lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

2. únor 2020
Uvedení Páně do chrámu


V Jeruzalémě se dnešní svátek slavil už v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání. Od 10. století se objevuje v liturgických knihách na Západě název Očišťování Panny Marie. Nynější název znovu připomíná, že je to především svátek Páně.

INVITATORIUM

    K invitatoriu se recituje žalm 94 (95).
Podle okolností se však mohou místo tohoto žalmu vzít žalmy 99 (100), 66 (67) nebo 23 (24).

    Pokud se Pozvání modlí před Modlitbou se čtením nebo před ranními chválami, vynechává se u nich úvod a pokračuje se rovnou hymnem.

V. Pane, otevři mé rty.
R. A začnu tě chválit.

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

Žalm 94 (95)

1 Pojďme a jásejme vstříc Pánu, *
      oslavme skálu naší spásy.

2  Přistupme před něj s chvalozpěvy, *
      hudbou a písní vzývejme ho!

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

3 Protože Pán je Bůh náš mocný, *
      Králem je nade všemi bohy.

4 Hlubiny zemské má v své moci, *
      výšiny horské patří jemu.

5 Jeho je moře, sám je stvořil, *
      i souše, sám je rukou zhnětl.

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

6 Pojďme a v úctě se mu klaňme, *
      klekněme před Pánem, svým Tvůrcem!

7 On je náš Bůh, my jeho národ, *
      my jsme ty ovce, jež on pase.

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

   Kéž nasloucháte jeho hlasu! †
8     „Nezatvrďte se zas jak tehdy *
      na poušti v Meribě a v Masse!

9  Tam, i když znali moje skutky, *
       mě vaši předci pokoušeli.

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

10 Čtyřicet let ten lid mě dráždil, †
       řekl jsem: vrtkaví jsou srdcem, *
       národ, jenž nechce znát mé cesty.

11 Zařekl jsem se tedy v hněvu: *
       Nevkročí do míst mého míru!“

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!


Nebo
(kromě pátku prvního týdne a pátku třetího týdne):

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

Žalm 99 (100)

1 Jásejte Pánu všechny země! †
2     A služte Pánu s radováním, *
      s plesáním pojďte před tvář jeho! –

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

3 Vězte, jen Pán je naším Bohem! †
      Stvořil nás, proto my jsme jeho, *
      lid jeho, stádo jeho pastvy. –

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

4 Vcházejte v jeho brány s díkem, †
      do jeho síní s chvalozpěvem! *
      Chvalte a ctěte jeho jméno! –

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

5 Protože Pán je dobrotivý, †
      po všechny věky milosrdný, *
      věrný je ke všem pokolením.

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!


Nebo
(kromě středy druhého týdne a úterý třetího týdne):

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

Žalm 66 (67)

2 Pán buď milostiv a žehnej nám! *
      Kéž nám svítí světlo jeho tváře!

3 Ať se zná tvá cesta na zemi, *
      pomoc tvou ať znají všichni lidé! –

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

4 Kéž tě, Bože, chválí národy, *
      kéž tě chválí všechny lidské rody!

5 Národy ať mocně jásají *
      nad tím, jak svět spravedlivě soudíš!
   Neboť právem soudíš národy, *
      všechny lidské kmeny světa řídíš. –

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

6 Kéž tě, Bože, chválí národy, *
      kéž tě chválí všechny lidské rody!

7 Země vydala svou úrodu. *
      Pán, náš Bůh, nám dal své požehnání.

8 Kéž nám žehná všemohoucí Bůh, *
      ať ho v bázni všechna země vzývá!

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!


Nebo
(kromě úterý prvního týdne a neděle čtvrtého týdne):

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

Žalm 23 (24)

1 Pánu zem patří se vším, co nese, *
      jeho je svět i vše, co v něm žije.

2 Sám jej založil nad oceány, *
      upevnil nad tekoucími proudy. –

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

3 Kdo smí vstoupit na horu Páně, *
      stanout na jeho svatém místě?

4 Ten, kdo má čisté ruce i srdce, *
      neklame, nepřísahá křivě.

5 Dostane od Pána požehnání, *
      u Boha Zachránce nalezne pomoc.
6 To je rod těch, kdo hledají Pána, *
      hledají tvář Boha Jákobova. –

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

7 Zvyšte se ještě, vy brány, †
      zvětšte se, pradávné vjezdy, *
      pro příchod slavného krále!

8 „Kdo je ten král tak slavný?“ †
      Pán, jenž je silný a mocný, *
      Pán, který mocný je v boji. –

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

9 Zvyšte se ještě, vy brány, †
      zvětšte se, pradávné vjezdy, *
      pro příchod slavného krále!

10 „Kdo je ten král tak slavný?“ †
      On, Pán zástupů věčných, *
      On, král věčné slávy!

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. Hle, do svého svatého chrámu přichází Pán, jeho vládce: pojďte, klaňme se!

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie