lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

30. květen 2024
Těla a krve Páně, slavnost

VEČERNÍ CHVÁLY


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Svátost těla tajemného
jazyku náš, vděčně chval,
slav též předrahou Krev jeho,
kterou za nás v oběť dal,
on, plod lůna panenského
všech národů věčný Král.

On, nám daný, z čisté Panny
kvůli nám se narodil,
procházeje zemské lány
zrno pravdy všude sil,
svoje zdejší putování
novým řádem dovršil.

Když u stolu, plný bolu,
s učedníky zasedal,
i v pokrmech s nimi spolu
předepsaných zvyků dbal,
dvanácteru apoštolů
za pokrm sám sebe dal.

Slovo – Tělo slovu dává
moc v Tělo chléb proměnit,
z vína se Krev Páně stává,
ač jev ten je smyslům skryt,
čisté srdce víra pravá
sama stačí přesvědčit.

Před svátostí touto slavnou
skloňme v úctě kolena,
bohoslužbu starodávnou
nahraď nová, vznešená.
Sílu smyslů, tam kde slábnou,
doplnit jas víry má.

Otci, Synu bez ustání
ať radostná chvála zní,
spása, úcta, díkůvzdání
ať vždy náš zpěv provází.
Duchu též ať vše se klaní,
který z obou vychází. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Kristus Pán, kněz navěky, tak jak jím Melchizedech byl, obětoval chléb a víno.

Žalm 109 (110), 1-5. 7
Mesiáš, vítězný král a kněz

Musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. (Srov. 1 Kor 15, 25)

1 Pán řekl mému Pánovi: *
      „Seď po mé pravici,
   tvé nepřátele za podnož *
      ti k nohám položím.“ –

2 Žezlo tvé moci podá ti †
      sám ze Siónu Pán: *
      „Ty panuj vprostřed nepřátel!

3 Králem jsi ode dne zrození *
      na svatých pahorcích,
   z matčina klína když se jas *
      rozlil tvých mladých dnů.“ –

4 Pán bez výhrady přísahal: †
      „Jsi knězem na věky, *
      tak, jak jím Melchizedech byl.“

5 Pán stojí po tvé pravici, *
      v den hněvu krále zdrtí. –

   6  [On nad národy koná soud! +
      je nakupeno mrtvých,*
      rozbíjí lebky v šíř i dál.]

7 Z potoka pije u cesty *
      a znovu vztyčí hlavu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Kristus Pán, kněz navěky, tak jak jím Melchizedech byl, obětoval chléb a víno.

Ant. 2 Do rukou vezmu kalich spásy a přinesu ti oběť děkovnou.

Žalm 115 (116B), 10-19
Poděkování v chrámě

Skrze Krista podávejme Bohu stále oběť chvály. (Srov. Žid 13, 15)

10 Věřil jsem, proto smím teď říci: *
       „Velice byl jsem ponížen!“
11 S úzkostí jsem si říkal v duchu: *
       „Věru, je každý člověk lhář!“ –

12 Čím nyní odvděčím se Pánu *
       za všechno, co mi prokázal?
13 Do rukou vezmu kalich spásy *
       a jméno Páně oslavím. –

14 Vyplním sliby dané Pánu *
       před jeho lidem veškerým.
15 Příliš je drahá v očích Páně *
       smrt těch, kdo jsou mu oddáni. –

16 Ó Pane, jsem tvůj věrný sluha, †
       tvůj sluha, syn tvé služebnice, *
       tys moje pouta rozvázal.
17 Děkovnou oběť přinesu ti *
       a jméno Páně vzývat chci. –

18 Vyplním sliby dané Pánu *
       před jeho lidem veškerým,
19 zde na nádvoří domu Páně, *
       v tvém středu, Jeruzaléme.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Do rukou vezmu kalich spásy a přinesu ti oběť děkovnou.

Ant. 3 Pane, ty jsi cesta, pravda a život světa.

Pokud se zpívá, vkládají se i ta Aleluja v závorkách. Pokud se jen recituje, postačí říkat aleluja na začátku a na konci každé strofy

Kantikum
Beránkova svatba

Srov. Zj 19, 1-2. 5-7

   Aleluja.
1 Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, *
   (R.    Aleluja.)

2 neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
5 Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte, *
   (R.    Aleluja.)
   a kdo se ho bojíte, malí i velcí.
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
6 Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království, *
   (R.    Aleluja.)

7 radujme se; jásejme a vzdejme mu čest!
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
   Neboť přišel čas Beránkovy svatby, *
   (R.    Aleluja.)
   a jeho nevěsta se připravila.
   R.    Aleluja (aleluja).

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Pane, ty jsi cesta, pravda a život světa.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 11, 23-25
Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku."

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Nebeský chléb jim dal. * Aleluja, aleluja.
R. Nebeský chléb jim dal. * Aleluja, aleluja.
V. Andělského chleba požíval člověk.
R. Aleluja, aleluja.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Nebeský chléb jim dal. * Aleluja, aleluja.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Svatá hostino, při níž požíváme Krista, připomínáme si památku jeho umučení, mysl se plní milostí a dává se nám záruka budoucí slávy, aleluja.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Svatá hostino, při níž požíváme Krista, připomínáme si památku jeho umučení, mysl se plní milostí a dává se nám záruka budoucí slávy, aleluja.

PROSBY

Kristus zve všechny k hostině, při které vydává své tělo a krev za život světa. Prosme ho:
     KRISTE, CHLEBE ŽIVOTA, DEJ NÁM ŽIVOT VĚČNÝ.

Kriste, Synu Boha živého, tys přikázal, abychom slavili eucharistickou hostinu na tvou památku,
dej, ať věrné plnění tohoto příkazu přináší celé Církvi hojnost tvých milostí.
Kriste, nejvyšší veleknězi, tys svěřil kněžím slavení svaté oběti,
dej, ať jejich život odpovídá tomu, co konají.
Kriste, nebeská mano, ty spojuješ v jedno tělo všechny, kdo mají účast na jednom chlebě,
upevňuj pokoj a svornost všech, kdo v tebe věří.
Kriste, nebeský lékaři, ty nám dáváš pokrm, který v nás posiluje a chrání věčný život,
navrať nemocným zdraví a hříšníkům živou naději.
Kriste, králi budoucího věku, tys přikázal konat památku tvé smrti až do dne, kdy přijdeš ve své slávě,
dej všem, kdo zemřeli ve spojení s tebou, účast na slávě svého vzkříšení.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie