lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

29. květen 2024
Těla a krve Páně, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Svátost těla tajemného
jazyku náš, vděčně chval,
slav též předrahou Krev jeho,
kterou za nás v oběť dal,
on, plod lůna panenského
všech národů věčný Král.

On, nám daný, z čisté Panny
kvůli nám se narodil,
procházeje zemské lány
zrno pravdy všude sil,
svoje zdejší putování
novým řádem dovršil.

Když u stolu, plný bolu,
s učedníky zasedal,
i v pokrmech s nimi spolu
předepsaných zvyků dbal,
dvanácteru apoštolů
za pokrm sám sebe dal.

Slovo – Tělo slovu dává
moc v Tělo chléb proměnit,
z vína se Krev Páně stává,
ač jev ten je smyslům skryt,
čisté srdce víra pravá
sama stačí přesvědčit.

Před svátostí touto slavnou
skloňme v úctě kolena,
bohoslužbu starodávnou
nahraď nová, vznešená.
Sílu smyslů, tam kde slábnou,
doplnit jas víry má.

Otci, Synu bez ustání
ať radostná chvála zní,
spása, úcta, díkůvzdání
ať vždy náš zpěv provází.
Duchu též ať vše se klaní,
který z obou vychází. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Předobrý Pán dal pokrm těm, kdo ho v bázni ctí, činil divy hodné paměti.

Žalm 110 (111)
Veliké skutky Boží

Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný! (Zj 15, 3)

1 Z hloubi srdce Pána oslavím, *
      v shromážděném kruhu spravedlivých. –

2 Neboť skutky Páně veliké, *
      drahocenné všem, kdo z nich se těší.
3 Slavné, mocné jeho konání, *
      věčně trvá jeho spravedlnost. –

4 Činil divy hodné paměti, *
      předobrý je Pán a milosrdný.
5 Pokrm dal těm, kdo ho v bázni ctí, *
      na věky je pamětliv své smlouvy. –

6 Svému lidu v činech zjevil moc, *
      když državy pohanů jim vydal.
7 Dílo jeho rukou věrnost, řád, *
      jeho zákony vždy spolehlivé:
8 stanoveny navždy, na věky, *
      poctivě a pevně zachovány.
9 Vykoupení seslal pro svůj lid, †
      na věky s ním sjednal úmluvu; *
      jeho jméno hrozné je a svaté. –

10 Bázeň z Boha – pramen moudrosti: †
      rozumně si vede, kdo jí dbá, *
      jeho sláva trvá do věčnosti.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Předobrý Pán dal pokrm těm, kdo ho v bázni ctí, činil divy hodné paměti.

Ant. 2 Pán, který v pokoji chrání území Církve, štědře nás sytí jadrnou pšenicí.

Žalm 147 (147B), 12-20
Obnova Jeruzaléma

Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. (Zj 21, 9)

12 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, *
      veleb, Sióne, svého Boha! –

13 On v tvých branách závory zpevnil, *
      žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
14 On tvé území v pokoji chrání, *
      jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
15 On své slovo sesílá na zem, *
      co on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
16 On dává sníh jak hebkou vlnu, *
      jíní rozsévá jako popel. –

17 Kroupy sype jak chlebové drobty, *
      chladem jeho zmrzají vody:
18 sešle slovo, a roztají zase, *
      větru dá zavát, a zas vody tekou.
19 Slova svá zjevil Jákobovi, *
      zákony, příkazy Izraeli.
20 S žádným národem nejednal takto, *
      žádnému jinému nedal svůj zákon.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Pán, který v pokoji chrání území Církve, štědře nás sytí jadrnou pšenicí.

Ant. 3 Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj Otec, aleluja.

Kantikum
Boží soud
Zj 11, 17-18; 12, 10b-12a

11,17 Díky ti vzdáváme, *
           Pane Bože vševládný,
        neboť ty jsi, tys byl a přijdeš, *
           a vzal jsi do ruky svou svrchovanou moc a ujal ses vlády. –

    18 Národy se rozzuřily, *
           ale přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé,
        čas odměny tvým služebníkům, prorokům a svatým, *
           a těm, kdo ctí tvé jméno, malým i velkým. –

12,10 Nyní nadešla spása a moc i království našeho Boha *
           a vláda jeho Pomazaného,
        neboť byl svržen žalobník našich bratří, *
           který na ně žaloval před Boží tváří ve dne v noci. –

    11 Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví *
           a slovem svého svědectví,
        a svůj život nemilovali tolik, *
           že by se zalekli smrti.
    12 Proto se radujte, nebesa, *
           a kdo v nich přebýváte!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj Otec, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 10, 16-17
Kalich požehnání, který žehnáme – není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme – není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Nebeský chléb jim dal. * Aleluja, aleluja.
R. Nebeský chléb jim dal. * Aleluja, aleluja.
V. Andělského chleba požíval člověk.
R. Aleluja, aleluja.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Nebeský chléb jim dal. * Aleluja, aleluja.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Jak dobrý a štědrý jsi, Bože, jak veliká je tvoje láska! Dáváš svým dětem chléb z nebe, hladové sytíš dobrými věcmi a bohaté propouštíš s prázdnou.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Jak dobrý a štědrý jsi, Bože, jak veliká je tvoje láska! Dáváš svým dětem chléb z nebe, hladové sytíš dobrými věcmi a bohaté propouštíš s prázdnou.

PROSBY

Kristus zve všechny k hostině, při které vydává své tělo a krev za život světa. Prosme ho:
     KRISTE, CHLEBE ŽIVOTA, DEJ NÁM ŽIVOT VĚČNÝ.

Kriste, Synu Boha živého, tys přikázal, abychom slavili eucharistickou hostinu na tvou památku,
dej, ať věrné plnění tohoto příkazu přináší celé Církvi hojnost tvých milostí.
Kriste, nejvyšší veleknězi, tys svěřil kněžím slavení svaté oběti,
dej, ať jejich život odpovídá tomu, co konají.
Kriste, nebeská mano, ty spojuješ v jedno tělo všechny, kdo mají účast na jednom chlebě,
upevňuj pokoj a svornost všech, kdo v tebe věří.
Kriste, nebeský lékaři, ty nám dáváš pokrm, který v nás posiluje a chrání věčný život,
navrať nemocným zdraví a hříšníkům živou naději.
Kriste, králi budoucího věku, tys přikázal konat památku tvé smrti až do dne, kdy přijdeš ve své slávě,
dej všem, kdo zemřeli ve spojení s tebou, účast na slávě svého vzkříšení.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie