lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

1. listopad 2023
Všech svatých, slavnost


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Všech tvorů Vykupiteli,
své sluhy zachraň, Ježíši,
usmířen svatou přímluvou
své Matky, Panny nejčistší.

Blažených těch dnů nebeských
zástupy jasem planoucí,
zažeňte jak zla minulá,
tak přítomná, tak budoucí.

Proroci Soudce věčného,
vy apoštolé vznešení,
prosíme, nám svou přímluvou
vyproste všem dar spasení.

Vy mučedníci vítězní,
vy všichni slavní vyznáním,
nás přímluvami přiveďte
k nebeským sídlům přejasným.

Vy svatých panen zástupy,
všech mnichů sbore nesmírný,
se všemi světci, vemte nás
do Ježíšovy družiny.

Trojici Boží dík buď vzdán.
Vy všichni spojte v jeden hlas
své prosby, ať my chvály daň
můžem jí splácet v každý čas. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Podívám se, a hle – veliký zástup svatých, který by nikdo nespočítal, ze všech národů stojí před trůnem.

Žalm 109 (110), 1-5. 7
Mesiáš, vítězný král a kněz

Musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. (Srov. 1 Kor 15, 25)

1 Pán řekl mému Pánovi: *
      „Seď po mé pravici,
   tvé nepřátele za podnož *
      ti k nohám položím.“ –

2 Žezlo tvé moci podá ti †
      sám ze Siónu Pán: *
      „Ty panuj vprostřed nepřátel!

3 Králem jsi ode dne zrození *
      na svatých pahorcích,
   z matčina klína když se jas *
      rozlil tvých mladých dnů.“ –

4 Pán bez výhrady přísahal: †
      „Jsi knězem na věky, *
      tak, jak jím Melchizedech byl.“

5 Pán stojí po tvé pravici, *
      v den hněvu krále zdrtí. –

   6  [On nad národy koná soud! +
      je nakupeno mrtvých,*
      rozbíjí lebky v šíř i dál.]

7 Z potoka pije u cesty *
      a znovu vztyčí hlavu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Podívám se, a hle – veliký zástup svatých, který by nikdo nespočítal, ze všech národů stojí před trůnem.

Ant. 2 Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni; proto obdrží z jeho rukou odměnu věčné slávy.

Žalm 115 (116B), 10-19
Poděkování v chrámě

Skrze Krista podávejme Bohu stále oběť chvály. (Srov. Žid 13, 15)

10 Věřil jsem, proto smím teď říci: *
       „Velice byl jsem ponížen!“
11 S úzkostí jsem si říkal v duchu: *
       „Věru, je každý člověk lhář!“ –

12 Čím nyní odvděčím se Pánu *
       za všechno, co mi prokázal?
13 Do rukou vezmu kalich spásy *
       a jméno Páně oslavím. –

14 Vyplním sliby dané Pánu *
       před jeho lidem veškerým.
15 Příliš je drahá v očích Páně *
       smrt těch, kdo jsou mu oddáni. –

16 Ó Pane, jsem tvůj věrný sluha, †
       tvůj sluha, syn tvé služebnice, *
       tys moje pouta rozvázal.
17 Děkovnou oběť přinesu ti *
       a jméno Páně vzývat chci. –

18 Vyplním sliby dané Pánu *
       před jeho lidem veškerým,
19 zde na nádvoří domu Páně, *
       v tvém středu, Jeruzaléme.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni; proto obdrží z jeho rukou odměnu věčné slávy.

Ant. 3 Pane Bože, svou krví jsi nás vykoupil z každého kmene a jazyka, lidu i národa a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem.

Kantikum
Chvalozpěv vykoupených
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
4,11 Hoden jsi, Pane, náš Bože, *
         aby ti všichni vzdávali slávu a čest,
      neboť jsi stvořil všechno *
         a z tvé vůle všechno povstalo a bylo stvořeno. –

5,9 Hoden jsi, Pane, vzít knihu *
         a rozlomit její pečeti,
     protože jsi byl zabit †
         a svou krví jsi nás vykoupil Bohu *
         z každého kmene a jazyka, lidu i národa,
10 a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem *
         a budeme nad zemí vládnout. –

12 Hoden je Beránek, který byl zabit, †
         aby vzal moc a bohatství i moudrost, *
         sílu a čest, slávu i chválu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Pane Bože, svou krví jsi nás vykoupil z každého kmene a jazyka, lidu i národa a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 6, 16b; 7, 1
Vy jste chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Když tedy máme, milovaní, tato zaslíbení, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha, stále více s bázní Boží pokračujme ve svatosti.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Svatí a spravedliví *radujte se v Pánu.
R. Svatí a spravedliví *radujte se v Pánu.
V. Vás si Bůh vyvolil za své dědictví.
R. Radujte se v Pánu.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Svatí a spravedliví *radujte se v Pánu.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Jak slavné je království, kde se s Kristem radují všichni svatí; jsou oblečeni v bílém rouchu a následují Beránka, kamkoli jde.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Jak slavné je království, kde se s Kristem radují všichni svatí; jsou oblečeni v bílém rouchu a následují Beránka, kamkoli jde.

PROSBY

Bůh ukazuje svou slávu na svých svatých a velikost jejich života je jeho dar. Proto k němu s důvěrou volejme:
     BOŽE, DÁVEJ NÁM SVOU MILOST.

Bože, veliký ve svých svatých, tvůj Syn Ježíš Kristus založil svou Církev na apoštolech,
upevňuj naši víru, abychom věrně setrvávali v apoštolském učení.
Ty dáváš mučedníkům statečnost, aby svědčili o Kristu až k prolití vlastní krve,
posiluj všechny, kdo přijali křest, aby vydávali svědectví evangeliu.
Ty voláš panny, aby se zcela oddaly Kristu,
dej nám poznat, že jejich panenství je tvůj dar a znamení plnosti, k níž Církev roste očekávajíc zjevení budoucí slávy.
Život tvých svatých je znamením tvé přítomnosti mezi námi,
veď nás, abychom podle jejich příkladu směřovali ke svatosti.
Otevři umírajícím bránu nebeského domova, aby přebývali s Pannou Marií, svatým Josefem a se všemi svatými,
a na jejich přímluvu přijmi také nás mezi své vyvolené.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě; při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie