lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

5. srpen 2017
Proměnění Páně, svátek

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


Zprávu o Proměnění Páně připomíná v liturgii evangelium druhé neděle postní (Mt 17, 1-9; Mk 9, 2-10; Lk 9, 28-36). Čtvrtá zpráva je obsažena v 2. listu sv. Petra (1, 10-21). Svátek soustřeďuje pozornost na tuto událost, na Kristův královský majestát a na naše budoucí oslavení. Na Východě se slavil už od 5. století, na Západě porůznu od 9. století, jako všeobecně závazný byl zaveden v roce 1457 po odražení tureckých vojsk u Bělehradu. Dnešní den je pravděpodobně výročním dnem posvěcení baziliky na hoře Tábor, která je od 3. století ztotožňována s horou, o níž se mluví v evangeliích.

VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Ze světla jase zrozený,
Vykupiteli, Ježíši,
chvály a náš zpěv prosebný
slyš s pozorností nejvyšší.

Nad slunce plála tvoje tvář,
když v rouchu bílém jako sníh
proměnil ses, ty Tvůrce náš,
uprostřed svědků důstojných.

Proroky nové – žáky své –
přibrals k těm starozákonním,
abys je z moci nebeské
přesvědčil, že jsi Boží Syn.

Z nebe se ozval Otcův hlas,
žes jeho Syn, jejž v lásce má!
Z celé své duše každý z nás
vládcem tě nebes uznává.

Vzals kdysi z lásky k lidem všem
na sebe tělo smrtelné;
dej, ať na svatém těle tvém
živými údy stále jsme.

Pějem ti chvály s nadšením,
vždyť tys ten milý Boží Syn,
jejž Otec s Duchem vznešeným
ve slávě zjevil věrným svým. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě.

Ant. 2 Učedníci viděli Mojžíše a Eliáše, jak rozmlouvají s Ježíšem.

Žalm 116 (117)
Chvála Božího milosrdenství

Pohané oslavují Boha, že jim prokázal milosrdenství. (Řím 15, 8. 9)

1 Velebte Pána, všichni lidé, *
      slavte ho, všechny národy! –

2 Nad námi mocná jeho milost *
    a věrnost Páně na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Učedníci viděli Mojžíše a Eliáše, jak rozmlouvají s Ježíšem.

Ant. 3 Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavíme tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.

Pokud se zpívá, vkládají se i ta Aleluja v závorkách. Pokud se jen recituje, postačí říkat aleluja na začátku a na konci každé strofy

Kantikum
Beránkova svatba

Srov. Zj 19, 1-2. 5-7

   Aleluja.
1 Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, *
   (R.    Aleluja.)

2 neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
5 Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte, *
   (R.    Aleluja.)
   a kdo se ho bojíte, malí i velcí.
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
6 Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království, *
   (R.    Aleluja.)

7 radujme se; jásejme a vzdejme mu čest!
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
   Neboť přišel čas Beránkovy svatby, *
   (R.    Aleluja.)
   a jeho nevěsta se připravila.
   R.    Aleluja (aleluja).

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavíme tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 3, 20-21
My máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit všecko.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Ve slávě zjevil ses před Pánem. *Aleluja, aleluja.
R. Ve slávě zjevil ses před Pánem. *Aleluja, aleluja.
V. Proto tě Pán oděl nádherou.
R. Aleluja, aleluja.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Ve slávě zjevil ses před Pánem. *Aleluja, aleluja.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Ježíš Kristus zjevil na vysoké hoře svou slávu; on je odlesk Boha Otce a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným slovem.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Ježíš Kristus zjevil na vysoké hoře svou slávu; on je odlesk Boha Otce a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným slovem.

PROSBY

Ježíš vyvedl své učedníky na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě. Volejme k němu:
    SLÁVA TOBĚ, KRISTE.

Kriste, tys zjevil učedníkům svou slávu, abys je připravil na dobu utrpení a zkoušky,
ukaž své Církvi, když musí procházet utrpením, že se i na ní zjeví tvá sláva, a bude se radovat z tvého vítězství.
Tys vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, aby byli svědky tvého oslavení a vydali nám o tom svědectví,
posiluj našeho papeže N a biskupy, aby utvrzovali svěřený lid ve víře a v naději.
Při tvém proměnění stáli u tebe Mojžíš a Eliáš, ukázali se ve slávě a rozmlouvali s tebou,
shlédni na židovský národ, kterému byla přislíbena spása dříve než ostatním, a doveď ho k plnosti vykoupení.
Na tobě zazářila světu sláva tvého Otce,
dej, ať všichni lidé dobré vůle chodí v tvém světle.
Ty proměníš naše smrtelné tělo a dáš mu podobu svého těla oslaveného,
přijmi naše zemřelé do své slávy.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Bože, tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojžíše a Eliáše upevnil víru apoštolů a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti; pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho, abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie