lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

5. duben 2024
Pátek v oktávu velikonočním


MODLITBA SE ČTENÍM

V. Bože, shlédni a pomoz.
O. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.  Aleluja.

HYMNUS

Toť vskutku pravý Boží den,
zářící světlem blaživým,
Vždyť celý svět byl omyt v něm
přesvatou krví ze svých vin.

On vrátil slepým světla svit
a hříšným naděj znovu vlil,
kdo by se musel strachem chvít,
když Pán i lotru odpustil?

Úžas jal nad tím anděly,
kteří trest těla viděli,
že lotr Krista prosící
směl věčné slávy dosíci.

V tom nesmírné tkví tajemství:
By sňal hřích, který na všech lpí,
a zbavil svět vin veškerých,
vtělený Bůh smyl z těla hřích.

Může být větší vznešenost,
než když hřích milost vyhledá,
žár lásky spálí bázlivost
a když smrt nový život dá?

Buď věčně, Kriste, věrným svým
plesáním velikonočním.
Nás, milostí tvou vzkříšené,
vem k oslavě své vítězné.

Ježíši, každý tvor tě chval,
neboť jsi slavně z mrtvých vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčné všechno tvorstvo ctí. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Velebte Pána, on sám učinil velké divy, aleluja.

Žalm 135 (136)
Velikonoční chvalozpěv

Když mluvíš o tom, co učinil Pán, chválíš ho. (Cassiodorus)

I

1 Velebte Pána, vždyť je dobrotivý, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
2 Velebte Boha nade všemi bohy, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
3 Velebte Pána nade všemi pány, *
      vždyť jeho láska trvá na věky. –

4 On velké divy učinil, on sám, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
5 On v moudrosti své stvořil nebesa, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
6 On nad vodami zemi rozprostřel, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
7 On stvořil všechna světla veliká, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
8 To slunce, aby vládlo nade dnem, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
9 Měsíc a hvězdy k vládě nad nocí, *
      vždyť jeho láska trvá na věky. –

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Velebte Pána, on sám učinil velké divy, aleluja.

Ant. 2 Vyvedl Izraele ze středu Egypta, jeho láska trvá navěky, aleluja.

II

10 V prvorozencích Egypťany zhubil, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
11 Vyvedl z jejich středu Izraele, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
12 Přemocnou rukou, napřaženou paží, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
13 On Rákosové moře přeťal v části, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
14 Provedl Izraele mezi nimi, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
15 Do moře smetl faraóna s vojskem, *
      vždyť jeho láska trvá na věky. –

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Vyvedl Izraele ze středu Egypta, jeho láska trvá navěky, aleluja.

Ant. 3 Pán nás vysvobodil od našich nepřátel, aleluja.

III

16 Hrůzami pouště převedl svůj národ, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
17 On mocné krále potíral svou silou, *
      vždyť jeho láska trvá na věky;
18 on skvělé krále pobíjel svou mocí, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
19 Sehona, jenž byl králem Amoritů, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
20 Jakož i Oga, krále bašanského, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
21 Dal jejich kraje potom za dědictví, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
22 Dědictví Izraeli, svému lidu, *
      vždyť jeho láska trvá na věky. –

23 On vzpomněl na nás v našem ponížení, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
24 Od našich nepřátel nás osvobodil, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.
25 On dává pokrm všemu živoucímu, *
      vždyť jeho láska trvá na věky. –

26 Vzdávejte díky Bohu, Pánu nebes, *
      vždyť jeho láska trvá na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Pán nás vysvobodil od našich nepřátel, aleluja.

V. Bůh nás znovu zrodil, takže máme živou naději, aleluja.
O. Zmrtvýchvstáním Ježíše Krista, aleluja.

PRVNÍ ČTENÍ

Z prvního listu svatého apoštola Petra

3, 18 – 4, 11
Očekávání Kristova příchodu

     3.18Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. 19V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným. 20Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. 21Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i nám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 22On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
    
4.1Protože tedy Kristus prošel tělesným utrpením, ozbrojte se i vy takovým smýšlením, že kdo tak trpěl, s hříchem už skoncoval, 2aby už po zbývající čas života nehověl pozemským žádostem, ale vůli Boží. 3Dost dlouho už jste v minulosti plnili vůli pohanů a žili prostopášně, dychtili jste po špatnostech, opíjeli jste se, hodovali, pořádali pitky a oddávali se nedovolenému uctívání model. 4Teď se tomu pohané nemohou vynadivit, že s nimi už nehýříte a nevrháte se do stejného bahna jako oni. Proto vám nemohou přijít na jméno. 5Ale budou muset skládat účty tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. 6Neboť proto byla i mrtvým hlásána radostná zvěst, aby mohli být souzeni podle těla jako lidé, ale žít podle ducha jako Bůh.
    
7Brzo už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat modlitbě. 8Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny hříchy. 9Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání. 10Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. 11Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva a vláda na věčné časy. Amen.

RESPONSORIUM

1 Petr 3, 18. 22

O. Kristus vytrpěl smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. * Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život, aleluja.
V. On je po Boží pravici, zvítězil nad smrtí, aby se nám dostalo dědictví věčného života. * Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život, aleluja.

DRUHÉ ČTENÍ

Z jeruzalémských katechezí pro nově pokřtěné

(Cat. 21, Mystagogica 3, 1-3: PG 33, 1087-1091)

Pomazání Duchem Svatým

     Když jste byli pokřtěni v Krista a v Krista jste se oblékli,1 stali jste se podobnými Božímu Synu.2 Protože nás totiž Bůh předurčil k tomu, abychom byli přijati za jeho děti,3 připodobnil nás oslavenému tělu Kristovu.4 Když jste tedy získali podíl na Kristu, to jest Pomazaném, právem se spolu s  ním nazýváte pomazanými. To o vás řekl Bůh: Nedotýkejte se mých pomazaných.5
     A Kristovými pomazanými jste se stali tehdy, když jste přijali pečeť Ducha Svatého. Všechno se na vás vykonalo obrazně, jste přece Kristovými obrazy. Když se v řece Jordánu dotkla jeho vod líbezná vůně Kristova božství, Kristus se omyl, vystoupil z vody a sestoupil na něho sám Duch Svatý; podobný spočinul na podobném.
     Podobně i vám bylo po vystoupení z posvátné křestní koupele dáno pomazání křižmem jako obraz toho, kým byl pomazán Kristus. A to je Duch Svatý. To o něm prorokoval blažený Izaiáš, když jménem Páně řekl: Duch Páně je nade mnou, protože mě pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným.6
     Kristus nebyl pomazán od lidí ani nebyl pomazán olejem nebo skutečnou mastí, ale pomazal ho Otec a pomazal ho Duchem Svatým, protože už před věky byl Kristus ustanoven za Spasitele celého světa. Tak o tom mluví Petr: Bůh pomazal Duchem Svatým Ježíše z Nazareta.7 A prorok David volal: Tvůj božský stolec trvá do věčnosti, žezlo tvé vlády – žezlo nestranné. Miluješ právo, nenávidíš křivdu, a proto pomazal tě Pán, tvůj Bůh, olejem radosti jak žádného.8
     Kristus byl pomazán duchovním olejem radosti, to jest Duchem Svatým. Ten se nazývá olejem radosti proto, že on sám je původcem duchovní radosti. A vy jste byli pomazáni skutečnou mastí a dostali jste tak podíl s Kristem a stali se Kristovými druhy.
     Ale nemysli si, že je to pouhá obyčejná mast. Potom, co byla nad touto svatou mastí pronesena modlitba, není to už prostá, neřku-li obyčejná mast, ale vzácný dar Kristův a dar Ducha Svatého, jehož božská přítomnost jí dodává účinnosti. A tou mastí je ti symbolicky pomazáno čelo a jiné smysly. A zatímco se tělo maže viditelnou mastí, duše se posvěcuje svatým a oživujícím Duchem.

     1 srov Gal 3, 27
     2 srov Řím 8, 29
     3 srov Ef 1, 5
     4 srov Flp 3, 21
     5 Žl 104 (105),015
     6 Iz 61, 1
     7 Sk 10, 38
     8 Žl 44 (45), 7-8

RESPONSORIUM

Ef 1, 13-14; 2 Kor 1, 22

O. Dostalo se vám potvrzení od slíbeného Ducha Svatého, je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. * Tak se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti, aleluja.
V. Bůh nám vtiskl svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku. * Tak se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti, aleluja.

HYMNUS

Bože, tebe chválíme. *
    Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, *
    tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové *
    bez ustání provolávají:
Svatý, * svatý, * svatý *
    Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Tebe oslavuje *
    skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje *
    velký počet proroků,
tebe oslavují *
    bělostné šiky mučedníků;
tebe oslavuje *
    Církev po širém světě:
tebe, Otce, *
    neskonale velebného,
tvého milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha Svatého, *
    Utěšitele.

Ty jsi Král slávy, *
    Kriste!
Ty jsi Otcův *
    věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo *
    a neváhal ses narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí *
    a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží *
    ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš *
    jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; *
    vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *
    do věčné slávy.

* Zachraň, Pane, svůj lid *
    a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu *
    a vyvyš jej na věky.
Každého dne *
    dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, *
    až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne, *
    chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,*
    smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, *
    jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *
    nebudu zahanben na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

MODLITBA

Modleme se:
Bože, tvůj Syn nás s tebou smířil a smlouvu mezi tebou a námi potvrdil svou krví; dej, ať toto tajemství vyznáváme nejen slavením velikonoc, ale celým svým životem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí liturgie hodin, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i  zvolání Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie