lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

25. listopad 2017
Ježíše Krista Krále, slavnost


VIGILIE

V. Bože, shlédni a pomoz.
O. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.  Aleluja.

HYMNUS

Ježíši, Králi přejasný,
vítěziteli věhlasný,
slasti nad všechny naše sny,
ve všem jsi celý úžasný.

Vladaři slávy, Vládce cti,
Králi Slavného vítězství
Ježíši, dárce milosti,
chloubo věčného království.

Celý ráj hlásá slávu tvou,
zaznívá chval tvých ozvěnou.
Ježíš je světu útěchou,
s Bohem nás smířil smrtí svou.

Ježíš všem lidem panuje
v míru, jenž touhou lidstva je,
srdce, jež mír vždy miluje,
jen v Kristu dojde pokoje.

Ježíše ctěme chválami,
vroucími zpěvy, prosbami,
by dal nám mezi hvězdami
s ním slavit věčné shledání.

Výkvěte Panny nejčistší,
ty, naše lásko, Ježíši,
tobě buď chvála nejvyšší
a vláda v rajské praříši. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Já jsem od něho dosazen za krále na Siónu, na jeho svaté hoře, rozhodnutí Páně rozhlásím.

Žalm 2
Mesiáš — král a vítěz

Spolčili se proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal za Mesiáše. (Sk 4, 27)

1 Proč se bouří kmeny pohanů, *
      národy proč snují marné plány?
2 K boji povstávají králové, †
      smlouvají se vládci proti Pánu, *
      proti jeho pomazanému.

3 „Zpřetrhejme jejich okovy, *
      shoďme ze sebe ta jejich pouta!“ –

4 Směje se jim na nebesích Pán, *
      úsměšek má pro ně na svém trůnu.

5 Potom k nim však s hněvem promluví, *
      vyděsí je ve svém rozhořčení:

6 „Já jsem svého krále dosadil *
      na Siónu, na své svaté hoře!“ –

7 Rozhodnutí Páně rozhlásím. †
      Takto ke mně promluvil můj Pán: *
      „Tys můj syn, dnes já jsem tebe zplodil.

8 Požádej, a národy ti dám, *
      zemi budeš vlastnit do všech končin.

9 Povládneš jim prutem železným, *
      jako z hlíny džbán je můžeš rozbít.“ –

10 Proto, králové, už prohlédněte, *
      poučit se dejte, vládci země!

11 V bázni služte Pánu, vzývejte ho, *
      v rozechvění líbejte mu nohy,

12 ať se k vaší zkáze nerozhorlí, †
      neboť hněvem snadno může vzplanout. *
      Blaze všem, kdo důvěřují v něho!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Já jsem od něho dosazen za krále na Siónu, na jeho svaté hoře, rozhodnutí Páně rozhlásím.

Ant. 2 Králové všichni budou se mu klanět, národy všechny pokorně mu sloužit.

Žalm 71 (72)
Mesiášovo království a jeho královská moc

Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2, 11)

I

1 Svěř, Bože, soudcovský svůj úřad králi, *
      svou spravedlnost královskému synu!
2 Ať spravedlivě vládne tvému lidu, *
      ať stojí za právem svých ponížených. –

3 Přinášet budou hory pokoj lidu, *
      pahorky budou plodit spravedlnost.
4 On zjedná právo utištěným z lidu, †
      on dětem chudých bude pomocníkem *
      a utlačovatele zdrtí na prach.
5 Ať žije, pokud slunce bude zářit, *
      co měsíc bude svítit – z rodu na rod! –

6 Ať sestoupí jak vláha na lučiny, *
      jak deště, které napájejí zemi.
7 Za něho bude vzkvétat spravedlnost *
      a pokoj, dokud měsíc neuhasne.
8 Panovat bude od moře až k moři, *
      od Velké řeky po sám konec země. –

9 Kořit se před ním budou nepřátelé, *
       prach budou lízat jeho protivníci.
10 Králové Taršíše a ostrované †
       dary mu budou nosit, daně platit *
       králové z krajů arabských a Sáby.
11 Králové všichni budou se mu klanět, *
       národy všechny pokorně mu sloužit.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Králové všichni budou se mu klanět, národy všechny pokorně mu sloužit.

Ant. 3 V něm všechny kmeny dojdou požehnání a všechny národy ho budou slavit.

II

12 Ujme se nebožáka, jenž ho vzývá, *
       chudáka, který nemá zastání.
13 On slituje se nad slabým a chudým, *
       on utlačené vrátí k životu.
14 Vysvobodí je z útisku a křivdy, *
       je v jeho očích drahá jejich krev. –

15 Ať žije! Zlato arabské mu dají †
       a stále za něho se budou modlit *
       a bez ustání jemu blahořečit.
16 Kéž obilí je stálá hojnost v zemi, *
       až do samého vršku horských svahů;
    plod jeho jako Libanon ať kypí, *
       ať jeho stébla vzkvétají jak tráva! –

17 Navždy buď požehnáno jeho jméno, *
       jež potrvá, co slunce sluncem bude.
    V něm všechny kmeny dojdou požehnání *
       a všechny národy ho budou slavit. –

18 Buď požehnaný Pán, Bůh Izraele, *
       jenž jediný ty všechny divy koná:
19 Buď požehnáno jeho slavné jméno, *
       zem plna jeho slávy. Amen, amen!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 V něm všechny kmeny dojdou požehnání a všechny národy ho budou slavit.

V. Proto tě dám národům jako světlo.
R. Aby se má spása rozšířila až do končin země.

PRVNÍ ČTENÍ

Z Knihy Zjevení svatého apoštola Jana

1, 4-6.10. 12-18; 2, 26. 28; 3, 5b. 12. 20-21
Vidění Syna člověka v jeho slávě

     1.4Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde, a od sedmi duchů před jeho trůnem 5a od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvorozeného z mrtvých a vládce nad pozemskými králi.
     Tomu, který nás miluje, který nás svou smrtí zbavil hříchů
6a udělal z nás královský národ a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen.
    
10A jednou v den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice.
    
12Obrátil jsem se, abych se podíval po tom hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů postavu podobnou Synu člověka, oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým pásem. 14Jeho hlava a vlasy byly bělostné jak sněhobílá vlna, jeho oči jako ohnivý plamen, 15jeho nohy jako z mosazi rozžhavené v peci, jeho hlas jako hukot množství vod. 16V pravé ruce držel sedm hvězd, z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč a jeho tvář zářila jako slunce v plné své síle.
    
17Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. 18Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí.
    
2.26Tomu, kdo zvítězí a zůstane věrný mým skutkům až do konce, dám moc nad pohany, podobně 28jako jsem já dostal tuto moc od svého Otce. A dám mu jitřní hvězdu.
    
3.5Jeho jméno nevymažu z knihy života, ale budu se k němu znát před svým Otcem a jeho anděly.
    
12Kdo zvítězí, z toho udělám sloup v chrámě svého Boha a nikdy už z něho nevyjde; napíšu na něho jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, a také svoje nové jméno.
    
20Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. 21Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně.“

RESPONSORIUM

Mk 13, 26-27; Žl 97(98), 9b

R. Uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle své anděly * a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe.
V. On zemi soudí spravedlivě, on podle práva národy řídí. * A shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe.

DRUHÉ ČTENÍ

Z pojednání "O modlitbě" od kněze Órigena

(Cap. 25: PG 11, 495-499)

Příjď království tvé

     Podle slov našeho Pána a Spasitele Boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat, ani se nedá říci: Hle, tady je! nebo tam je! Neboť Boží království je mezi námi.1 Vždyť to slovo je blízko, téměř v našich ústech a v našem srdci.2 Proto je jasné, že každý, kdo se modlí za příchod Božího království, modlí se nepochybně za to Boží království, které má v sobě: aby v něm vzešlo, neslo plody a nabývalo dokonalosti. Neboť v každém svatém kraluje Bůh a každý svatý poslouchá Boží zákony, plné Ducha, a Bůh v něm přebývá jako v dobře spravované obci. Vždyť je při něm neustále Otec a spolu s Otcem kraluje v takové dokonalé duši Kristus podle slov Písma: Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.3
     A budeme-li bez ustání postupovat, dojde Boží království, které je v nás, svého vrcholu tehdy, až se naplní, co řekl apoštol; že totiž Kristus, až se mu podrobí všichni nepřátelé, odevzdá království Bohu a Otci, aby byl Bůh všechno ve všem.4 Proto se neustále modleme a vnitřně uschopněni přítomností Božího Slova říkejme svému Otci, jenž je na nebesích: Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé.5
     O Božím království je si ještě třeba uvědomit toto: Jako nemá spravedlnost nic společného s nepravostí a jako se světlo nesnáší s temnotou a Kristus s Beliárem,6 právě tak nemůže být Boží království pohromadě s královstvím hříchu.
     Chceme-li proto, aby v nás kraloval Bůh, ať v našem smrtelném těle nevládne hřích.7 Umrtvujme naopak své pozemské údy8 a přinášejme ovoce Ducha, aby se v nás Hospodin mohl procházet jako v duchovní rajské zahradě a aby v nás kraloval on sám se svým Kristem sedícím v nás po pravici Otcovy duchovní moci, o niž prosíme. Ať tu sedí, dokud se všichni jeho nepřátelé, kteří jsou v nás, nestanou podnoží jeho nohou9 a dokud z nás nezmizí každá jiná vláda, síla a moc.10
     Toto se může zajisté stát v každém z nás, a v každém z nás může být jako poslední nepřítel zničena smrt,11 aby i v nás mohl Kristus říci: Smrti, kdepak je tvůj bodec? Peklo, kdepak je tvé vítězství?12 Nechť tedy již nyní to, co je v nás porušitelné, vezme na sebe svatost a neporušitelnost, a co je smrtelné, vezme na sebe Otcovu nesmrtelnost,13 neboť smrt již byla přemožena. Aby tak v nás kraloval Bůh a my již nyní měli účast na dobru nového zrození a vzkříšení z mrtvých.

     1 sorv. Lk 17, 20-21
     2 srov. Řím 10, 8; Dt 30 ,14
     3 Jan 14, 23
     4 1 Kor 15, 24.28
     5 Mt 6, 9-10
     6 srov. 2 Kor 6, 14-15
     7 srov. Řím 6, 12
     8 srov. Kol 3, 5
     9 srov. Žl 109 (110), 1
     10 1 Kor 15, 24
     11 srov. tamtéž. v. 26
     12 srov. tamtéž. v. 55; srov. Oz 13, 14
     13 srov. 1 Kor 15, 53.54

RESPONSORIUM

Zj 11, 15b; Žl 21(22), 28b-29a

R. Teď se ujal vlády nad tímto světem náš Pán a jeho Pomazaný * a bude kralovat na věčné věky!
V. Všechny lidské rody s uctíváním padnou před ním na tvář, neboť jen Pánu patří kralování. * A bude kralovat na věčné věky!

KANTIKA

Ant. Tvá je, Pane, ,moc, tvé je království, ty jsi nade všemi národy: Dej našim dnům svůj mír.

První kantikum

1 Kron 29, 10-13
Buď veleben, Pane

Buď veleben, Pane, Bože našeho otce Izraele, *
    od věčnosti do věčnosti!
Tvá je, Pane, velikost a moc, *
    sláva i vítězství.
Tvá je chvála,
    neboť vše na nebi i na zemi je tvé.
Tvé, Pane, je království, *
    ty jsi nade všechny vládce.
Tvé je bohatství i sláva, *
    ty vládneš nade vším. –

V tvé ruce je síla i moc, *
    ty můžeš všecko učinit velikým a silným.
Nyní tě tedy velebíme, Bože náš, *
    a pějeme chválu tvému vznešenému jménu.

Druhé kantikum

Iz 12, 1-6
Sláva ti, Pane

Sláva ti, Pane! Hněval ses na mne, *
    ale tvůj hněv se obrátil a potěšil jsi mne.
Hleďte, Bůh je můj Spasitel, *
    bez bázně budu doufat,
neboť Pán je má síla i sláva, *
    a stal se mi spásou. –

S radostí budete vážit vody *
    z bohatých pramenů Spasitele.
V ten den budete volat: Oslavujte Pána, *
    vzývejte jeho jméno!
Zvěstujte národům jeho veliké činy, *
    hlásejte vznešenost jeho jména.
Zpívejte Pánu pro jeho veliké skutky, *
    ať se to dozví celá země.
Kdo bydlíte na Siónu, radujte se a jásejte, *
    protože uprostřed vás je veliký Svatý Izraele.

Třetí kantikum

Iz 61, 10-62.5
Srdečnou radost mám z Pána

Srdečnou radost mám z Pána, *
    má duše jásá v mém Bohu:
vždyť mě oblékl rouchem spásy, *
    zahalil mě pláštěm spravedlnosti,
jako ženicha ozdobeného korunou, *
    jako nevěstu okrášlenou věncem. –

Jako dává země vyrašit rostlinám *
    a zahrada vzejít setbě,
tak dá Pán Bůh vyrašit spravedlnosti, *
    radostnému veselí přede všemi národy. –

Už kvůli Siónu nebudu mlčet, *
    pro Jeruzalém nebudu zticha,
dokud jeho spravedlivý nevzejde jako světlo, *
    jako planoucí pochodeň jeho Spasitel. –

A národy uzří tvého spravedlivého *
    a tvého slavného všichni králové.
A nazvou tě novým jménem, *
    o kterém rozhodnou ústa Páně.
A budeš korunou slávy v rukou Páně, *
    královskou čelenkou v ruce svého Boha. –

Už ti nebudou říkat „Opuštěná“, *
    ani tvé zemi „Pustá“.
A budeš se nazývat „Moje záliba“, *
    a tvá země „Oblíbená“.
Neboť v tobě našel Pán zalíbení, *
    tvá země bude obydlená. –

V tobě bude bydlet jinoch s pannou, *
    v tobě budou přebývat tvoje děti.
Jako se ženich raduje ze své nevěsty, *
    tak z tebe bude mít radost tvůj Bůh.

Ant. Tvá je, Pane, ,moc, tvé je království, ty jsi nade všemi národy: Dej našim dnům svůj mír.


EVANGELIA

Evangelium ze mše této slavnosti, které se toho roku nečte.

Bože, tebe chválíme. *
    Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, *
    tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové *
    bez ustání provolávají:
Svatý, svatý, svatý *
    Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Tebe oslavuje *
    skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje *
    velký počet proroků,
tebe oslavují *
    bělostné šiky mučedníků;
tebe oslavuje *
    Církev po širém světě:
tebe, Otce, *
    neskonale velebného,
tvého milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha Svatého, *
    Utěšitele.

Ty jsi Král slávy, *
    Kriste!
Ty jsi Otcův *
    věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo *
    a neváhal ses narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí *
    a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží *
    ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš *
    jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; *
    vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *
    do věčné slávy.

* Zachraň, Pane, svůj lid *
    a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu *
    a vyvyš jej na věky.
Každého dne *
    dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, *
    až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne, *
    chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,*
    smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, *
    jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *
    nebudu zahanben na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

MODLITBA

Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie