lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

8. srpen 2018
Pro OP: Sv. Otce Dominika, kněze


Narodil se kolem roku 1175 v kastilské vesnici Calerueze. Jeho rodiče Felix a Jana byli podle tradice považováni za příslušníky významných šlechtických rodin Guzman a z Azy. Svou lásku ke Kristu, který trpí ve všech trpících, předávala blahoslavená Jana svému synovi. Tato láska jej pak vedla k tomu, že jako student v Palencii prodal všechen svůj majetek, aby získal prostředky na pomoc hladovějícím. Později dal Dominik této lásce zcela zvláštní charakter: bez oddechu pracovat pro spásu duší. Asi v roce 1199 vstoupil do katedrální kapituly v Osmě. V letech 1203–1205 doprovázel biskupa Diega de Azevedo na cestách do severní Evropy. Při této příležitosti objevil dvě velká pole působnosti – šířící se bludná učení, především v jižní Francii, a misie mezi pohanskými národy, hlavně mezi Kumány. Na příkaz papeže Inocence III. se s Diegem vydali do jižní Francie mezi sektu albigenských. Už v roce 1206 založil svatý Dominik ženský klášter v Prouille. Postupně vznikalo také společenství bratří, jež bylo 22. prosince 1216 schváleno papežem Honoriem III. jako Řád bratří kazatelů. Do základů svého nového řádu vložil svatý Dominik důležitou zásadu: bratři se mají věnovat apoštolátu v naprosté chudobě, apoštolátu, který nečeká na pozvání, ale sám vyhledává lidi, jimž má zvěstovat pravdu. 15. srpna 1217 rozeslal malou skupinku bratří z Toulouse do světa. Poslední období svého života prožíval neustále na cestách. Navštěvoval své bratry, povzbuzoval je, upevňoval jejich odvahu a po návratu do Říma jim vyprošoval podporu papeže. Při každé příležitosti kázal. Zemřel v Bologni 6. srpna 1221 a byl pohřben v klášterním kostele bratří. Kanonizoval jej 3. července 1234 Řehoř IX. V roce 1267 byly jeho ostatky přeneseny do zvláštní kaple chrámu sv. Dominika.

MODLITBA ODPOLEDNE

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Svět celý v pohyb uvádíš, 
ač v sobě trváš beze změn, 
sám vodíš slunce oblohou 
a v různé doby dělíš den. 

Ach, rozsviť jasný večer nám, 
až nakloní se žití běh, 
a svatou smrtí ke slávě 
nás do věčnosti vkročit nech. 

To splň nám, dobrý Otče náš, 
i ty, jenž rovné božství máš, 
i Duchu, který těšíš nás 
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant.

Řada A: Opravdově miloval chudobu a nosil vždy prostý oděv.

Řada B: Jeden bratr uviděl ve zjevení žebřík, vedoucí do nebe, po kterém je Otec vyzdvihován vzhůru.

Žalm 33 (34)
Bůh zachraňuje spravedlivé

Okusili jste, jak dobrý je Pán. (1 Petr 2, 3)

I

2 Já budu stále dobrořečit Pánu, *
      vždycky v mých ústech bude jeho chvála.
3 Jen Pánem ať se honosí má duše, *
      ať slyší pokorní a radují se.
4 Velebit pojďte Pána spolu se mnou, *
      společně vzdejme chválu jeho jménu! –

5 Hledal jsem Pána s prosbou – vyslyšel mě, *
      ze všech mých úzkostí mě vysvobodil.
6 Vzhlédněte k němu, ať se rozjasníte, *
      a nikdy tvář vám nezachmuří hanba.

7 Zavolal ubožák a Pán ho slyšel, *
      a pomohl mu ze všech jeho strastí.
8 Buduje pevnou hradbu anděl Páně *
      kol jeho věrných, od zlého je chrání. –

9 Zkuste a poznáte, jak Pán je dobrý, *
      a šťasten, kdo se uchyluje k němu.
10 Bojte se Pána, kdo ho věrně ctíte: *
       kdo bázeň z Boha má, nic nepostrádá.
11 Boháči zchudli a teď hladovějí; *
       kdo hledá Pána, v ničem nemá nouzi.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

II

12 Pojďte, mé děti, ke mně blíž a slyšte, *
       budu vás učit, co je bázeň Boží.
13 Kdo z vás má život v opravdové lásce, *
       kdo touží po dnech naplněných štěstím? –

14 Ať udržuje jazyk od špatnosti *
       a svoje ústa od falešných řečí,
15 ať zlého zanechá a koná dobro, *
       snaží se o pokoj a zachová jej! –

16 Vždyť oči Páně hledí k spravedlivým *
       a jeho uši slyší jejich prosby.
17 Na zlé však pohlíží tvář Páně s hněvem, *
       památky po nich v zemi nezůstane. –

18 Když spravedliví volají, Pán slyší *
       a ze všech soužení je zachraňuje.
19 Zkroušeným srdcím vždycky Pán je blízko, *
       zlomené na duchu vždy zase vzpřímí. –

20 Přemnoho strastí mívá spravedlivý, *
       jenomže Pán ho ze všech vysvobodí.
21 Střeží a chrání všechny jeho kosti *
       a ani jedinou mu nedá zlomit. –

22 Bezbožné zato zloba uštve k smrti, *
       trest čeká ty, kdo křivdí spravedlivým.
23 Duše svých věrných Pán vždy vysvobodí, *
       nepozná trest, kdo v něho důvěřuje.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Žalm 19, 8-15
Chvála Božího zákona

Vy buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5, 48)

8 Zákon Páně je dokonalý, *
      on posiluje duši,
    svědectví jeho spolehlivé, *
      dá moudrost nevědomým,

9 výroky Páně přímočaré, *
      jsou srdci potěšením,
    a přikázání Páně jasná, *
      v nich oči prohlédají. –

10 A bázeň před Pánem je ryzí, *
      trvalou stálost dává,
    a soudy Páně pravda sama *
      a vždycky spravedlivé.

11 Jsou vzácnější než zlatá ruda, *
      než ryzí zlato v haldách,
    jsou lahodností sladší medu *
      a prýštícího plástu. –

12 Proto tvůj služebník dbá jejich rady, *
      má hojnou odměnu, kdo se jich drží.

13 Ale kdo vždycky postihne svou chybu? *
      Očisť mě tedy od vin, jež jsou skryty

14 a uchraň svého služebníka pýchy, *
      ať ona nemá vrchu nade mnou!
    Tak jenom zachovám se bez úhony *
      a těžkých prohřešků se vystříhám. –

15 Kéž slova mých úst, Pane, se ti líbí, †
      kéž k tobě dosáhne hlas mého srdce, *
      Pane, má skálo a můj zachránce!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant.

Řada A: Opravdově miloval chudobu a nosil vždy prostý oděv.

Řada B: Jeden bratr uviděl ve zjevení žebřík, vedoucí do nebe, po kterém je Otec vyzdvihován vzhůru.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mal 2, 6
Učení pravdy bylo v jeho ústech, bezpráví se neobjevilo na jeho rtech; pokojně a bezelstně chodil se mnou a mnohé odvrátil od zvráceností.


V. Pane, veď mě ve své pravdě a poučuj mě.
O. Neboť ty jsi Bůh, můj Spasitel.

Modleme se:

Bože, tys milostivě obohatil svou Církev zásluhami a učením tvého vyznavače a našeho otce svatého Dominika; dej, ať jí na jeho přímluvu neschází pomoc ve věcech časných a vždy prospívá ve věcech duchovních. Skrze Krista, našeho Pána.

Nebo:
Pomáhej, Bože, své Církvi, ať čerpá sílu z životního díla svatého otce Dominika, vynikajícího hlasatele tvé pravdy, a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele, aby se ve světě šířilo světlo evangelia. Skrze Krista, našeho Pána.

ZÁVĚREČNÉ POŽEHNÁNÍ

Všemohoucí Bůh Otec, který ustanovil svatého Dominika služebníkem evangelia, ať nás upevní v našem povolání.

R. Amen.

    Při společném slavení liturgie hodin se dodá:

Dobrořečme Pánu.
R. Bohu díky.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie