lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

4. duben 2024
Čtvrtek v oktávu velikonočním


MODLITBA SE ČTENÍM

V. Bože, shlédni a pomoz.
O. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.  Aleluja.

HYMNUS

Toť vskutku pravý Boží den,
zářící světlem blaživým,
Vždyť celý svět byl omyt v něm
přesvatou krví ze svých vin.

On vrátil slepým světla svit
a hříšným naděj znovu vlil,
kdo by se musel strachem chvít,
když Pán i lotru odpustil?

Úžas jal nad tím anděly,
kteří trest těla viděli,
že lotr Krista prosící
směl věčné slávy dosíci.

V tom nesmírné tkví tajemství:
By sňal hřích, který na všech lpí,
a zbavil svět vin veškerých,
vtělený Bůh smyl z těla hřích.

Může být větší vznešenost,
než když hřích milost vyhledá,
žár lásky spálí bázlivost
a když smrt nový život dá?

Buď věčně, Kriste, věrným svým
plesáním velikonočním.
Nás, milostí tvou vzkříšené,
vem k oslavě své vítězné.

Ježíši, každý tvor tě chval,
neboť jsi slavně z mrtvých vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčné všechno tvorstvo ctí. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Dům Izraelův ať jen stále říká: Na věky jeho milosrdenství, aleluja.

Žalm 117 (118)
Píseň radosti ze záchrany

Kristus je ten kámen, který jste vy, stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kvádr nárožní. (Sk 4, 11)

I

1 Děkujte Pánu, že je dobrotivý, *
    na věky jeho milosrdenství! –

2 Dům Izraelův ať jen stále říká: *
    „Na věky jeho milosrdenství!“

3 Dům Áronův ať neustále říká: *
    „Na věky jeho milosrdenství!“

4 Ať říkají, kdo uctívají Pána: *
    „Na věky jeho milosrdenství!“ –

5 Z hlubiny soužení jsem volal k Pánu: *
    a Pán mě vyslyšel a vysvobodil.

6 Je se mnou Pán, a proto nemám strachu: *
    co by mi mohli udělati lidé?

7 Je se mnou Pán, má pomoc neustálá, *
    svrchu se dívám na své nepřátele. –

8 Je lépe u Pána mít útočiště, *
    než spoléhat se pouze na člověka.

9 Je lépe u Pána mít útočiště, *
    než na mocné se pouze spoléhati.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Dům Izraelův ať jen stále říká: Na věky jeho milosrdenství, aleluja.

Ant. 2 Pán se stal mou záchranou, aleluja.

II

10 Obklíčili mě všichni pohané, *
    ve jménu Páně jsem je přemohl.

11 Obklíčili mě všichni ze všech stran, *
    ve jménu Páně jsem je přemohl.

12 Obklíčili mě jako včelí roj, †
    jak oheň trní spalovali mě, *
    ve jménu Páně jsem je přemohl.

13 Smýkali mnou a k zemi sráželi, *
    Pán přesto zachránil mě před pádem.

14 Pán je má síla, je má statečnost, *
    a on se také stal mou záchranou. –

15 Hlasitý jásot nad zachráněním *
    pod stany spravedlivých zaznívá.

16 Pravice Páně mocně zasáhla, †
    pravice Páně pozvedla mě zas, *
    pravice Páně mocně zasáhla! –

17 Nezemřu, nýbrž budu žít dál, *
    o činech Páně vděčně vyprávět.

18 Opravdu těžce potrestal mě Pán, *
    do rukou smrti však mě nevydal.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Pán se stal mou záchranou, aleluja.

Ant. 3 To se událo jen z moci Páně, zázrak před našima očima, aleluja.

III

19 Otevřte mi brány spravedlivých, *
    projdu jimi Pánu díky vzdát! –

20 Zde se otvírá ta brána Páně, *
    tudy spravedliví vcházejí. –

21 Dík ti složím za tvé vyslyšení, *
    že jsem v tobě došel záchrany. –

22 Kámen, zavržený staviteli, *
    stal se náhle kvádrem nárožním.

23 To se událo jen z moci Páně, *
    zázrak před našima očima.

24 Toto je den způsobený Pánem, *
    jásavě se z něho radujme! –

25 Slyš nás, Pane, popřej nám svou spásu! *
    Slyš nás, Pane, poskytni nám zdar! –

26 „Požehnán, kdo vchází jménem Páně! *
    My vám z domu Páně žehnáme!“ –

27 Pán je Bůh, to on nám dává světlo! †
    Seřaďte se v průvod s ratolestmi, *
    vedoucí až k rohům oltáře! –

28 Jsi můj Bůh a já ti vzdávám díky, *
    tebe, svého Boha, velebím. –

29 Děkujte Pánu, že je dobrotivý, *
    na věky jeho milosrdenství.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 To se událo jen z moci Páně, zázrak před našima očima, aleluja.

V. Z tvého zmrtvýchvstání, Kriste, aleluja.
O. Ať se radují nebe i země, aleluja.

PRVNÍ ČTENÍ

Z prvního listu svatého apoštola Petra

3, 1-17
Následování Krista

     1Ženy ať poslouchají svého muže. Pak i takoví, kteří nechtějí víru přijmout, budou získáni beze slov chováním své ženy, 2když budou pozorovat, že s  nimi jednáte s úctou a že žijete čistě. 3Když se zdobíte, nesmí to být jen navenek: že byste si dělaly umělé účesy vlasů, věšely na sebe zlaté šperky a oblékaly si nádherné šaty. 4Spíše se má krášlit srdce ozdobami nepomíjejícími: dobrotou a tichostí ducha. Tohle má u Boha cenu! 5Tak se kdysi krášlívaly svaté ženy, které skládaly svou naději v Boha a byly svému muži podřízeny: 6tak Sára byla Abraháma poslušná a nazývala ho svým pánem. Jste její dcery, když jednáte dobře a nenecháte se od toho odstrašit.
    
7Podobně vy, muži: žijte se svou ženou s rozvážností, protože ona je pohlaví slabší. Chovejte se k ní s náležitou úctou jako k spoludědičce milosti, to je života věčného, aby vaše modlitby nenarážely na překážky.
    
8A konečně: buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. 9Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak: přejte dobré. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.
    
10Neboť „kdo chce milovat život
a prožívat krásné dni,
musí dávat pozor na svůj jazyk,
aby neříkal nic špatného,
a na své rty, aby nemluvily falešně.
11Ať se vyhýbá zlu a dělá dobro,
ať hledá pokoj a usiluje o něj.
12Neboť oči Páně jsou obráceny na spravedlivé,
a jeho uši k jejich prosbám,
ale tvář Páně proti těm, kdo páchají zlo.“

    
13A kdo by vám mohl ubližovat, když se budete horlivě snažit, abyste jednali dobře? 14I kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! Nebojte se jich, když vám vyhrožují, a nedejte se zneklidnit. 15Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, 16ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. 17Je přece lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného.

RESPONSORIUM

Lk 6, 22. 23; 1 Petr 3, 14

O. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. * Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu, aleluja.
V. I kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! * Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu, aleluja.

DRUHÉ ČTENÍ

Z jeruzalémských katechezí pro nově pokřtěné

(Cat. 20, Mystagogica 2, 4-6: PG 33, 1079-1082)

Křest, znamení Kristova umučení

     Byli jste přivedeni ke svaté koupeli, kde se uděluje božský křest, jako byl Kristus přenesen od kříže k připravenému hrobu.
     A každému z vás byla položena otázka, zda věří ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Složili jste spasitelné vyznání víry a třikrát jste byli ponořeni do vody a opět jste se vynořili. Tím jste obrazně a symbolicky naznačili Kristův třídenní pobyt v hrobě.
     Náš Spasitel dlel v útrobách země tři dny a tři noci;1 a tak jste i vy napodobili v prvním vynoření první den, který strávil Kristus v zemi, a  ponořením noc. Neboť jako v noci už člověk nevidí, ale ve dne se pohybuje ve světle, tak jste při ponoření neviděli nic jako v noci a při vynoření jste se ocitli jako ve dne. V témže okamžiku jste zemřeli a zároveň se narodili. Ona spasitelná voda se pro vás stala hrobem i mateřským lůnem.
     A hodí se na vás to, co řekl Šalomoun v jiné souvislosti: Je čas k narození i čas k umírání.2 U vás je však tomu naopak: je čas zemřít a  je čas se narodit. Stejný čas způsobil oboje, současně se smrtí proběhlo vaše zrození.
     Jak nová a neslýchaná je to věc! Nezemřeli jsme skutečně, ani jsme nebyli skutečně pohřbeni, ani jsme nebyli skutečně ukřižováni a nevstali jsme z mrtvých. Stalo se to pouze obrazně, v napodobení. A přece to přináší skutečnou spásu.
     Kristus byl skutečně ukřižován a opravdu pohřben a opravdu vstal z mrtvých. A nám bylo toto všechno uděleno z milosti; napodobením bereme účast na jeho umučení a získáváme skutečnou spásu.
     Jak úžasná je to láska k lidem! Kristus si nechal probít hřeby své neposkvrněné ruce i nohy a musel snášet bolest, a mně je bez bolesti a námahy jen pro účast na jeho bolestech udělena spása.
     Nikdo ať si tedy nemyslí, že křest spočívá jen v odpuštění hříchů a v milosti přijetí za Boží děti. Takový byl křest Janův, který přinášel jen odpuštění hříchů. My však přece velmi dobře víme, že tak jako slouží křest k odpuštění hříchů a zjednává nám dar Ducha Svatého, je také obrazem a  vyjádřením Kristova utrpení. Právě proto i Pavel volá: Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni.3

     1 srov. Mt 12, 40
     2 Kor 3, 2
     3 Řím 6, 3-4

RESPONSORIUM


O. Jsou jako beránci, kteří právě došli k prameni života, a prozpěvují: Aleluja. * Jsou prozářeni novým světlem. Aleluja.
V. Stojí před Beránkem, oděni bílým rouchem a s palmami v rukou. * Jsou prozářeni novým světlem. Aleluja.

HYMNUS

Bože, tebe chválíme. *
    Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, *
    tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové *
    bez ustání provolávají:
Svatý, * svatý, * svatý *
    Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Tebe oslavuje *
    skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje *
    velký počet proroků,
tebe oslavují *
    bělostné šiky mučedníků;
tebe oslavuje *
    Církev po širém světě:
tebe, Otce, *
    neskonale velebného,
tvého milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha Svatého, *
    Utěšitele.

Ty jsi Král slávy, *
    Kriste!
Ty jsi Otcův *
    věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo *
    a neváhal ses narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí *
    a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží *
    ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš *
    jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; *
    vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *
    do věčné slávy.

* Zachraň, Pane, svůj lid *
    a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu *
    a vyvyš jej na věky.
Každého dne *
    dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, *
    až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne, *
    chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,*
    smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, *
    jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *
    nebudu zahanben na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

MODLITBA

Modleme se:
Bože, ty shromažďuješ ve své Církvi lidi ze všech národů, aby společně vyznávali tvé jméno; dej, ať všechny, kdo jsou pokřtěni, spojuje upřímná víra a tvořivá láska. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí liturgie hodin, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i  zvolání Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie