeruzalémě se dnešní svátek slavil už v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání. Od 10. století se objevuje v liturgických knihách na Západě název Očišťování Panny Marie. Nynější název znovu připomíná, že je to především svátek Páně.

VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

To, o čem dávno proroci mnozí
zpívali, Duchem Svatým naplněni,
to že se stalo Panně, Matce Boží,
neznámo není.

Vždyť Boha nebes, Pána celé země
počala Panna, Panna porodila,
jež po porodu nedotčenou
zjevně pannou vždy byla.

Stařeček svatý, Simeon vzal Syna
tam v jeho chrámě do náruče vřelé,
vděčný, že může zřít očima svýma
Vykupitele.

Přijímej vlídně prosby lidu svého,
prosíme, Matko nebeského Vládce,
ty jasné dary Syna laskavého
všem dáváš v lásce.

Věčného Otce světlo, Kriste Králi,
jenž jsi nám odkryl v Otci skryté krásy,
dej, ať ti pějem v říši světla chvály
po věčné časy. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Od Ducha Svatého bylo Simeonovi zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše.

Žalm 109 (110), 1-5. 7
Mesiáš, vítězný král a kněz

Musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. (Srov. 1 Kor 15, 25)

1 Pán řekl mému Pánovi: *
      „Seď po mé pravici,
   tvé nepřátele za podnož *
      ti k nohám položím.“ –

2 Žezlo tvé moci podá ti †
      sám ze Siónu Pán: *
      „Ty panuj vprostřed nepřátel!

3 Králem jsi ode dne zrození *
      na svatých pahorcích,
   z matčina klína když se jas *
      rozlil tvých mladých dnů.“ –

4 Pán bez výhrady přísahal: †
      „Jsi knězem na věky, *
      tak, jak jím Melchizedech byl.“

5 Pán stojí po tvé pravici, *
      v den hněvu krále zdrtí. –

   6  [On nad národy koná soud! +
      je nakupeno mrtvých,*
      rozbíjí lebky v šíř i dál.]

7 Z potoka pije u cesty *
      a znovu vztyčí hlavu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Od Ducha Svatého bylo Simeonovi zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše.

Ant. 2 Přinesli Pánu oběť, jak to předpisoval Zákon: pár hrdliček nebo dvě holoubata.

Žalm 129 (130)
Z hloubi volám

On spasí svůj lid od hříchů. (Mt 1, 21)

1 Z hloubi volám k tobě, Pane, *
      Pane, vyslechni můj hlas!
2 Ať tvé ucho vlídně slyší *
      na mé snažné volání! –

3 Kdybys, Pane, dbal na viny, *
      kdopak, Pane, obstojí?
4 Ty však dáváš odpuštění, *
      abychom ti sloužili.
5 Doufám, Pane, z duše doufám, *
      na tvé slovo vyčkávám.
6 Na Pána má duše čeká †
      víc než strážní na úsvit, *
      noční strážní na úsvit. –

7 Izrael ať čeká Pána! †
      U Pána je slitování, *
      on nás štědře vykoupí.
8 On vykoupí Izraele *
      z jeho provinění všech.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Přinesli Pánu oběť, jak to předpisoval Zákon: pár hrdliček nebo dvě holoubata.

Ant. 3 Mé oči viděly tvou spásu, kterou jsi připravil přede všemi národy.

Kantikum
Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo
Srov. Kol 1, 12-20

12 Radostně děkujme Bohu Otci, *
       že nám dal účast na podíle věřících ve světle,
13 že nás vytrhl z moci temnoty *
       a převedl do království svého milovaného Syna:
14 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
       odpuštění hříchů. –

15 On je věrný obraz neviditelného Boha, *
       prvorozený ze všech tvorů,
16 v něm bylo stvořeno všechno †
       na nebi i na zemi, *
       svět viditelný i neviditelný,
    ať to jsou andělé při trůnu, *
       nebo knížata a mocnosti: –

    všechno je stvořeno skrze něj a pro něj: †
17    on je dříve než všechno ostatní, *
       a všechno má trvání v něm. –

18 A on je hlava těla Církve, †
       on je počátek, prvorozený z mrtvých, *
       aby měl ve všem prvenství.
19 Otci se totiž zalíbilo, aby v něm přebývala všechna plnost, *
       a aby skrze něho se sebou usmířil všechno,
20 tím, že jeho krví prolitou na kříži *
       zjednal pokoj jak na nebi, tak na zemi.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Mé oči viděly tvou spásu, kterou jsi připravil přede všemi národy.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 4,15-16
Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Pán dal poznat *dílo své spásy.
R. Pán dal poznat *dílo své spásy.
V. Které připravil přede všemi národy.
R. Dílo své spásy.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Pán dal poznat *dílo své spásy.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Dnes blahoslavená Panna Maria obětovala dítě Ježíše v chrámě a Simeon, naplněn Duchem Svatým, vzal ho do náručí a velebil Boha.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Dnes blahoslavená Panna Maria obětovala dítě Ježíše v chrámě a Simeon, naplněn Duchem Svatým, vzal ho do náručí a velebil Boha.

PROSBY

Našeho Spasitele přinesli do chrámu, aby ho tam představili Hospodinu; klaňme se mu a volejme:
     PÁN JE SVĚTLO NÁRODŮ, PÁN JE SLÁVA SVÉHO LIDU.

Kriste Spasiteli, na tebe čekalo lidstvo po dlouhé věky,
dej světlo víry těm, kdo tě dosud nepoznali.
Náš Vykupiteli, tebe s nadějí vyhlížel tvůj vyvolený národ,
dej, ať celý svět poznává, že jsi přítomen ve své Církvi.
Ježíši, po tobě touží i ti, kdo si to neuvědomují,
vyjdi jim vstříc, aby se s tebou setkali a dosáhli spásy.
Pane, tvé Matce Marii bylo předpověděno, že bude mít podíl na tvém utrpení,
posiluj všechny, kdo musí kvůli tobě trpět.
Kriste, radosti všech svatých, Simeon se dočkal setkání s tebou,
dej umírajícím poznat, že jsi jim blízko, a zemřelým ukaž navěky svou tvář.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie