lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

12. duben 2020
Neděle Zmrtvýchvstání Páně, slavnost

     Dnešní modlitbu se čtením se modlí pouze ti, kdo se neúčastní slavné velikonoční vigilie. Čtou přitom alespoň čtyři čtení z této vigilie s příslušnými mezizpěvy a modlitbami. Mohou se použít následující čtení.

     Modlitba se čtením začíná bezprostředně čteními.

MODLITBA SE ČTENÍM

PRVNÍ ČTENÍ

Z druhé knihy Mojžíšovy

14, 15 – 15, 1a

Synové Izraele šli středem moře po souši

     14.15Hospodin pravil Mojžíšovi: „Co ke mně křičíš? Poruč synům Izraele, ať táhnou dál! 16A ty zdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl ho, aby synové Izraele mohli jít středem moře po souši. 17A já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Ukážu svou moc na faraónovi, na celém jeho vojsku, na jeho vozech a jezdcích, 18aby Egypťané poznali, ž e já jsem Hospodin, když ukážu svou moc na faraónovi, na jeho vozech a jezdcích.“
    
19Boží anděl, který šel před táborem Izraelitů, změnil místo a šel za nimi. Také oblačný sloup změnil místo a položil se za ně. 20Přišel tak mezi tábor Egypťanů a mezi tábor Izraelitů. Byl mlžnou tmou, ale osvětloval noc, takže po celou noc se jedni nepřiblížili k druhým.
    
21Mojžíš vztáhl svou ruku nad moře a Hospodin hnal moře prudkým žhavým větrem po celou noc zpět a moře vysušil. Vody se rozdělily a voda stála jako zeď po pravici i po levici, 22takže synové Izraele šli středem moře po souši. 23Egypťané je následovali. Všichni faraónovi koně, jeho vozy a jezdci šli za nimi středem moře. Když nadešla doba ranní hlídky, pohleděl Hospodin z ohnivého a oblačného sloupu na tábor Egypťanů a způsobil zmatek v jejich táboře; 25zadrhl jim kola u vozů, takže mohli pokračovat v jízdě jen s velkými obtížemi. Proto Egypťané křičeli: „Utečme před Izraelem, vždyť Hospodin bojuje za ně proti Egypťanům!“ 26Hospodin nařídil Mojžíšovi: „Vztáhni svou ruku nad moře, aby se vody vrátily na Egypťany, na jejich vozy i jezdce!“ 27Když tedy Mojžíš vztáhl svou ruku nad moře, moře se vrátilo časně zrána na své původní místo. Egypťané prchali proti němu a Hospodin je vrhl doprostřed moře. 28Vody se valily nazpět a zaplavily vozy i jezdce a celé faraónovo vojsko, které se hnalo za nimi do moře; a nezbyl z nich ani jeden. 29Synové Izraele však prošli středem moře po souši a voda jim stála jako zeď po pravici i po levici.
    
30Tak Hospodin vysvobodil v ten den Izraelity z moci Egypťanů a Izraelité viděli mrtvé Egypťany na mořském břehu 31a pocítili mocnou ruku, kterou Hospodin zasáhl proti Egypťanům. Lid se bál Hospodina a věřil jemu i jeho služebníku Mojžíšovi.
    
15.1Tehdy zazpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu:

Kantikum Ex 15, 1-6. 17
Ant. Zpívejme Pánu, je vznešený a slavný.

1Zpívejme Pánu, je vznešený a slavný, *
    koně i s jezdcem smetl do moře. –

2Mou silou i chválou je Pán; *
    a stal se mi zachráncem.
On je můj Bůh a já ho velebím, *
    Bůh mého otce, a já ho vyvyšuji. –
3Pán je hrdinný bojovník, †
    jeho jméno je Všemohoucí. *
    4Faraonovy vozy i jeho vojsko smetl do moře.

Výkvět jeho důstojníků *
    pohltilo Rákosové moře. –

5Hlubiny je přikrývají, *
    klesli jako kámen na dno propasti.
6Tvá pravice, Pane, vyniká silou, *
    tvá pravice, Pane, tříští nepřítele na kusy. –

17Uvedl jsi jej a štípil na své hoře, *
    na pevném místě, které sis, Pane, připravil za obydlí,
za svou svatyni, k níž jsi, Pane, položil základy. *
    Pán kraluje na věky, vždycky.

Ant. Zpívejme Pánu, je vznešený a slavný.

MODLITBA

Bože, ve světle tvého evangelia nově vidíme podivuhodné skutky, které konáš od počátku světa: vody Rudého moře nám připomínají křest a Izrael vysvobozený z otroctví je obrazem tvé Církve. Prosíme tě: Vlož víru do lidských srdcí a dej nám svého Svatého Ducha, ať se tvůj vyvolený lid shromažďuje ze všech národů světa. Skrze Krista, našeho Pána.

DRUHÉ ČTENÍ

Z Knihy proroka Ezechiela

36, 16-17A.18-28

Pokropím vás očistnou vodou a dám vám nové srdce

     16Hospodin mě oslovil: 17"Synu člověka, když bydlel Izraelův dům ve své vlasti, poskvrnil ji svým chováním i svými skutky. 18Proto jsem na ně vylil svůj hněv pro krev, kterou prolil na zemi znesvěcenou jejich modlami. 19Rozptýlil jsem je mezi národy, do zemí rozehnal, soudil jsem je podle jejich chování a skutků. 20Kamkoli však přišli mezi národy, znesvěcovali mé svaté jméno, neboť se říkalo: Je to lid Hospodinův a přece museli vyjít z jeho země! 21Slitoval jsem se tedy nad svým svatým jménem, znesvěceným od Izraelova domu mezi národy, k nimž přišli.
    
22Proto řekni Izraelovu domu: Tak praví Pán, Hospodin: Nedělám to pro vás, Izraelův dome, ale pro své svaté jméno, které jste znesvětili mezi národy, k nimž jste přišli. 23Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy. Vy jste ho mezi nimi znesvětili! Tu poznají národy, že já jsem Hospodin – praví Pán, Hospodin – až na vás před jejich očima dokážu, že jsem svatý!
    
24Vezmu vás z národů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší vlasti. 25Pokropím vás očistnou vodou a budete čisti od všech svých nečistot, očistím vás od všech vašich model.
    
26Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 27Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je. 28Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem."

Žalm 41 (42), 2-3. 5bcd; 42 (43), 3-4

Ant.Tak jako laň, jež dychtí po tekoucích vodách, tak dychtí, Bože, po tobě má duše.

41.2Tak jako laň, jež dychtí po tekoucích vodách, *
    tak dychtí, Bože, po tobě má duše.
3 Po Bohu žízním v duši, po svém živém Bohu: *
    kdy konečně zas přijdu před tvou tvář? –

5Pronikal jsem do svatyně Boží *
    za chvalozpěvů svátečního davu. –

42.3Sešli své světlo a svou věrnost: ať mě vedou *
    až na tvou svatou horu, do tvých stanů.
4Předstoupím před tvůj oltář, k Bohu radostnému *
    a velebit tě budu při citeře, Pane, můj Bože! –

Ant.Tak jako laň, jež dychtí po tekoucích vodách, tak dychtí, Bože, po tobě má duše.

MODLITBA

Bože, tvá síla neslábne a tvé světlo nehasne. Neopustil jsi svůj lid, i když on opouštěl tebe. Neopouštěj nás pro naši hříšnost a skrze Církev uskutečňuj ve světě své dílo spásy. Ať celý svět zkouší a poznává, že se v něm rozptýlené sjednocuje a zestárlé obnovuje a že všechno směřuje k dokonalosti skrze Krista, původce a počátek všeho.

TŘETÍ ČTENÍ

Z Listu svatého apoštola Pavla Římanům

6, 3-11

Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá

     Bratři!
    
3My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. 4Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.
    
5Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobni v jeho smrti, budeme mu tak podobni i v jeho zmrtvýchvstání. 6Vždyť přece víme, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom už hříchu neotročili. 7Neboť kdo umřel, je osvobozen od hříchu.
    
8Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. 9Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. 10Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. 11Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.

Žl 117 (118), 1-2. 16ab-17. 22-23
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

21Děkujte Pánu, že je dobrotivý, *
    na věky jeho milosrdenství! –

Dům Izraelův ať jen stále říká: *
    „Na věky jeho milosrdenství!“ –

16Pravice Páně mocně zasáhla, *
    pravice Páně pozvedla mě zas.
17Nezemřu, nýbrž budu žít dál, *
    o činech Páně vděčně vyprávět. –

22Kámen, zavržený staviteli, *
    stal se náhle kvádrem nárožním.
23To se událo jen z moci Páně, *
    zázrak před našima očima.

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

ČTVRTÉ ČTENÍ

Slova svatého evangelia podle Matouše

28, 1-10

Byl vzkříšen z mrtvých a jde před vámi do Galileje

     1Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a druhá Marie podívat se na hrob. 2V tom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. 3Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. 4Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví.
    
5Anděl promluvil k ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. 6Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. 7A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl povědět."
    
8Ženy rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům.
    
9V tom šel Ježíš proti nim a řekl jim: "Buďte zdrávy!" Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. 10Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí."

HYMNUS

Bože, tebe chválíme. *
    Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, *
    tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové *
    bez ustání provolávají:
Svatý, * svatý, * svatý *
    Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Tebe oslavuje *
    skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje *
    velký počet proroků,
tebe oslavují *
    bělostné šiky mučedníků;
tebe oslavuje *
    Církev po širém světě:
tebe, Otce, *
    neskonale velebného,
tvého milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha Svatého, *
    Utěšitele.

Ty jsi Král slávy, *
    Kriste!
Ty jsi Otcův *
    věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo *
    a neváhal ses narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí *
    a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží *
    ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš *
    jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; *
    vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *
    do věčné slávy.

* Zachraň, Pane, svůj lid *
    a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu *
    a vyvyš jej na věky.
Každého dne *
    dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, *
    až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne, *
    chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,*
    smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, *
    jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *
    nebudu zahanben na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

MODLITBA

Modleme se:
Bože tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí liturgie hodin, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i  zvolání Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie