lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

26. listopad 2017
Ježíše Krista Krále, slavnost


RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS
Odvěký Otcův odlesku,
náš Bože, světla výblesku,
buď tobě, Spasiteli všech,
moc královská a sláva, čest.

Ty jediný, než povstal svět,
jsi naděj všeho, věků střed.
My skláníme se k nohám tvým,
vždyť právem vládneš nade vším.

Výkvěte Panny nejčistší,
ty hlavo lidstva, Ježíši,
tys balvan z nebe svržený,
jenž zasypal vše na zemi.

Rod lidský, jenž zlým tyranem
byl dlouhé věky ujařmen,
svá pouta strhl z moci tvé,
a vešel v nebe zářivé.

Vladaři, knězi, Mistře náš,
na rouchu krví nápis máš:
všech vládců vladař nejvyšší,
všech knížat kníže nejtišší.

Buď, Kriste, věčně veleben
i s Otcem, Utěšitelem,
vždyť ty, jež krví vykoupils,
svou láskou táhneš ve svou říš. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Já jsem od něho dosazen za krále na Siónu, na jeho svaté hoře, rozhodnutí Páně rozhlásím.

Žalm 2
Mesiáš — král a vítěz

Spolčili se proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal za Mesiáše. (Sk 4, 27)

1 Proč se bouří kmeny pohanů, *
      národy proč snují marné plány?
2 K boji povstávají králové, †
      smlouvají se vládci proti Pánu, *
      proti jeho pomazanému.

3 „Zpřetrhejme jejich okovy, *
      shoďme ze sebe ta jejich pouta!“ –

4 Směje se jim na nebesích Pán, *
      úsměšek má pro ně na svém trůnu.

5 Potom k nim však s hněvem promluví, *
      vyděsí je ve svém rozhořčení:

6 „Já jsem svého krále dosadil *
      na Siónu, na své svaté hoře!“ –

7 Rozhodnutí Páně rozhlásím. †
      Takto ke mně promluvil můj Pán: *
      „Tys můj syn, dnes já jsem tebe zplodil.

8 Požádej, a národy ti dám, *
      zemi budeš vlastnit do všech končin.

9 Povládneš jim prutem železným, *
      jako z hlíny džbán je můžeš rozbít.“ –

10 Proto, králové, už prohlédněte, *
      poučit se dejte, vládci země!

11 V bázni služte Pánu, vzývejte ho, *
      v rozechvění líbejte mu nohy,

12 ať se k vaší zkáze nerozhorlí, †
      neboť hněvem snadno může vzplanout. *
      Blaze všem, kdo důvěřují v něho!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Já jsem od něho dosazen za krále na Siónu, na jeho svaté hoře, rozhodnutí Páně rozhlásím.

Ant. 2 Králové všichni budou se mu klanět, národy všechny pokorně mu sloužit.

Žalm 71 (72)
Mesiášovo království a jeho královská moc

Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2, 11)

I

1 Svěř, Bože, soudcovský svůj úřad králi, *
      svou spravedlnost královskému synu!
2 Ať spravedlivě vládne tvému lidu, *
      ať stojí za právem svých ponížených. –

3 Přinášet budou hory pokoj lidu, *
      pahorky budou plodit spravedlnost.
4 On zjedná právo utištěným z lidu, †
      on dětem chudých bude pomocníkem *
      a utlačovatele zdrtí na prach.
5 Ať žije, pokud slunce bude zářit, *
      co měsíc bude svítit – z rodu na rod! –

6 Ať sestoupí jak vláha na lučiny, *
      jak deště, které napájejí zemi.
7 Za něho bude vzkvétat spravedlnost *
      a pokoj, dokud měsíc neuhasne.
8 Panovat bude od moře až k moři, *
      od Velké řeky po sám konec země. –

9 Kořit se před ním budou nepřátelé, *
       prach budou lízat jeho protivníci.
10 Králové Taršíše a ostrované †
       dary mu budou nosit, daně platit *
       králové z krajů arabských a Sáby.
11 Králové všichni budou se mu klanět, *
       národy všechny pokorně mu sloužit.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Králové všichni budou se mu klanět, národy všechny pokorně mu sloužit.

Ant. 3 V něm všechny kmeny dojdou požehnání a všechny národy ho budou slavit.

II

12 Ujme se nebožáka, jenž ho vzývá, *
       chudáka, který nemá zastání.
13 On slituje se nad slabým a chudým, *
       on utlačené vrátí k životu.
14 Vysvobodí je z útisku a křivdy, *
       je v jeho očích drahá jejich krev. –

15 Ať žije! Zlato arabské mu dají †
       a stále za něho se budou modlit *
       a bez ustání jemu blahořečit.
16 Kéž obilí je stálá hojnost v zemi, *
       až do samého vršku horských svahů;
    plod jeho jako Libanon ať kypí, *
       ať jeho stébla vzkvétají jak tráva! –

17 Navždy buď požehnáno jeho jméno, *
       jež potrvá, co slunce sluncem bude.
    V něm všechny kmeny dojdou požehnání *
       a všechny národy ho budou slavit. –

18 Buď požehnaný Pán, Bůh Izraele, *
       jenž jediný ty všechny divy koná:
19 Buď požehnáno jeho slavné jméno, *
       zem plna jeho slávy. Amen, amen!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 V něm všechny kmeny dojdou požehnání a všechny národy ho budou slavit.

V. Proto tě dám národům jako světlo.
R. Aby se má spása rozšířila až do končin země.

PRVNÍ ČTENÍ

Z Knihy Zjevení svatého apoštola Jana

1, 4-6.10. 12-18; 2, 26. 28; 3, 5b. 12. 20-21
Vidění Syna člověka v jeho slávě

     1.4Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde, a od sedmi duchů před jeho trůnem 5a od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvorozeného z mrtvých a vládce nad pozemskými králi.
     Tomu, který nás miluje, který nás svou smrtí zbavil hříchů
6a udělal z nás královský národ a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen.
    
10A jednou v den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice.
    
12Obrátil jsem se, abych se podíval po tom hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů postavu podobnou Synu člověka, oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým pásem. 14Jeho hlava a vlasy byly bělostné jak sněhobílá vlna, jeho oči jako ohnivý plamen, 15jeho nohy jako z mosazi rozžhavené v peci, jeho hlas jako hukot množství vod. 16V pravé ruce držel sedm hvězd, z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč a jeho tvář zářila jako slunce v plné své síle.
    
17Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. 18Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí.
    
2.26Tomu, kdo zvítězí a zůstane věrný mým skutkům až do konce, dám moc nad pohany, podobně 28jako jsem já dostal tuto moc od svého Otce. A dám mu jitřní hvězdu.
    
3.5Jeho jméno nevymažu z knihy života, ale budu se k němu znát před svým Otcem a jeho anděly.
    
12Kdo zvítězí, z toho udělám sloup v chrámě svého Boha a nikdy už z něho nevyjde; napíšu na něho jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, a také svoje nové jméno.
    
20Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. 21Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně.“

RESPONSORIUM

Mk 13, 26-27; Žl 97(98), 9b

R. Uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle své anděly * a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe.
V. On zemi soudí spravedlivě, on podle práva národy řídí. * A shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe.

DRUHÉ ČTENÍ

Z pojednání "O modlitbě" od kněze Órigena

(Cap. 25: PG 11, 495-499)

Příjď království tvé

     Podle slov našeho Pána a Spasitele Boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat, ani se nedá říci: Hle, tady je! nebo tam je! Neboť Boží království je mezi námi.1 Vždyť to slovo je blízko, téměř v našich ústech a v našem srdci.2 Proto je jasné, že každý, kdo se modlí za příchod Božího království, modlí se nepochybně za to Boží království, které má v sobě: aby v něm vzešlo, neslo plody a nabývalo dokonalosti. Neboť v každém svatém kraluje Bůh a každý svatý poslouchá Boží zákony, plné Ducha, a Bůh v něm přebývá jako v dobře spravované obci. Vždyť je při něm neustále Otec a spolu s Otcem kraluje v takové dokonalé duši Kristus podle slov Písma: Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.3
     A budeme-li bez ustání postupovat, dojde Boží království, které je v nás, svého vrcholu tehdy, až se naplní, co řekl apoštol; že totiž Kristus, až se mu podrobí všichni nepřátelé, odevzdá království Bohu a Otci, aby byl Bůh všechno ve všem.4 Proto se neustále modleme a vnitřně uschopněni přítomností Božího Slova říkejme svému Otci, jenž je na nebesích: Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé.5
     O Božím království je si ještě třeba uvědomit toto: Jako nemá spravedlnost nic společného s nepravostí a jako se světlo nesnáší s temnotou a Kristus s Beliárem,6 právě tak nemůže být Boží království pohromadě s královstvím hříchu.
     Chceme-li proto, aby v nás kraloval Bůh, ať v našem smrtelném těle nevládne hřích.7 Umrtvujme naopak své pozemské údy8 a přinášejme ovoce Ducha, aby se v nás Hospodin mohl procházet jako v duchovní rajské zahradě a aby v nás kraloval on sám se svým Kristem sedícím v nás po pravici Otcovy duchovní moci, o niž prosíme. Ať tu sedí, dokud se všichni jeho nepřátelé, kteří jsou v nás, nestanou podnoží jeho nohou9 a dokud z nás nezmizí každá jiná vláda, síla a moc.10
     Toto se může zajisté stát v každém z nás, a v každém z nás může být jako poslední nepřítel zničena smrt,11 aby i v nás mohl Kristus říci: Smrti, kdepak je tvůj bodec? Peklo, kdepak je tvé vítězství?12 Nechť tedy již nyní to, co je v nás porušitelné, vezme na sebe svatost a neporušitelnost, a co je smrtelné, vezme na sebe Otcovu nesmrtelnost,13 neboť smrt již byla přemožena. Aby tak v nás kraloval Bůh a my již nyní měli účast na dobru nového zrození a vzkříšení z mrtvých.

     1 sorv. Lk 17, 20-21
     2 srov. Řím 10, 8; Dt 30 ,14
     3 Jan 14, 23
     4 1 Kor 15, 24.28
     5 Mt 6, 9-10
     6 srov. 2 Kor 6, 14-15
     7 srov. Řím 6, 12
     8 srov. Kol 3, 5
     9 srov. Žl 109 (110), 1
     10 1 Kor 15, 24
     11 srov. tamtéž. v. 26
     12 srov. tamtéž. v. 55; srov. Oz 13, 14
     13 srov. 1 Kor 15, 53.54

RESPONSORIUM

Zj 11, 15b; Žl 21(22), 28b-29a

R. Teď se ujal vlády nad tímto světem náš Pán a jeho Pomazaný * a bude kralovat na věčné věky!
V. Všechny lidské rody s uctíváním padnou před ním na tvář, neboť jen Pánu patří kralování. * A bude kralovat na věčné věky!

Bože, tebe chválíme. *
    Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, *
    tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové *
    bez ustání provolávají:
Svatý, * svatý, * svatý *
    Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Tebe oslavuje *
    skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje *
    velký počet proroků,
tebe oslavují *
    bělostné šiky mučedníků;
tebe oslavuje *
    Církev po širém světě:
tebe, Otce, *
    neskonale velebného,
tvého milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha Svatého, *
    Utěšitele.

Ty jsi Král slávy, *
    Kriste!
Ty jsi Otcův *
    věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo *
    a neváhal ses narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí *
    a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží *
    ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš *
    jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; *
    vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *
    do věčné slávy.

* Zachraň, Pane, svůj lid *
    a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu *
    a vyvyš jej na věky.
Každého dne *
    dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, *
    až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne, *
    chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,*
    smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, *
    jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *
    nebudu zahanben na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

PSALMODIE

Ant. 1 Hle, muž, jehož jméno je Výhonek; bude sedět a vládnout na svém trůnu, všem národům ohlásí pokoj.

Žalm 62 (63), 2-9
Duše žízní po Bohu

Hledá Boha, kdo odkládá skutky temnoty.

2 Pane, můj Bože, tebe jen hledám, *
      po tobě žízní celá má duše,

   po tobě umdlévá touhou mé tělo, *
      tak jako vyprahlá žíznivá země.

3 Tolik tě toužím ve svatyni spatřit, *
      abych moh' vidět tvou moc a tvou slávu!

4 Vždyť tvá milost je lepší než život, *
      proto mé rty ti zpívají chválu. –

5 Tak tě chci velebit, co živ budu, *
      ve jménu tvém jenom ruce spínat.

6 Duše má bude jak morkem se sytit, *
      jásavě budou tě chválit má ústa.

7 Když v lůžku za noci na tebe myslím, *
      rozjímám o tobě za nočních bdění,

8 neboť ty stal ses mi pomocníkem, *
      v stínu tvých křídel radostně plesám. –

9 Přilnul jsem k tobě celou svou duší, *
      ty mě svou pravicí podpíráš mocně.

10      [Kdo však mi bez příčin záhubu strojí,*
         ti se propadnou do hlubin země,
11      ti budou vydáni napospas meči,*
         ti se kořistí šakalů stanou.
12      Král pak se bude radovat v Bohu, +
         oslaven bude, kdo přísahal na něj,*
         protože lhářům se zacpou ústa.]

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Hle, muž, jehož jméno je Výhonek; bude sedět a vládnout na svém trůnu, všem národům ohlásí pokoj.

Ant. 2 Jeho moc se rozšíří až do končin země, on sám pak bude pokojem.

Kantikum
Všechno tvorstvo chválí Boha
Dan 3, 57-88. 56
Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte. (Zj 19, 5)

57 Velebte Pána, vy díla Páně, *
       věčně ho chvalte a oslavujte!

58 Velebte Pána, andělé Páně, *
59      nebesa nebes, velebte Pána! –

60 Velebte Pána, nebeské vody, *
61      mocnosti všechny, velebte Pána!
62 Velebte Pána, měsíci, slunce, *
63      vy hvězdy na nebi, velebte Pána! –

64 Velebte Pána, vy deště a rosy, *
65      bouře a vichry, velebte Pána!
66 Velebte Pána, ohni a žáre, *
67      mrazy a vedra, velebte Pána! –

68 Velebte Pána, lijáky, sněhy, *
69      ledy a zimy, velebte Pána!
70 Velebte Pána, sněhy a jíní, *
71      vy dny a noci, velebte Pána! –

72 Velebte Pána, světlo i temno, *
73      blesky a mraky, velebte Pána!
74 Okrsku zemský, zvelebuj Pána, *
       věčně jej chval a oslavuj jej! –

75 Velebte Pána, vy hory a vrchy, *
76      všechno, co na zemi pučí, chval Pána!
77 Velebte Pána, prameny vody, *
78      moře a řeky, velebte Pána! –

79 Velebte Pána, zvířata moří, †
       jakož i vše, co se ve vodách hýbe, *

80      nebeští ptáci, velebte Pána!
81 Pána chval, zvěři divá i krotká, *
82      rody všech lidí, velebte Pána! –

83 Izrael ať vždy jen velebí Pána: *
       věčně ho chvalte a oslavujte!

84 Velebte Pána, vy kněží Páně, *
85      sluhové Boží, velebte Pána! –

86 Chvalte jej, věrní, duší i duchem, *
87      zbožní a pokorní srdcem, ho chvalte!
88 Velebte Pána, Ananiáši, Azariáši a Misaeli, *
       věčně ho chvalte a oslavujte! –

    Otce i Syna i svatého Ducha *
       velebme věčně a oslavujme.

56 Pane, tys veleben na klenbě nebes, *
       na věky chválen a oslavován.

(Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.)

Ant. 2 Jeho moc se rozšíří až do končin země, on sám pak bude pokojem.

Ant. 3 Pán mu dal moc, čest i vládu a  všechny národy, kmeny a jazyky mu budou sloužit.

Žalm 149
Jásot svatých

Synové Církve, synové nového lidu, ať jásají nad Kristem, svým králem. (Hesychios)

1 Zazpívejte Pánu novou píseň, *
      ať zní jeho chvála v obci zbožných!

2 Izrael ať raduje se z Tvůrce, *
      děti Siónu ať Krále chválí!

3 Slaví jeho jméno v chorovodech, *
      na bubny a citery mu hrají!

4 Pán v svém lidu našel zalíbení, *
      vítězstvím on věnčí ponížené.

5 Ať se věrní mocně zaradují, *
      ať i na svých ložích zaplesají! –

6 V hrdle svém ať Boží chválu mají, *
      v ruce jílec dvousečného meče,

7 aby mohli pohanům se pomstít, *
      aby vyřkli tresty nad národy,

8 uvázali v pouta jejich krále, *
      do okovů jejich přední muže,

9 naplnili na nich psané právo. *
      To je oslavou všech jeho zbožných.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Pán mu dal moc, čest i vládu a  všechny národy, kmeny a jazyky mu budou sloužit.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4, 15-16
Žijme podle pravdy a v lásce a tak porosteme po všech stránkách v Krista, který je naše Hlava. Z něho celé tělo, tvořící pevnou jednotu, dostává přes jednotlivé klouby výživu, odměřenou každé části zvlášť podle práce, kterou koná. Tak tedy ono tělo roste a dělá pokroky v lásce.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Tobě zasvěcení, Pane, * ať tvou slavnou vládu připomínají.
R. Tobě zasvěcení, Pane, * ať tvou slavnou vládu připomínají.
V. A tvou mocnou sílu zjevně hlásají.
R. Ať tvou slavnou vládu připomínají.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Tobě zasvěcení, Pane, * ať tvou slavnou vládu připomínají.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Ant. k Zachariášovu kantiku Kristus, prvorozený z mrtvých a Král králů země, učinil nás královstvím Bohu, svému Otci, aleluja.

Mesiáš a jeho předchůdce

Lk 1, 68-79

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, *
    protože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
    z rodu Davida, svého služebníka.

Jak slíbil od pradávna *
    ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřátel *
    a z rukou všech, kteří nás nenávidí.

Slitoval se nad našimi otci *
    a rozpomenul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi, *
    že nám dá,

abychom mu beze strachu *
    a vysvobozeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili *
    po všechny dny svého života.

A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího, *
    neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
    v odpuštění hříchů

pro slitování a milosrdenství našeho Boha, *
    kterým nás navštívil Vycházející z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a v stínu smrti, *
    a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. k Zachariášovu kantiku Kristus, prvorozený z mrtvých a Král králů země, učinil nás královstvím Bohu, svému Otci, aleluja.

PROSBY

Oslavujme Krista Krále, on je dřív než všechno ostatní a v něm všechno trvá. Prosme ho:
     PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ, PANE.

Kriste, ty jsi náš Vládce a Pán,
ukazuj svému lidu cestu, která vede k věčné spáse.
Dobrý Pastýři, tys položil svůj život za své ovce,
zůstávej stále s námi, neboť bez tvé pomoci bychom nedošli k cíli.
Náš Vykupiteli, do tvých rukou svěřil Otec královskou vládu nad celou zemí,
nauč nás spolupracovat na budování tvého království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Králi nebe i země, tys přišel na svět, abys vydal svědectví pravdě,
dej, ať všichni poznají, že ty jsi počátek všeho a skrze tebe všechno směřuje k dokonalosti.
Kriste, náš Učiteli, tys nám dal příklad a povolals nás do svého království,
nauč nás žít svatě a bezúhonně, a očekávat tvůj slavný příchod.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Pokud předsedá kněz nebo jáhen, rozpustí lid takto:

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Pokud má lid odejít, řekne:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Pokud nepředsedá kněz nebo jáhen a při recitovaní jednotlivce se modlitba zakončí takto:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie