lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

8. květen 2024
Nanebevstoupení Páně, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Výkupné naše, Ježíši,
lásko a tužbo nejčistší,
tys Tvůrce věcí stvořených
a člověk věků posledních.

Jaký tě musil soucit vést,
žes naše hříchy za své vzal,
že chtěl jsi muky smrti nést,
bys kletbu smrti z lidí sňal.

Pronikáš v žalář pekelný,
propouštíš z něho zajatce.
Vítězi, slávou oděný,
po boku trůníš u Otce.

Kéž donutí tě soucit týž,
že rány vin v nás zacelíš,
nás podle slibu ušetříš
a vlídnou tváří potěšíš.

Ty budiž naší radostí,
odměnou ve tvé věčnosti,
kéž naše sláva veškerá
jen z tebe věčně vyvěrá. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět, zase opouštím svět a jdu k Otci, aleluja.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět, zase opouštím svět a jdu k Otci, aleluja.

Ant. 2 Pán Ježíš, když to učedníkům pověděl, byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici, aleluja.

Žalm 116 (117)
Chvála Božího milosrdenství

Pohané oslavují Boha, že jim prokázal milosrdenství. (Řím 15, 8. 9)

1 Velebte Pána, všichni lidé, *
      slavte ho, všechny národy! –

2 Nad námi mocná jeho milost *
    a věrnost Páně na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Pán Ježíš, když to učedníkům pověděl, byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici, aleluja.

Ant. 3 Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka, aleluja.

Kantikum
Boží soud
Zj 11, 17-18; 12, 10b-12a

11,17 Díky ti vzdáváme, *
           Pane Bože vševládný,
        neboť ty jsi, tys byl a přijdeš, *
           a vzal jsi do ruky svou svrchovanou moc a ujal ses vlády. –

    18 Národy se rozzuřily, *
           ale přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé,
        čas odměny tvým služebníkům, prorokům a svatým, *
           a těm, kdo ctí tvé jméno, malým i velkým. –

12,10 Nyní nadešla spása a moc i království našeho Boha *
           a vláda jeho Pomazaného,
        neboť byl svržen žalobník našich bratří, *
           který na ně žaloval před Boží tváří ve dne v noci. –

    11 Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví *
           a slovem svého svědectví,
        a svůj život nemilovali tolik, *
           že by se zalekli smrti.
    12 Proto se radujte, nebesa, *
           a kdo v nich přebýváte!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2, 4-6
Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Bůh se vznáší v jásotu slávy. * Aleluja, aleluja.
R. Bůh se vznáší v jásotu slávy. * Aleluja, aleluja.
V. Pán stoupá vzhůru v hlaholu rohů.
R. Aleluja, aleluja.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Bůh se vznáší v jásotu slávy. * Aleluja, aleluja.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem; nyní jdu k tobě a prosím za ty, které jsi mi dal, aleluja.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem; nyní jdu k tobě a prosím za ty, které jsi mi dal, aleluja.

PROSBY

Kristus byl vzat do slávy Otcovy a vládne spolu s ním celému světu. Radostně ho vzývejme:
     TY JSI KRÁL SLÁVY, KRISTE.

Králi slávy, tvým nanebevstoupením vešlo už i lidské tělo do nebeské slávy,
sejmi z nás naše hříchy a dej, ať se tvé vítězství a tvoje sláva jednou projeví i na nás.
Sestoupil jsi k nám cestou lásky,
dej, ať i my cestou lásky vystoupíme k tobě.
Tys přislíbil, že všechny potáhneš k sobě,
nedopusť, aby byl někdo z nás odloučen od tebe.
Tys vstoupil do nebeské slávy,
dej, ať tě následujeme myslí i srdcem.
Ty přijdeš soudit živé i mrtvé,
dej nám i našim zemřelým, ať v den soudu stojíme po tvé pravici.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí věčný Bože, tvůj vzkříšený Syn Ježíš Kristus vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo: naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. Aleluja, aleluja.
R. Bohu díky. Aleluja, aleluja.

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie