lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

28. červen 2017
Sv. Petra a Pavla, apoštolů, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


Petr pocházel z Betsaidy a jako jeho bratr Ondřej byl rybářem. Jmenoval se Šimon, syn Janův, a jméno Kéfas, to je v překladu Petr (Skála) dostal od Krista. Byl ženatý a bydlel v Kafarnaum. Spolu s Jakubem a Janem byl svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění i úzkosti v Getsemanské zahradě. Přes svůj slib věrnosti Krista třikrát zapřel, ale Ježíš i po svém vzkříšení potvrdil, že mu svěřuje vedení své Církve. Po Ježíšově nanebevstoupení převzal vedení jeho učedníků a po seslání Ducha Svatého první veřejně promluvil k celému shromáždění. Navštívil první křesťanské obce a přijal první pohany do Církve. Nějaký čas působil v Antiochii a nakonec v Římě, kde také byl podle starého podání v době císaře Nerona ukřižován hlavou dolů.
Pavel pocházel z židovské rodiny, která se usadila v Tarsu a získala tam římské občanství. Jeho židovské jméno bylo Šavel, druhé jméno, Pavel, se poprvé objevuje až při jeho druhé apoštolské cestě. Byl žákem slavného rabína Gamaliela a sám se projevoval jako horlivý farizeus. U bran Damašku se z  pronásledovatele stal hlasatelem Kristova učení. Na svých apoštolských cestách založil mnoho křesťanských obcí ve východním Středomoří. Byl sťat mečem v Římě (64-67). Dnešní den se slaví jako jejich společný svátek už od poloviny III. století.


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Svým zlatým jasem, svěžím jako růží květ,
jsi, Světlo světa, naplnilo celý svět;
a nebe zdobíš mučednictvím vznešeným
dnes v posvátný den, který zbavuje nás vin.

Učitel lidstva a s ním klíčník nebes bran,
soudcové věků, světla, která září nám,
z nich jeden křížem, druhý mečem vítězí,
a s věnci slávy v nebesích se věčně skví.

Ty šťastný Říme, oblečený v rudý plášť
převzácné krve knížat dvou, nám drahých zvlášť;
ne sláva tvoje, ale jejich zásluh jas
větší se krásou skví než celý vesmír náš.

Vy olivy dvě, s nedostižnou láskou svou
všem, co svou vírou a nadějí pevní jsou
a které pramen dvojí lásky naplní,
dejte, ať s vámi věčně po smrti žít smí.

Buď věčná sláva Nejsvětější Trojici.
Její moc nad vším každý z nás ať chválí, ctí
v téže jednotě, s níž svou prozřetelností
dnes a vždy vládne nekonečnou věčností. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. A ty jsi blahoslavený, Šimone Petře.

Žalm 116 (117)
Chvála Božího milosrdenství

Pohané oslavují Boha, že jim prokázal milosrdenství. (Řím 15, 8. 9)

1 Velebte Pána, všichni lidé, *
      slavte ho, všechny národy! –

2 Nad námi mocná jeho milost *
    a věrnost Páně na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. A ty jsi blahoslavený, Šimone Petře.

Ant. 2 Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou Církev.

Žalm 147 (147B), 12-20
Obnova Jeruzaléma

Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. (Zj 21, 9)

12 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, *
      veleb, Sióne, svého Boha! –

13 On v tvých branách závory zpevnil, *
      žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
14 On tvé území v pokoji chrání, *
      jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
15 On své slovo sesílá na zem, *
      co on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
16 On dává sníh jak hebkou vlnu, *
      jíní rozsévá jako popel. –

17 Kroupy sype jak chlebové drobty, *
      chladem jeho zmrzají vody:
18 sešle slovo, a roztají zase, *
      větru dá zavát, a zas vody tekou.
19 Slova svá zjevil Jákobovi, *
      zákony, příkazy Izraeli.
20 S žádným národem nejednal takto, *
      žádnému jinému nedal svůj zákon.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou Církev.

Ant. 3 Svatý apoštole Pavle, tebe si Pán vyvolil, abys hlásal pravdu po celém světě.

Kantikum
Bůh Spasitel
Ef 1, 3-10

3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
      on nás z nebe zahrnul všemi možnými duchovními dary, –

4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, †
      abychom byli svatí a neposkvrnění *
      před ním v lásce. –

5 Podle svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, †
      abychom skrze Ježíše Krista *
      byli přijati za jeho syny, –

6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
      kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi: –

7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
      odpuštění hříchů. –

8 Podle bohatství své milosti, †
      kterou nám tak štědře projevil *
      s veškerou moudrostí a rozumností, –

9 podle svého úradku *
      seznámil nás s tajemstvím své vůle, –

   že si totiž předsevzal, *
10   až přijde plnost času,
   obnovit v Kristu všechno, *
       co je na nebi a na zemi.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Svatý apoštole Pavle, tebe si Pán vyvolil, abys hlásal pravdu po celém světě.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 1, 1 -2.7
Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti – Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmu – všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Apoštolové hlásali slovo Boží * s velikou odvahou.
R. Apoštolové hlásali slovo Boží * s velikou odvahou.
V. A vydávali svědectví o zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
R. S velikou odvahou.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Apoštolové hlásali slovo Boží * s velikou odvahou.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Jako měli slavní Kristovi apoštolové lásku k sobě v životě, tak ani při smrti nebyli odděleni.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Jako měli slavní Kristovi apoštolové lásku k sobě v životě, tak ani při smrti nebyli odděleni.

PROSBY

Kristus zbudoval svou Církev na základech apoštolů a proroků. S důvěrou ho prosme:
     PANE, PŘISPĚJ NA POMOC SVÉMU LIDU.

Kriste, tys povolal rybáře Šimona, aby se stal rybářem lidí,
nepřestávej posílat světu hlasatele evangelia, aby se v tvé Církvi shromáždily všechny národy.
Tys nedopustil, aby bouře zničila loď s učedníky,
ochraňuj svou Církev v rozbouřeném světě před zmatkem a bezradností.
Po svém zmrtvýchvstání jsi shromáždil své učedníky kolem Petra,
sjednocuj všechen svůj lid v jediné společenství kolem Petrova nástupce.
Tys poslal apoštola Pavla hlásat evangelium národům,
dej, ať je slovo o spáse hlásáno všemu tvorstvu.
Své Církvi jsi svěřil klíče nebeského království,
otevři bránu nebes všem, kdo ve svém životě důvěřovali v tvé milosrdenství.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Bože, tys dal své Církvi v jejích počátcích oporu v požehnaném působení svatých apoštolů Petra a Pavla; na jejich přímluvu dávej i nám všechno, co potřebujeme k věčné spáse. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie