lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

18. březen 2020
Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. 

HYMNUS

Ať tě, Josefe, ctí zástupy nadhvězdné,
ať všichni křesťané pějí ti píseň chval,
vždyť pro tvé zásluhy tě k Panně vznešené
nejčistší svazek připoutal.

Když jsi obtěžkanou Děťátkem vznešeným
uzřel svou snoubenku, jal tebe pochyb stín.
Anděl však zjevil ti, že v jejím lůně syn
byl počat Duchem nebeským.

Když se Pán narodí, blažen ho objímáš,
a potom prcháš s ním do krajin egyptských.
V městě ztraceného když najdeš,
slzy máš v očích radostí zářících.

Jiným až svatá smrt může ráj otevřít,
pak s palmou vítězství vejdou ve slávy říš.
Ty jak nebešťané Boha smíš živý zřít,
ba větších výsad okoušíš.

Svatá Trojice, nás ušetři kajících
a pro Josefovy zásluhy v kraje hvězd
pomoz nám vystoupit, abychom v písních svých
mohli ti věčně vzdávat čest. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.

Ant. 2 Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně, zasnoubené s mužem jménem Josef.

Žalm 145 (146)
Blaženost těch, kdo doufají v Boha

Chválíme Boha svým životem, to znamená svým jednáním. (Arnobius)

1 Oslavuj, moje duše, Pána! †
2     Slavit chci Pána po celý život, *
      hrát svému Bohu, co budu živ. –

3 V knížata důvěru nevkládejte, *
      v člověka, jenž je bezmocný:
4 vydechne duši, v svou zem se vrací, *
      veta je po jeho záměrech. –

   Šťasten, komu pomáhá Bůh Jákobův, *
5     kdo jen v Pána, svého Boha, doufá.
6 V toho, který stvořil nebesa i zem, *
      moře se vším tvorstvem, co v něm žije,
   který zachovává věrnost na věky, *
7     utištěným dopomáhá k právu,
   hladovící nasycuje pokrmem. *
      Pán to je, kdo vězňům vrací volnost. –

8 Pán to je, kdo slepým dává prohlédnout, *
      Pán, jenž pozdvihuje ponížené,
9 Pán to je, kdo cizím dává ochranu, *
      sirotkům a vdovám svoji pomoc.
   Pán to je, kdo spravedlivé miluje, *
      kdežto bezbožníky nechá zbloudit. –

10 Pán je král a bude vládnout na věky, *
      Sióne, tvůj Bůh až do věčnosti!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně, zasnoubené s mužem jménem Josef.

Ant. 3 Ježíšova matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého.

Kantikum
Bůh Spasitel
Ef 1, 3-10

3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
      on nás z nebe zahrnul všemi možnými duchovními dary, –

4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, †
      abychom byli svatí a neposkvrnění *
      před ním v lásce. –

5 Podle svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, †
      abychom skrze Ježíše Krista *
      byli přijati za jeho syny, –

6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
      kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi: –

7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
      odpuštění hříchů. –

8 Podle bohatství své milosti, †
      kterou nám tak štědře projevil *
      s veškerou moudrostí a rozumností, –

9 podle svého úradku *
      seznámil nás s tajemstvím své vůle, –

   že si totiž předsevzal, *
10   až přijde plnost času,
   obnovit v Kristu všechno, *
       co je na nebi a na zemi.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Ježíšova matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3, 23-24
Cokoli děláte, dělejte z duše jako pro Pána, a ne pro lidi. Víte, že od Pána obdržíte za odměnu dědictví – život věčný. Služte Kristu Pánu!

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Spravedlivý poroste * jako lilie.
R. Spravedlivý poroste * jako lilie.
V. Na věky vydá květ před Pánem.
R. Jako lilie.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Spravedlivý poroste * jako lilie.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Hle, věrný a rozvážný služebník, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Hle, věrný a rozvážný služebník, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou.

PROSBY

Pokorně prosme Boha, neboť on je Otec všech:
     OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH, VYSLYŠ NÁS.

Otče svatý, tys odhalil svatému Josefovi tajemství o Kristu,
dej i nám, ať tvého Syna stále více poznáváme a milujeme.
Nebeský Otče, ty sytíš ptactvo a oblékáš polní trávu,
dej všem lidem, co potřebují pro život pozemský i pro život věčný.
Stvořiteli světa, ty jsi svěřil své dílo lidem,
dopřej dělníkům, aby mohli užívat plodů své práce.
Bože nejvýš spravedlivý, ty chceš, aby lidé milovali spravedlnost,
dej nám na přímluvu svatého Josefa, abychom se ti ve všem líbili.
Shlédni s láskou na umírající a zemřelé
a dej, ať skrze tvého Syna a na přímluvu jeho matky Marie a svatého Josefa dosáhnou tvého milosrdenství.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo našeho vykoupení; dej, ať tvá Církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie