lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

22. prosinec 2017
Výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše, v Č. Budějovicích svátek, nezávazná památka


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Jeruzalém, obec slavná,
zvaná míru zjevení,
na nebesích zbudovaná
ze živého kamení,
kolem sebe anděly má
jak panna sbor svatební.

Z nebe k sňatku sestupuje
v šatě nad sníh zářícím,
nedotčena oddána je
s Pánem světa nejvyšším;
ulice, zdi, vše se skvěje
na ní zlatem nejčistším.

Perlami jí září brány
otevřené dokořán
každému, kdo zásluhami
svými přiváděn je tam;
když pro Krista snášel rány
v Boží vůli odevzdán.

Otesány, obroušeny
vybrané ty kameny,
jsou na vhodná místa všechny
rukou Mistra vloženy,
by tvořily v chrámu stěny,
ladným slohem skloubeny.

Slávu Bohu nejvyššímu,
vždy ať vzdává lidský hlas,
stejnou Otci, stejnou Synu
i Duchu, jenž těší nás,
úcta, moc buď Hospodinu
na věky, po všechen čas. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Pán posvětil svůj příbytek – Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí nikdy. Pán posvětil svůj příbytek – Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí nikdy.

Žalm 45 (46)
Pán je nám útočištěm, je naší silou

Dají mu jméno Emanuel, to znamená „Bůh s námi“. (Mt 1, 23)

2 Pán je nám útočištěm, je naší silou, *
      projevil se nám největší pomocí v tísni.
3 Proto nemáme strach, ať země se třese, *
      ať se kácejí hory do hlubin moře.
4 Ať jeho vody bouří a vlnami kypí, *
      ať se tetelí pod jejich příbojem hory,
   jen když Pán nebeských zástupů zůstává s námi, *
      když Bůh Jákobův je naším ochranným hradem. –

5 Řeka rameny Boží město blaží, *
      chrání svatý příbytek Nejvyššího.
6 Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí nikdy, *
      s časným úsvitem Bůh mu na pomoc chvátá.
7 Běsnily národy, otřásaly se říše; *
      zahřměl svým hlasem a rozsouvala se země. –

8 Ale Pán nebeských zástupů zůstává s námi, *
      jest Bůh Jákobův naším ochranným hradem.
9 Pojďte a bedlivě pohleďte na skutky Páně, *
      toho, jenž úžas šíří po celé zemi!
10 Válkám on činí přítrž až k hranicím země, *
       luky a oštěpy láme, spaluje štíty.
11 „Ustaňte přece a ve mně uznejte Boha, *
       jenž stojí nad všemi národy, nad celou zemí!“ –

12 Neboť Pán nebeských zástupů zůstává s námi, *
       jest Bůh Jákobův naším ochranným hradem.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Pán posvětil svůj příbytek – Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí nikdy. Pán posvětil svůj příbytek – Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí nikdy.

Ant. 2 Vydáme se s radostí do Pánova domu.Vydáme se s radostí do Pánova domu.

Žalm 121 (122)
Svaté město Jeruzalém

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému. (Žid 12, 22)

1 Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
      „Vydáme se do Pánova domu.“
2 Už se naše nohy zastavily, *
      Jeruzaléme, v tvých slavných branách. –

3 Jeruzaléme, jsi vybudován *
      v pevné město, v sebe uzavřené!
4 Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
      tak to káže Izraeli zákon, *
      aby jméno Páně oslavoval.
5 Zde jsou postaveny soudní stolce, *
      pevné stolce Davidova domu. –

6 Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
      Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
7 Ať v tvých hradbách rozhostí se pokoj *
      a v tvých domech bezpečí ať trvá! –

8 Pro blaho svých bratří a svých přátel *
      stále budu říkat: Pokoj v tobě!
9 Pro dům Pána, jenž je naším Bohem, *
      za tvůj zdar se stále budu modlit.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Vydáme se s radostí do Pánova domu.Vydáme se s radostí do Pánova domu.

Ant. 3 Chvalte našeho Boha všichni jeho svatí.Chvalte našeho Boha všichni jeho svatí.

Pokud se zpívá, vkládají se i ta Aleluja v závorkách. Pokud se jen recituje, postačí říkat aleluja na začátku a na konci každé strofy

Kantikum
Beránkova svatba

Srov. Zj 19, 1-2. 5-7

   Aleluja.
1 Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, *
   (R.    Aleluja.)

2 neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
5 Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte, *
   (R.    Aleluja.)
   a kdo se ho bojíte, malí i velcí.
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
6 Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království, *
   (R.    Aleluja.)

7 radujme se; jásejme a vzdejme mu čest!
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
   Neboť přišel čas Beránkovy svatby, *
   (R.    Aleluja.)
   a jeho nevěsta se připravila.
   R.    Aleluja (aleluja).

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Chvalte našeho Boha všichni jeho svatí.Chvalte našeho Boha všichni jeho svatí.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 21, 2-3. 22. 27
Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: "Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat, oni budou jeho lidem a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem." Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek – to je jeho chrám. Nic poskvrněného však do něho nevejde, žádný, kdo se dopouští ohavností a lží, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Šťastní, kdo bydlí * ve tvém domě, Pane.
R. Šťastní, kdo bydlí * ve tvém domě, Pane.
V. Na věky věků tě velebí.
R. Ve tvém domě, Pane.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Šťastní, kdo bydlí * ve tvém domě, Pane.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Ó Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid v jedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Ó Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid v jedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!

PROSBY

Pokorně vzývejme našeho Spasitele, neboť on za nás položil svůj život a shromáždil nás ve své Církvi. Volejme k němu:
     PANE, ROZPOMEŇ SE NA SVOU CÍRKEV.

Pane Ježíši, tys vybudoval svou Církev jako dům na skále,
upevňuj a posiluj její víru a naději.
Pane Ježíši, z tvého probodeného boku vytryskla krev a voda, a tvé Církvi se otevřela studnice života,
očišťuj a obnovuj Církev svými svátostmi.
Pane Ježíši, ty jsi přítomen uprostřed těch, kdo se shromažďují ve tvém jménu,
vyslyš svou Církev, když se společně modlí.
Pane Ježíši, ty přebýváš se svým Otcem v těch, kdo tě milují,
veď svou Církev k dokonalosti lásky.
Pane Ježíši, ty neodmítáš nikoho, kdo k tobě přichází,
uveď všechny zemřelé do domu svého Otce.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Milosrdný Bože, tys nás neopustil, ani když jsme zhřešili, nenechals nás na pospas smrti, ale poslals k naší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás a když s vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s ním.

Pán posvětil svůj příbytek, dům Boží, v němž se vzývá jeho jméno a je o něm psáno: zde bude přebývat mé jméno, praví Pán.
V kostele, který slaví výročí vlastního posvěcení:

Bože, připomínáme si dnes výroční den posvěcení tohoto kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby a stůj při nás, abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Mimo kostel, který slaví výročí vlastního posvěcení:

Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj duchovní chrám; rozmnož ve své Církvi působení svého Ducha, aby tvůj věrný lid dorůstal do plnosti, kterou bude mít u tebe v nebi. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Nebo:

Bože, ty přicházíš k těm, kteří tě milují, a zůstáváš s nimi; dej, ať lid, shromážděný ve tvém jménu, má k tobě úctu a lásku, ať ochotně plní tvou vůli a dojde do zaslíbené nebeské vlasti. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie