lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

6. srpen 2017
Proměnění Páně, svátek


Zprávu o Proměnění Páně připomíná v liturgii evangelium druhé neděle postní (Mt 17, 1-9; Mk 9, 2-10; Lk 9, 28-36). Čtvrtá zpráva je obsažena v 2. listu sv. Petra (1, 10-21). Svátek soustřeďuje pozornost na tuto událost, na Kristův královský majestát a na naše budoucí oslavení. Na Východě se slavil už od 5. století, na Západě porůznu od 9. století, jako všeobecně závazný byl zaveden v roce 1457 po odražení tureckých vojsk u Bělehradu. Dnešní den je pravděpodobně výročním dnem posvěcení baziliky na hoře Tábor, která je od 3. století ztotožňována s horou, o níž se mluví v evangeliích.

VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Ze světla jase zrozený,
Vykupiteli, Ježíši,
chvály a náš zpěv prosebný
slyš s pozorností nejvyšší.

Nad slunce plála tvoje tvář,
když v rouchu bílém jako sníh
proměnil ses, ty Tvůrce náš,
uprostřed svědků důstojných.

Proroky nové – žáky své –
přibrals k těm starozákonním,
abys je z moci nebeské
přesvědčil, že jsi Boží Syn.

Z nebe se ozval Otcův hlas,
žes jeho Syn, jejž v lásce má!
Z celé své duše každý z nás
vládcem tě nebes uznává.

Vzals kdysi z lásky k lidem všem
na sebe tělo smrtelné;
dej, ať na svatém těle tvém
živými údy stále jsme.

Pějem ti chvály s nadšením,
vždyť tys ten milý Boží Syn,
jejž Otec s Duchem vznešeným
ve slávě zjevil věrným svým. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě.

Žalm 109 (110), 1-5. 7
Mesiáš, vítězný král a kněz

Musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. (Srov. 1 Kor 15, 25)

1 Pán řekl mému Pánovi: *
      „Seď po mé pravici,
   tvé nepřátele za podnož *
      ti k nohám položím.“ –

2 Žezlo tvé moci podá ti †
      sám ze Siónu Pán: *
      „Ty panuj vprostřed nepřátel!

3 Králem jsi ode dne zrození *
      na svatých pahorcích,
   z matčina klína když se jas *
      rozlil tvých mladých dnů.“ –

4 Pán bez výhrady přísahal: †
      „Jsi knězem na věky, *
      tak, jak jím Melchizedech byl.“

5 Pán stojí po tvé pravici, *
      v den hněvu krále zdrtí. –

   6  [On nad národy koná soud! +
      je nakupeno mrtvých,*
      rozbíjí lebky v šíř i dál.]

7 Z potoka pije u cesty *
      a znovu vztyčí hlavu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě.

Ant. 2 Zastínil je světlý oblak a z oblaku se ozval Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.

Žalm 120 (121)
Strážce lidu

Už nikdy nebudou mít hlad a žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár. (Zj 7, 16)

1 K horám pozvedám oči, *
      odkud přijde mi pomoc?
2 Od Pána přichází pomoc, *
      on stvořil nebe i zemi. –

3 On ti klopýtnout nedá, *
      nezaspí ten, jenž tě chrání.
4 Nezaspí, nezdřímne strážce, *
      jenž chrání Izraele. –

5 Pán tě střeží a stíní, *
      je po tvé pravici stále.
6 Za dne ti neškodí slunce, *
      ani za noci měsíc. –

7 Pán tě od zlého střeží, *
      on střeží celý tvůj život.
8 Střeží tvůj odchod i návrat *
      nyní a po všechny věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Zastínil je světlý oblak a z oblaku se ozval Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.

Ant. 3 Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Aleluja.

Kantikum
Kristovo tajemství a sláva
Srov. 1 Tim 3, 16
R. Všechny národy, chvalte Pána.

Toho, který se zjevil v těle *
      a ověřil se v Duchu.

R. Všechny národy, chvalte Pána.

Toho, který se zjevil andělům *
      a byl hlásán národům.

R. Všechny národy, chvalte Pána.

Toho, v nějž svět uvěřil, *
      který byl vzat do slávy.

R. Všechny národy, chvalte Pána.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8, 16-17
Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch Svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Skvělost a velebnost kráčejí před ním. *Aleluja, aleluja.
R. Skvělost a velebnost kráčejí před ním. *Aleluja, aleluja.
V. V jeho svatyni moc a krása.
R. Aleluja, aleluja.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Skvělost a velebnost kráčejí před ním. *Aleluja, aleluja.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Když učedníci uslyšeli hlas z oblaku, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl jim: Vstaňte, nebojte se! Aleluja.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Když učedníci uslyšeli hlas z oblaku, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl jim: Vstaňte, nebojte se! Aleluja.

PROSBY

Ježíš vyvedl své učedníky na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě. Volejme k němu:
    SLÁVA TOBĚ, KRISTE.

Kriste, tys zjevil učedníkům svou slávu, abys je připravil na dobu utrpení a zkoušky,
ukaž své Církvi, když musí procházet utrpením, že se i na ní zjeví tvá sláva, a bude se radovat z tvého vítězství.
Tys vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, aby byli svědky tvého oslavení a vydali nám o tom svědectví,
posiluj našeho papeže N a biskupy, aby utvrzovali svěřený lid ve víře a v naději.
Při tvém proměnění stáli u tebe Mojžíš a Eliáš, ukázali se ve slávě a rozmlouvali s tebou,
shlédni na židovský národ, kterému byla přislíbena spása dříve než ostatním, a doveď ho k plnosti vykoupení.
Na tobě zazářila světu sláva tvého Otce,
dej, ať všichni lidé dobré vůle chodí v tvém světle.
Ty proměníš naše smrtelné tělo a dáš mu podobu svého těla oslaveného,
přijmi naše zemřelé do své slávy.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Bože, tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojžíše a Eliáše upevnil víru apoštolů a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti; pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho, abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie