lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

19. březen 2018
Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, slavnost

VEČERNÍ CHVÁLY


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. 

HYMNUS

Ať tě, Josefe, ctí zástupy nadhvězdné,
ať všichni křesťané pějí ti píseň chval,
vždyť pro tvé zásluhy tě k Panně vznešené
nejčistší svazek připoutal.

Když jsi obtěžkanou Děťátkem vznešeným
uzřel svou snoubenku, jal tebe pochyb stín.
Anděl však zjevil ti, že v jejím lůně syn
byl počat Duchem nebeským.

Když se Pán narodí, blažen ho objímáš,
a potom prcháš s ním do krajin egyptských.
V městě ztraceného když najdeš,
slzy máš v očích radostí zářících.

Jiným až svatá smrt může ráj otevřít,
pak s palmou vítězství vejdou ve slávy říš.
Ty jak nebešťané Boha smíš živý zřít,
ba větších výsad okoušíš.

Svatá Trojice, nás ušetři kajících
a pro Josefovy zásluhy v kraje hvězd
pomoz nám vystoupit, abychom v písních svých
mohli ti věčně vzdávat čest. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Rodiče našli Ježíše v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky.

Žalm 14 (15)
Kdo je hoden objevit se před Bohem?

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha. (Srov. Žid 12, 22)

1 Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít, *
      přebývat na tvé svaté hoře?

2 Kdo životem jde bez poskvrn, *
      je řádný, upřímného srdce,
3 kdo neukřivdí jazykem, †
      bližnímu svému neuškodí, *
      souseda svého nehanobí, –

4 kdo bohaprázdným pohrdá, *
      zato si váží bohabojných,
5 kdo, i když ztrácí, drží slib: *
      svých peněz neužívá k lichvě
   a proti zájmům nevinného †
      ničím se nedá podplatit. *
      Kdo žije tak, je provždy pevný.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Rodiče našli Ježíše v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky.

Ant. 2 Matka Ježíšova řekla: Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.

Žalm 111 (112)
Štěstí spravedlivých

Žijte jako děti světla. Ovoce světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. (Ef 5, 8. 9)

1 Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
      kdo se těší z jeho přikázání.
2 Bude mocný na zemi v svých dětech, *
      rodu věrných bude požehnáno.
3 Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
      navždy setrvá v své poctivosti. –

4 Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
      dobrý, slitovný je spravedlivý.
5 Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, *
      kdo své věci řídí podle práva.
6 Nestane se, aby zakolísal, *
      věčnou památku má spravedlivý. –

7 Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
      pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
8 Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
      svrchu hledí na své protivníky.
9 Rozdělí se, štědře dává chudým, †
      navždy setrvá v své poctivosti. *
      Roste jeho moc a jeho vážnost. –

10 Hříšník se zlobou se na to dívá, †
      zuby skřípe, užírá se hněvem. *
      Nazmar vyjde žádostivost hříšných.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Matka Ježíšova řekla: Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.

Ant. 3 Ježíš se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je.

Kantikum
Projev úcty a klanění
Zj 15, 3-4

3 Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
      Pane, Bože vševládný!
   Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, *
      Králi věků. –

4 Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
      kdo by neslavil tvé jméno?
   Neboť ty jediný jsi svatý, †
      a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *
      protože se zjevily tvé spravedlivé soudy.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Ježíš se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3, 23-24
Cokoli děláte, dělejte z duše jako pro Pána, a ne pro lidi. Víte, že od Pána obdržíte za odměnu dědictví – život věčný. Služte Kristu Pánu!

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Spravedlivý poroste * jako lilie.
R. Spravedlivý poroste * jako lilie.
V. Na věky vydá květ před Pánem.
R. Jako lilie.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Spravedlivý poroste * jako lilie.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Když Ježíš začal působit, bylo mu třicet let a lidé ho považovali za syna Josefova.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Když Ježíš začal působit, bylo mu třicet let a lidé ho považovali za syna Josefova.

PROSBY

Pokorně prosme Boha, neboť on je Otec všech:
     OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH, VYSLYŠ NÁS.

Otče svatý, tys odhalil svatému Josefovi tajemství o Kristu,
dej i nám, ať tvého Syna stále více poznáváme a milujeme.
Nebeský Otče, ty sytíš ptactvo a oblékáš polní trávu,
dej všem lidem, co potřebují pro život pozemský i pro život věčný.
Stvořiteli světa, ty jsi svěřil své dílo lidem,
dopřej dělníkům, aby mohli užívat plodů své práce.
Bože nejvýš spravedlivý, ty chceš, aby lidé milovali spravedlnost,
dej nám na přímluvu svatého Josefa, abychom se ti ve všem líbili.
Shlédni s láskou na umírající a zemřelé,
a dej, ať skrze tvého Syna a na přímluvu jeho matky Marie a svatého Josefa dosáhnou tvého milosrdenství.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo našeho vykoupení; dej, ať tvá Církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie