[ schovat menu ]

« Srpen 2018 »
NePoÚtStČtSo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


8. srpen 2018, Středa
2. týden žaltáře

Sv. Dominika, kněze, památka
Pro OP: Sv. Otce Dominika, kněze, slavnost


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

8. srpen 2018
Pro OP: Sv. Otce Dominika, kněze, slavnost

RANNÍ CHVÁLY


Narodil se kolem roku 1175 v kastilské vesnici Calerueze. Jeho rodiče Felix a Jana byli podle tradice považováni za příslušníky významných šlechtických rodin Guzman a z Azy. Svou lásku ke Kristu, který trpí ve všech trpících, předávala blahoslavená Jana svému synovi. Tato láska jej pak vedla k tomu, že jako student v Palencii prodal všechen svůj majetek, aby získal prostředky na pomoc hladovějícím. Později dal Dominik této lásce zcela zvláštní charakter: bez oddechu pracovat pro spásu duší. Asi v roce 1199 vstoupil do katedrální kapituly v Osmě. V letech 1203–1205 doprovázel biskupa Diega de Azevedo na cestách do severní Evropy. Při této příležitosti objevil dvě velká pole působnosti – šířící se bludná učení, především v jižní Francii, a misie mezi pohanskými národy, hlavně mezi Kumány. Na příkaz papeže Inocence III. se s Diegem vydali do jižní Francie mezi sektu albigenských. Už v roce 1206 založil svatý Dominik ženský klášter v Prouille. Postupně vznikalo také společenství bratří, jež bylo 22. prosince 1216 schváleno papežem Honoriem III. jako Řád bratří kazatelů. Do základů svého nového řádu vložil svatý Dominik důležitou zásadu: bratři se mají věnovat apoštolátu v naprosté chudobě, apoštolátu, který nečeká na pozvání, ale sám vyhledává lidi, jimž má zvěstovat pravdu. 15. srpna 1217 rozeslal malou skupinku bratří z Toulouse do světa. Poslední období svého života prožíval neustále na cestách. Navštěvoval své bratry, povzbuzoval je, upevňoval jejich odvahu a po návratu do Říma jim vyprošoval podporu papeže. Při každé příležitosti kázal. Zemřel v Bologni 6. srpna 1221 a byl pohřben v klášterním kostele bratří. Kanonizoval jej 3. července 1234 Řehoř IX. V roce 1267 byly jeho ostatky přeneseny do zvláštní kaple chrámu sv. Dominika.

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Jménem svým i skutky Pánu jen náležíš,
lidi jak bratry své miluješ a učíš,
přijď, otče, z nebe k nám a světu připomeň
slova nesoucí spásu všem.

Jak sladká odměna je za víru pevnou,
komu jsi sloužil svou prací i modlitbou,
řekni, ke komu jsi přilnul a byl věrný
ty, jenž již v nebi přebýváš.

Řekni, že poklady Krista jsou nade vše,
co může z radostí srdce mít na světě.
Ač chudý, máš více, než jiní získají,
dobrodiní dáš ubohým.

Tvé srdce zářilo bělostnou čistotou;
ať je též ostatním k čistotě pobídkou,
kéž žijí čistě a zlu ať se vzdalují,
nebes andělům podobní.

Přesvaté Trojici chceme teď chválu vzdát;
dopřej nám milostí jejích tak užívat,
aby směl na věky každý z nás zpívat jí
s tebou chvalozpěv radosti. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1

Řada A:  Má duše po tobě žízní, neboť tvé milosrdenství je lepší než život.

Řada B:  Jako laň prahne po vodách bystřin, tak žíznil Kristův služebník po mučednictví.

Žalm 62 (63), 2-9
Duše žízní po Bohu

Hledá Boha, kdo odkládá skutky temnoty.

2 Pane, můj Bože, tebe jen hledám, *
      po tobě žízní celá má duše,

   po tobě umdlévá touhou mé tělo, *
      tak jako vyprahlá žíznivá země.

3 Tolik tě toužím ve svatyni spatřit, *
      abych moh' vidět tvou moc a tvou slávu!

4 Vždyť tvá milost je lepší než život, *
      proto mé rty ti zpívají chválu. –

5 Tak tě chci velebit, co živ budu, *
      ve jménu tvém jenom ruce spínat.

6 Duše má bude jak morkem se sytit, *
      jásavě budou tě chválit má ústa.

7 Když v lůžku za noci na tebe myslím, *
      rozjímám o tobě za nočních bdění,

8 neboť ty stal ses mi pomocníkem, *
      v stínu tvých křídel radostně plesám. –

9 Přilnul jsem k tobě celou svou duší, *
      ty mě svou pravicí podpíráš mocně.

10      [Kdo však mi bez příčin záhubu strojí,*
         ti se propadnou do hlubin země,
11      ti budou vydáni napospas meči,*
         ti se kořistí šakalů stanou.
12      Král pak se bude radovat v Bohu, +
         oslaven bude, kdo přísahal na něj,*
         protože lhářům se zacpou ústa.]

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1

Řada A:  Má duše po tobě žízní, neboť tvé milosrdenství je lepší než život.

Řada B:  Jako laň prahne po vodách bystřin, tak žíznil Kristův služebník po mučednictví.

Ant. 2

Řada A:  Bratr Dominik setrvával v modlitbě ve dne v noci.

Řada B:  Na peníze byl chudý, čistým životem bohatý. Za cenu chudoby si koupil právo na nebe.

Kantikum
Všechno tvorstvo chválí Boha
Dan 3, 57-88. 56
Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte. (Zj 19, 5)

57 Velebte Pána, vy díla Páně, *
       věčně ho chvalte a oslavujte!

58 Velebte Pána, andělé Páně, *
59      nebesa nebes, velebte Pána! –

60 Velebte Pána, nebeské vody, *
61      mocnosti všechny, velebte Pána!
62 Velebte Pána, měsíci, slunce, *
63      vy hvězdy na nebi, velebte Pána! –

64 Velebte Pána, vy deště a rosy, *
65      bouře a vichry, velebte Pána!
66 Velebte Pána, ohni a žáre, *
67      mrazy a vedra, velebte Pána! –

68 Velebte Pána, lijáky, sněhy, *
69      ledy a zimy, velebte Pána!
70 Velebte Pána, sněhy a jíní, *
71      vy dny a noci, velebte Pána! –

72 Velebte Pána, světlo i temno, *
73      blesky a mraky, velebte Pána!
74 Okrsku zemský, zvelebuj Pána, *
       věčně jej chval a oslavuj jej! –

75 Velebte Pána, vy hory a vrchy, *
76      všechno, co na zemi pučí, chval Pána!
77 Velebte Pána, prameny vody, *
78      moře a řeky, velebte Pána! –

79 Velebte Pána, zvířata moří, †
       jakož i vše, co se ve vodách hýbe, *

80      nebeští ptáci, velebte Pána!
81 Pána chval, zvěři divá i krotká, *
82      rody všech lidí, velebte Pána! –

83 Izrael ať vždy jen velebí Pána: *
       věčně ho chvalte a oslavujte!

84 Velebte Pána, vy kněží Páně, *
85      sluhové Boží, velebte Pána! –

86 Chvalte jej, věrní, duší i duchem, *
87      zbožní a pokorní srdcem, ho chvalte!
88 Velebte Pána, Ananiáši, Azariáši a Misaeli, *
       věčně ho chvalte a oslavujte! –

    Otce i Syna i svatého Ducha *
       velebme věčně a oslavujme.

56 Pane, tys veleben na klenbě nebes, *
       na věky chválen a oslavován.

(Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.)

Ant. 2

Řada A:  Bratr Dominik setrvával v modlitbě ve dne v noci.

Řada B:  Na peníze byl chudý, čistým životem bohatý. Za cenu chudoby si koupil právo na nebe.

Ant. 3

Řada A:  Když Dominik posílal bratry kázat, prosil je a napomínal, aby horlivě pracovali na spáse duší.

Řada B:  Prací rukou i jazyka si postavil žebřík a panenská Matka se Synem jej vytáhli do nebe.

Žalm 149
Jásot svatých

Synové Církve, synové nového lidu, ať jásají nad Kristem, svým králem. (Hesychios)

1 Zazpívejte Pánu novou píseň, *
      ať zní jeho chvála v obci zbožných!

2 Izrael ať raduje se z Tvůrce, *
      děti Siónu ať Krále chválí!

3 Slaví jeho jméno v chorovodech, *
      na bubny a citery mu hrají!

4 Pán v svém lidu našel zalíbení, *
      vítězstvím on věnčí ponížené.

5 Ať se věrní mocně zaradují, *
      ať i na svých ložích zaplesají! –

6 V hrdle svém ať Boží chválu mají, *
      v ruce jílec dvousečného meče,

7 aby mohli pohanům se pomstít, *
      aby vyřkli tresty nad národy,

8 uvázali v pouta jejich krále, *
      do okovů jejich přední muže,

9 naplnili na nich psané právo. *
      To je oslavou všech jeho zbožných.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3

Řada A:  Když Dominik posílal bratry kázat, prosil je a napomínal, aby horlivě pracovali na spáse duší.

Řada B:  Prací rukou i jazyka si postavil žebřík a panenská Matka se Synem jej vytáhli do nebe.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 3, 8-9
Ačkoli já jsem méně než nejnepatrnější ze všech křesťanů, byla mi dána tato milost: zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství a jasně ukázat všem, jak se uskutečňuje ono tajemné rozhodnutí. Od věků bylo skryté v Bohu.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Povězte pohanům * o slávě Páně.
R. Povězte pohanům * o slávě Páně.
V. A všem národům o jeho divech.
R. O slávě Páně.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Povězte pohanům * o slávě Páně.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Ant. k Zachariášovu kantiku Jak milý je příchod toho, kdo zvěstuje pokoj a oznamuje spásu, který praví Sionu: tvůj Bůh kraluje.
Nebo:
Vykupitel tvorů všech vznešený, aby lidstvo dosáhlo spasení, Dominika poslal k nám na zemi.

Mesiáš a jeho předchůdce

Lk 1, 68-79

68 Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, *
      protože navštívil a vykoupil svůj lid.

69 A vzbudil nám mocného spasitele *
      z rodu Davida, svého služebníka.

70 Jak slíbil od pradávna *
      ústy svých svatých proroků:

71 že nás zachrání od našich nepřátel *
      a z rukou všech, kteří nás nenávidí.

72 Slitoval se nad našimi otci *
      a rozpomenul se na svou svatou smlouvu:

73 na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi, *
      že nám dá,

74 abychom mu beze strachu *
      a vysvobozeni z rukou nepřátel

75 zbožně a spravedlivě sloužili *
      po všechny dny svého života.

76 A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího, *
      neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu

77 a dal jeho lidu poznat spásu *
      v odpuštění hříchů

78 pro slitování a milosrdenství našeho Boha, *
      kterým nás navštívil Vycházející z výsosti,

79 aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a v stínu smrti, *
      a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Sláva Otci i Synu *
      i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
      a na věky věků. Amen.

Ant. k Zachariášovu kantiku Jak milý je příchod toho, kdo zvěstuje pokoj a oznamuje spásu, který praví Sionu: tvůj Bůh kraluje.
Nebo:
Vykupitel tvorů všech vznešený, aby lidstvo dosáhlo spasení, Dominika poslal k nám na zemi.

PROSBY
Za tohoto radostného svítání chvalme Pána, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy:
     CHVÁLA TOBĚ, PANE, DÁRCE SPÁSY!

Buď veleben, Pane, že jsi dal svého služebníka Dominika své Církvi, aby jí sloužil, a mnoha bratřím, aby je vedl:
dej, ať pod jeho vedením děláme stálé pokroky s radostí a důvěrou v tvé milosrdenství.
Svatý Dominik zářil před očima všech svými ctnostmi, žárem lásky a horlivostí v hlásání evangelia,
děkujeme ti, Pane, že nás voláš k jeho následování.
Během času jsi shromáždil zástupy bratří a sester, aby šli za ním,
chválíme tě, Pane, za všechny, kteří slíbili slovem i životem naplňovat tvé přikázání lásky.
Chtěl jsi, aby se mnoho laiků i řeholníků a řeholnic hlásilo k dominikánské rodině,
kéž jejich úsilí poznávat tě a oslavovat jako svého Mistra přispívá ke tvé slávě.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Bože, tys milostivě obohatil svou Církev zásluhami a učením tvého vyznavače a našeho otce svatého Dominika; dej, ať jí na jeho přímluvu neschází pomoc ve věcech časných a vždy prospívá ve věcech duchovních. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Nebo:
Pomáhej, Bože, své Církvi, ať čerpá sílu z životního díla svatého otce Dominika, vynikajícího hlasatele tvé pravdy, a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele, aby se ve světě šířilo světlo evangelia. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

ZÁVĚREČNÉ POŽEHNÁNÍ

Všemohoucí Bůh Otec, který ustanovil svatého Dominika služebníkem evangelia, ať nás upevní v našem povolání.

R. Amen.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2021 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie