[ pro mobily ]

« Červen 2019 »
NePoÚtStČtSo
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


15. červen 2019, Sobota
2. týden žaltáře

Druhé mezidobí, 10. týden
Sv. Víta, mučedníka, nezávazná památka
Sv. Víta, mučedníka (v pražské katedrále slavnost), slavnost
Sobotní památka Panny Marie


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.

první večerní chvály
[Nejsvětější Trojice]

kompletář po prvních chválách
vigilie


nepoužívat společné texty
vygenerování modliteb

uspořádání liturgie hodin
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

latinská verze

nahlásit chybu

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

15. červen 2019
Nejsvětější Trojice, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Nesmírný Bože v Trojici,
od věků existující,
moc tvoje všechno ztvárňuje,
nad všemi věky panuje.

K své blaženosti úplné
sám sobě stačíš jedině,
prostotou, čirým důmyslem
objímáš nebe, svět i zem.

Ty Otče, zdroji milosti,
Synu, jenž jeho slávou jsi,
i Duchu Svatý obou dvou,
planoucí láskou nezměrnou.

Trojice, z tebe blažené
jak z prvotního pramene
prýští vše, co na světě je,
i co je plodem vývoje.

Z nás, kterým se teď čelo skví
korunou tvého synovství,
vybuduj chrámy zářivé,
důstojná díla lásky tvé.

Ty, světlo žití, nás též vem
k andělům v sídle nadhvězdném,
ať chválíme tě s vděčností
po všechny věky věčnosti. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Sláva tobě, Bože, jediný ve třech osobách, jsi dřív, než začal čas, a žiješ navěky.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Sláva tobě, Bože, jediný ve třech osobách, jsi dřív, než začal čas, a žiješ navěky.

Ant. 2 Velebena buď svatá Trojice a nerozdílná Jednota, oslavujme Boha, který nám prokázal své milosrdenství.

Žalm 147 (147B), 12-20
Obnova Jeruzaléma

Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. (Zj 21, 9)

12 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, *
      veleb, Sióne, svého Boha! –

13 On v tvých branách závory zpevnil, *
      žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
14 On tvé území v pokoji chrání, *
      jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
15 On své slovo sesílá na zem, *
      co on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
16 On dává sníh jak hebkou vlnu, *
      jíní rozsévá jako popel. –

17 Kroupy sype jak chlebové drobty, *
      chladem jeho zmrzají vody:
18 sešle slovo, a roztají zase, *
      větru dá zavát, a zas vody tekou.
19 Slova svá zjevil Jákobovi, *
      zákony, příkazy Izraeli.
20 S žádným národem nejednal takto, *
      žádnému jinému nedal svůj zákon.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Velebena buď svatá Trojice a nerozdílná Jednota, oslavujme Boha, který nám prokázal své milosrdenství.

Ant. 3 Sláva a čest jedinému Bohu v Trojici: Otci i Synu i Duchu Svatému na věčné věky.

Kantikum
Bůh Spasitel
Ef 1, 3-10

3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
      on nás z nebe zahrnul všemi možnými duchovními dary, –

4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, †
      abychom byli svatí a neposkvrnění *
      před ním v lásce. –

5 Podle svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, †
      abychom skrze Ježíše Krista *
      byli přijati za jeho syny, –

6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
      kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi: –

7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
      odpuštění hříchů. –

8 Podle bohatství své milosti, †
      kterou nám tak štědře projevil *
      s veškerou moudrostí a rozumností, –

9 podle svého úradku *
      seznámil nás s tajemstvím své vůle, –

   že si totiž předsevzal, *
10   až přijde plnost času,
   obnovit v Kristu všechno, *
       co je na nebi a na zemi.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Sláva a čest jedinému Bohu v Trojici: Otci i Synu i Duchu Svatému na věčné věky.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 11, 33-36
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobadatelné způsoby jeho jednání! Neboť kdo pochopil myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navěky.
R. Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navěky.
V. Jedinému Bohu čest a sláva.
R. Chvalme ho navěky.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navěky.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Děkujeme ti, Bože, děkujeme ti, pravá a jediná Trojice, jedno a nejvyšší božství, svatá a jediná jednoto!

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Děkujeme ti, Bože, děkujeme ti, pravá a jediná Trojice, jedno a nejvyšší božství, svatá a jediná jednoto!

PROSBY
Bůh Otec skrze Svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých a nám dává svou milost, abychom i my pro spojení s Kristem povstali ze smrti k životu. Chvalme našeho nebeského Otce i jeho jednorozeného Syna v jednotě Ducha Svatého:
     SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU.

Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své Církvi svatého Ducha,
aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy.
Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
a posilovali je ve víře.
Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu,
neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v nich mluvil.
Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s Duchem Svatým jeden jediný Bůh,
aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.
Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království,
kde se svým Synem a s Duchem Svatým od věků vládneš.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie