lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

7. srpen 2017
Druhé mezidobí, 18. týden
2. týden žaltáře


MODLITBA SE ČTENÍM

V. Bože, shlédni a pomoz.
O. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.  Aleluja.

HYMNUS

V noci a časně ráno:

Nastala doba posvátná,
kdy podle Písma přijít má
mezi nás Tvůrce nebes sám,
nebeský Ženich Církve k nám.

Rozumné panny jemu jdou
naproti s duší plamennou
a nesou lampy hořící,
radost jim září ze srdcí.

Ty nerozumné zmeškaly,
když do lamp oheň hledaly,
a marně buší v zoufalství
do bran věčného království.

A proto bdělí zůstaňme,
čisté srdce si uchraňme,
ať Pánu, až se navrátí,
můžeme vyjít naproti.

Dej, Králi, ať jsme hodni cti
i slávy tvého království,
ať smíme tebe též i my
velebit věčně písněmi. Amen.

Během dne:

Živote svatých, cesto, světlo spásy,
základe míru, dárce ctnosti vlídný,
Kriste, my tobě pokornými hlasy
    zpíváme hymny.

Moc tvá se zračí v tom, co zmohou svatí,
co mají, co chtí srdci, slovy, činy,
vždyť jejich láska neustává pláti
    plameny tvými.

Rač naší době dát mír, víru vroucí,
nemocným zdraví, hříšným odpustiti,
a udělit všem dary nehynoucí
    věčného žití.

Stejná buď sláva nejvyššímu Otci
i tobě, dobrý Vládce, Spasiteli,
a také Ducha, rovného jim mocí,
    ctí vesmír celý. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Sluch ke mně nakloň, Pane, rychle mě zachraň.

Žalm 30 (31), 1-17. 20-25

Důvěrná prosba v utrpení

Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. (Lk 23, 46)

I

2 V tobě mám, Pane, své útočiště, †
      nedopusť, abych byl zahanben provždy! *
      Spravedlivý jsi, vysvoboď mě!
3 Sluch ke mně nakloň, rychle mě zachraň, †
      buď mou skálou, kde najdu svůj úkryt, *
      pevným hradem, který mě chrání! –

4 Neboť ty jsi můj hrad a má skála, *
     veď mě a provázej pro své jméno.
5 Zachraň mě ze sítí nastražených, *
      vždyť jenom ty jsi mé útočiště. –

6 Svého ducha ti do rukou vkládám, *
      spasíš mě, Pane, Bože věrný!
7 V zášti máš ty, kdo ctí nicotné modly, *
      já však mám důvěru jedině v Pána.

8 Zajásám, zaplesám nad tvou láskou, †
      nad tím, žes na moji bídu shlédl, *
      že ses mne ujal v mé tísnivé nouzi,
9 že jsi mě nevydal nepřátelům, *
      že jsi mě vyvedl na volný prostor.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Sluch ke mně nakloň, Pane, rychle mě zachraň.

Ant. 2 Pane, rozjasni tvář nad svým služebníkem.

II

10 Smiluj se, Pane, nade mnou v tísni, *
       oči mám hořem zakaleny,
11 ve stálých útrapách plyne můj život, *
       léta má míjejí v hořekování,
    zármutkem chřadnou všechny mé síly, *
       údy mi slabostí podklesávají.

12 Pro smích jsem všem svým nepřátelům, †
       pro blázny sousedům, přátelům pro strach, *
       jak mě kdo potká, přede mnou prchá.
13 Z paměti lidí jsem zmizel jak mrtvý, *
       stal jsem se pohozeným střepem.
14 Slyším šuškání davu a hrozby, †
       spolu se proti mně umlouvají, *
       ukládají mi o holý život. -

15 Já však se spoléhám na tebe, Pane, *
       „ty jsi můj Bůh," ti s důvěrou říkám.
16 Pouze v tvých rukou je celý můj osud: *
       vyrvi mě těm, kdo mě pronásledují!
17 Rozjasni tvář nad svým služebníkem, *
       zachraň mě ve svém milosrdenství!

    18 [Nenech mě zahanbit, když jsem tě vzýval! †<
          Zahanbi, Pane, bezbožníky, *
          umlč je, uvrhni do podsvětí!
    19 Ať už se uzavřou prolhaná ústa, †
          která si troufají na spravedlivé, *
          hovoří o nich s posměšnou pýchou.]

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Pane, rozjasni tvář nad svým služebníkem.

Ant. 3 Chvála buď Pánu za divy lásky, které mi prokázal za útisku.

III

20 Jak velká je tvá dobrota, Pane, *
       kterou máš pro ty, kdo se tě bojí,
    kterou jsi přichystal pro ty všechny, *
       kdo se před lidmi utekou k tobě!
21 Držíš je pod ochranou své tváře, *
       kryješ je před lidským hanobením,
    pod svou střechou jim úkryt dáváš *
       před zlobou jazyků utrhačných. –

22 Chvála buď Pánu za divy lásky, *
       které mi prokázal za útisku.
23 Zatímco já jsem si v úzkosti říkal: *
       už jsem zapuzen od tvých očí,
    ty jsi přece jen slyšel můj nářek, *
       s jakým jsem k tobě o pomoc volal. –

24 Milujte Pána vy, kdo jste zbožní! *
       Neboť své věrné Pán vždy chrání;
    zato však těm, kdo jednají zpupně, *
       plnou měrou za pýchu splatí.
25 Buďte silní a stateční srdcem *
       všichni, kdo máte důvěru v Pána.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Chvála buď Pánu za divy lásky, které mi prokázal za útisku.

V. Pane, k věrnosti mě veď a poučuj mě.
R. Vždyť jen ty jsi Bůh mé záchrany.

PRVNÍ ČTENÍ

Z knihy proroka Amosa

2,4-16
Hrozby Boží spravedlnosti proti Judovi a Izraeli

4Tak praví Hospodin:
„Pro tři a pro čtyři zločiny Judy to neodvrátím:
za to, že zavrhli Hospodinův zákon,
nezachovávali jeho příkazy –
neboť je svedly jejich modly,
které následovali jejich otcové –
5sešlu oheň na Judu
a pohltí paláce Jeruzaléma.“

6Tak praví Hospodin:
„Pro tři a pro čtyři zločiny Izraele to neodvrátím:
protože za stříbro prodávali spravedlivého
a chudáka za pár opánků;
7hlavy ubožáků drtili v prachu země
a křivili právo pokorných;
syn s otcem chodili za stejnou nevěstkou,
a tím znesvěcovali mé svaté jméno.
8U každého oltáře
se rozvalovali na šatech, daných do zástavy,
víno zabavené pili
v domě svého Boha.

9Já však jsem před nimi
zničil Amority,
kteří se výškou rovnali cedrům
a silou dubům,
zničil jsem jejich ovoce nahoře
i jejich kořeny dole.

10Já jsem vás vyvedl
z egyptské země
a vodil jsem vás pouští
po čtyřicet let,
abyste se mohli zmocnit amoritské země,
11z vašich synů jsem vzbudil proroky
a z vašich jinochů nazirejce.
Není tomu tak, synové Izraele?
– praví Hospodin.
12Vy však jste dávali nazirejcům pít víno
a prorokům jste poroučeli:
'Neprorokujte!'

13Já vás stlačím až k zemi,
jako je k zemi tlačen vůz
naplněný snopy.
14Rychlý neuteče,
silák nerozvine svou sílu,
hrdina nezachrání život.
15Lučištník neobstojí,
běžec se nezachrání
a jezdec se nevysvobodí.
16V ten den i nejodvážnější z hrdinů
bude prchat nahý“
– praví Hospodin.

RESPONSORIUM

Am 2, 10.11.12; Žl 94 (95), 10-11

O. Já jsem vás vyvedl z egyptské země a vodil jsem vás pouští po čtyřicet let. * Řekl jsem: Vrtkaví jsou srdcem, národ, jenž nechce znát mé cesty.
V. Z vašich synů jsem vzbudil proroky, vy však jste prorokům poroučeli: Neprorokujte! * Řekl jsem: Vrtkaví jsou srdcem, národ, jenž nechce znát mé cesty.

DRUHÉ ČTENÍ

Z listu Barnabášova

(Cap. 2,6-10; 3,1.3; 4,10-14: Funk 1,7-9.13)

Nový zákon našeho Pána

     Stará ustanovení Bůh zrušil, aby v novém zákoně našeho Pána Ježíše Krista, v němž není jha nutnosti,1 nebylo obětí, které jsou lidským dílem. Praví: Přikázal jsem snad vašim otcům, když vycházeli z egyptské země, aby mi přinášeli celopaly a  oběti?2 Naopak, přikázal jsem jim: žádný z vás ať nesmýšlí ve svém srdci špatně o svém bližním, a nelibuje si v křivé přísaze.3
     Nejsme-li pošetilí, musíme pochopit dobrý úmysl našeho Otce. Říká nám, jak se k němu můžeme přiblížit, protože nechce, abychom hledali v bloudění jako oni. K nám tedy takto promlouvá: Oběť Bohu příjemná je zkroušený duch, protože libou vůní je Pánu srdce, které oslavuje svého stvořitele.4 Proto musíme, bratři, pečlivě dbát o svou spásu, aby do nás nepronikl Zlý se svou lstí a  nepřipravil nás o náš život.
     Opět jim o těchto věcech praví: Proč se pro mne postíte, praví Pán, aby bylo dnes slyšet křik vašich hlasů? Takový půst jsem si nepřál, praví Hospodin, aby se člověk trýznil.5 Nám pak praví: Hle, toto je půst, jaký se mně líbí, praví Hospodin: rozvaž všechna nespravedlivá pouta, uvolni uzly jha, utiskované propusť na svobodu a roztrhej každý nespravedlivý úpis. Lámej svůj chléb hladovému, když vidíš nahého, obleč ho. Lidi bez přístřeší přijmi do svého domu.6
     Vyhýbejme se každé marnivosti, důsledně mějme v nenávisti skutky špatné cesty. Nestahujte se do svého ústraní, jako byste už byli ospravedlněni,7 ale scházejte se ve shromáždění a společně hledejte, co vám všem prospívá. Písmo totiž praví: Běda těm, kdo jsou moudří ve svých očích a sami před sebou chytří.8 Buďme lidmi ducha, buďme dokonalým chrámem Božím. Pokud je v našich silách, cvičme se v bázni Boží a usilujme o plnění jeho přikázání, abychom se radovali z jeho příkazů. Hospodin soudí svět bez ohledu na osobu.9 Každému bude dáno podle jeho skutků. Je-li dobrý, jeho spravedlnost jej předchází, je-li zlý, mzda za jeho špatnost je před ním. Dejte pozor, abychom jako povolaní neodpočívali a neusnuli ve svých hříších, jinak by kníže zla získal nad námi vládu a vyhnal nás z  království Páně.
     Uvažte ještě toto, moji bratři: když vidíte, jak Izrael přes všechna znamení a všechny zázraky, které se u něho udály, byl od Boha opuštěn, mějte se na pozoru, aby to nebylo s námi tak, jak je psáno: mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.10

     1 srov. Gal 5, 1
     2 srov. Jer 7, 22
     3 srov. Zach 8, 17
     4 srov. Žl 50 (51), 19
     5 srov. Iz 58, 4.5 (LXX)
     6 srov. Iz 58, 6-7
     7 srov. %Zid 10 ,25
     8 Iz 5, 21
     9 srov. 1 Petr 1, 17; Řím 2, 11
     10 Mt 22, 14

RESPONSORIUM

Gal 3, 24.25.23

O. Zákon byl naším vychovatelem pro Krista, abychom z víry došli ospravedlnění. * Když však přišla víra, nejsme už pod vychovatelem.
V. Než přišla víra, byli jsme hlídáni Zákonem jako ve vězení, v očekávání víry, která se měla zjevit. * Když však přišla víra, nejsme už pod vychovatelem.

MODLITBA

Modleme se:
Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí liturgie hodin, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i  zvolání Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie