lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

12. leden 2020
Křtu Páně, svátek


MODLITBA SE ČTENÍM

V. Bože, shlédni a pomoz.
O. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.  Aleluja.

HYMNUS

Když vykonal svůj úkol Jan,
jejž uložil mu Tvůrce sám,
Pán do Jordánu sestoupil
a jeho vody posvětil.

Mu, Synu Panny nejčistší,
nebylo třeba očisty,
chtěl ale smýt svou koupelí
hřích smrtelníků veškerý.

Hlas Otcův zazní do výšin:
„To je můj milovaný Syn!“
a v holubice podobě
také Duch Svatý při tom je.

V tom jménu plném tajemství
tkví svaté Církve vítězství.
Tři osoby jsou vždycky s ní,
ač Učitel je jediný.

Živote, Pravdo, Ježíši,
buď tobě sláva nejvyšší.
Otec ji s Duchem z výsosti
zjevuje v nové jasnosti. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Hlas Páně nad vodami, mocný Bůh promluvil.

Žalm 28 (29)
Boží moc v bouři

Z nebe se ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn. (Mt 3, 17)

1 Vzdávejte Pánu, Boží děti, *
      vzdávejte Pánu čest a slávu!
2 Vzdávejte poctu jménu Páně, *
      klaňte se Pánu ve svatyni! –

3 Hlas Páně nad vodami, *
      Pán nad veškerým vodstvem.
4 Hlas Páně s velkou mocí, *
      hlas Páně majestátný. –

5 Hlas Páně tříští cedry, *
      libánské cedry tříští.
6 Liban jak býček hopsá, *
      Sirjon jak mladý buvol. –

7 Bůh přemocný to hřímá, *
      hlas Páně srší ohněm.
8 Hlas Páně třese pouští, *
      Pán třese pouští Kadeš.
9 Hlas Páně duby shýbá, †
      Pán proklesťuje lesy *
      a v jeho chrámu všichni volají Sláva! –

10 Pán trůnil dávno nad potopou, *
       Pán trůní jako král všech věků.
11 Pán ať dá svému lidu sílu, *
       Pán ať svůj národ žehná mírem!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Hlas Páně nad vodami, mocný Bůh promluvil.

Ant. 2 Celý svět ať se ti koří, Pane, a raduje se, že jsi vzešel jako nové světlo všech věků.

Žalm 65 (66)
Děkovný chvalozpěv

O vzkříšení Páně a obrácení pohanů. (Hésychios)

I

1 Jásejte Bohu všechny země, *
2     zpívejte k slávě jeho jména!
3 Řekněte Bohu: „Jaký jsi mocný, †
      skutky tvé moci tak podivuhodné, *
      že se i nepřítel poklonit musí!

4 Celý svět ať se ti koří a zpívá, *
      ať zpívá k poctě tvého jména!“ –

5 Pojďte a vizte Boží skutky! *
      Úžasné je, co lidem činí.

6 Proměnil moře v suchou zemi, †
      potom i řeku přešli pěšky. *
      On je nám zdrojem radování!

7 On vládne navěky svou mocí, †
      národy sleduje svým zrakem, *
      zpupní se neodváží vzepřít. –

8 Národy, chvalte našeho Boha *
      a všude šiřte jeho chválu!

9 On naší duši daroval život, *
       našim nohám klopýtnout nedal. –

10 Zajisté jsi nás, Bože, i zkoušel, *
       v plameni tříbil jako stříbro.

11 Dopustils, že jsme v soužení vešli, *
       na bedra vložils nám těžké břímě.

12 Nechals lidi nám přes hlavu cválat, †
       prošli jsme ohněm, prošli vodou: *
       vyvedls nás však do volnosti!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Celý svět ať se ti koří, Pane, a raduje se, že jsi vzešel jako nové světlo všech věků.

Ant. 3 Pánu buď za to díky a chvála, že mě povolal k životu a vyvedl mě do volnosti.

II

13 S obětním darem jdu do tvého domu, *
       abych ti splnil dané sliby,

14 tak jak mi v nouzi vyšly ze rtů, *
       jak ti je přednesla má ústa.

15 Tučnou zvěř nesu ti k zápalné žertvě, †
       z beranů obětní dým ať stoupá, *
       býčky a kozly ti obětuji. –

16 Pojďte a poslyšte, bohabojní, *
       povím, co Bůh mi dobrého činí.

17 Ještě jsem k němu křičel v tísni, *
       a již můj jazyk mu chvalozpěv chystal.

18 Kdybych byl v srdci smýšlel špatně, *
       Bůh by mě jistě nevyslyšel.

19 Avšak Bůh moje modlitby slyšel, *
       mému volání popřál sluchu. –

20 Pánu buď za to dík a chvála, †
       že moji modlitbu neodmítl, *
       a svou lásku mi neodepřel.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Pánu buď za to díky a chvála, že mě povolal k životu a vyvedl mě do volnosti.

V. To je můj milovaný Syn.
O. Toho poslouchejte.

PRVNÍ ČTENÍ

Z knihy proroka Izaiáše

42, 1-9; 49, 1-9
Tichý Hospodinův Služebník – světlo národů

42.1Hle, můj služebník, kterého podporuji,
můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil.
Vložil jsem na něj svého ducha;
národům přinese právo.

2Nebude křičet, nebude hlučet,
nedá se slyšet na ulici.

3Nalomenou třtinu nedolomí,
doutnající knot neuhasí,
věrně bude ohlašovat právo.

4Nezeslábne, nezmalátní,
dokud nezaloží na zemi právo.
Ostrovy čekají na jeho nauku.

5Tak praví Bůh, Hospodin,
který stvořil nebe a roztáhl je,
rozprostřel zemi s tím, co na ní roste,
lidem na ní dává život
a dech těm, kteří po ní chodí.

6„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti,
vzal jsem tě za ruku,
utvořil jsem tě a ustanovil tě
prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů,

7abys otevřel oči slepým,
vyvedl vězně ze žaláře
a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.

8Já jsem Hospodin, to je moje jméno.
Svou slávu jinému nedám
ani modlám svou chválu.

9Dřívější předpovědi se už splnily.
Oznamuji věci nové:
dříve, než vyraší, vám je ohlašuji.“

49.1Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy,
Hospodin mě povolal od matčina lůna,
již v mateřském životě mě nazval jménem.

2Z mých úst udělal nabroušený meč,
ve stínu své ruky mě ukryl.
Ukoval mě v zaostřený šíp,
ve svém toulci mě schoval.

3Řekl mi: „Jsi mým Služebníkem,
Izraelem, proslavím se tebou.“

4Já však jsem pravil: „Nadarmo jsem se namáhal,
naprázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu.
Mé právo je však jisté u Hospodina
a má mzda u mého Boha.“

5Avšak nyní praví Hospodin,
který si ze mě utvořil služebníka již v matčině lůně,
abych zas k němu přivedl Jakuba,
abych mu shromáždil Izraele.
Tak jsem ve cti u Hospodina,
protože Bůh můj je mou silou.

6Řekl mi tedy: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem,
abys obnovil Jakubovy kmeny
a zbytky Izraele přivedl nazpět.
Proto tě dám národům jako světlo,
aby se má spása rozšířila až do končin země.“

7Tak mluví Hospodin,
Vykupitel Izraele, jeho Svatý,
k tomu, jehož život je v potupě,
kterého si lidé oškliví,
k otroku tyranů:
„Králové uvidí a vstanou,
uvidí i knížata a budou se klanět
kvůli Hospodinu, že je věrný,
Kvůli Svatému Izraele, který tě vyvolil.“

8Tak praví Hospodin:
„V době milosti jsem tě vyslyšel,
v čase spásy jsem ti pomohl,
chránil jsem tě a ustanovil prostředníkem smlouvy lidu,
abys zvelebil zemi
a jako dědictví rozdělil zpustošený úděl,

9abys řekl vězňům: ‚Vyjděte!‘
– a těm, kteří jsou ve tmě: ‚Ukažte se!‘
Budou se pást na cestách,
svou potravu najdou na holých pahorcích.“

RESPONSORIUM

Srov. Mt 3, 16. 17; Lk 3, 22

O. Jakmile byl Ježíš pokřtěn v Jordánu, otevřelo se nebe a Duch jako holubice spočinul na něm a ozval se hlas Otce: * To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.
V. Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: * To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.

DRUHÉ ČTENÍ

Z promluv svatého biskupa Řehoře Naziánzského

(Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 26, 350-351. 354. 358-359)

Kristův křest

     Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním ozářit i my. Kristus je křtěn, sestupme spolu s ním, abychom spolu s ním i vystoupili.
     Jan křtí, Kristus přistupuje: snad i proto, aby posvětil toho, kdo křtí. Zcela jistě však proto, aby do vody pohřbil starého Adama, dříve než posvětil nás a pro nás Jordán: a jako sám byl duch a tělo, tak aby byl také zasvěcen skrze Ducha a vodu.
     Křtitel se zdráhá, Ježíš stojí na svém. Já bych měl být pokřtěn od tebe1, říká lampa Slunci, hlas Slovu, přítel Ženichovi: ten, jenž je větší než všichni, kdo se narodili z ženy. Prvorozenci veškerého stvoření: ten, jenž se zaradoval už v mateřském lůně,2 tomu, jenž byl v mateřském lůně uctíván; nynější i budoucí předchůdce tomu, který se zjevil a který se bude zjevovat. Já bych měl být pokřtěn od tebe. Dodej: a pro tebe. Věděl totiž, že se mu dostane křtu mučednictví a že mu jako Petrovi nebudou umyty jenom nohy.
     Ale to už Kristus vystupuje z vody. Přitom nese s sebou vzhůru svět3 a hledí na rozevřená nebesa, jež byla Adamovi i jeho potomkům uzavřena stejně jako ohnivým mečem ráj.4
     Duch dosvědčuje božství, blíží se přece k sobě podobnému. Z nebe se ozývá hlas; odtud totiž pochází ten, jemuž se vydává svědectví. A v podobě holubice, viditelné v tělesné podobě, prokazuje Duch poctu i tělu, neboť také ono svou účastí na božství je Bohem; kromě toho před dávnými časy přinášela holubice radostnou zprávu o vysvobození od potopy.5
     Prokažme dnešního dne úctu Kristovu křtu a řádně oslavme tento svátek.
     Usilujte o úplné očištění a očišťujte se. Vždyť z ničeho jiného se Bůh neraduje tolik jako z nápravy a spásy člověka, jemuž jsou určena všechna Boží slova a tajemství. Jako světlo hvězd světu6 buďte ostatním lidem živoucí silou stojíce jako dokonalá světla vedle onoho velikého světla, zaplaveni světlem nebeským, ozářeni čistěji a jasněji Trojicí, jejíž jeden paprsek vyzařující z jediného božství jste nyní částečně přijali v Kristu Ježíši, našem Pánu, jemuž buď sláva a moc na věčné věky. Amen.7

     1 Mt 3, 14
     2 srov. Lk 1, 44
     3 srov. Ef 4, 8
     4 srov Gn 3, 24
     5 srov. Gn 8, 9-12
     6 srov. Flp 2, 15
     7 srov. Zj 5, 13; 1 Kron 29, 11

RESPONSORIUM

Žl 114, 5

O. Dnes se otevřelo nebe, slané vody moře byly uzdraveny, země jásá, hory a pahorky se radují. * Kristus byl pokřtěn od Jana v řece Jordánu.
V. Co je ti, moře, že tak prcháš? Proč se, Jordáne, obracíš zpět? * Kristus byl pokřtěn od Jana v řece Jordánu.

HYMNUS

Bože, tebe chválíme. *
    Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, *
    tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové *
    bez ustání provolávají:
Svatý, * svatý, * svatý *
    Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Tebe oslavuje *
    skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje *
    velký počet proroků,
tebe oslavují *
    bělostné šiky mučedníků;
tebe oslavuje *
    Církev po širém světě:
tebe, Otce, *
    neskonale velebného,
tvého milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha Svatého, *
    Utěšitele.

Ty jsi Král slávy, *
    Kriste!
Ty jsi Otcův *
    věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo *
    a neváhal ses narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí *
    a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží *
    ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš *
    jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; *
    vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *
    do věčné slávy.

* Zachraň, Pane, svůj lid *
    a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu *
    a vyvyš jej na věky.
Každého dne *
    dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, *
    až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne, *
    chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,*
    smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, *
    jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *
    nebudu zahanben na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

MODLITBA

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí liturgie hodin, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i  zvolání Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie