[ schovat menu ]

« Květen 2019 »
NePoÚtStČtSo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


8. květen 2019, Středa
3. týden žaltáře

Doba velikonoční, 3. týden
Panny Marie, Prostřednice všech milostí, nezávazná památka
Pro OP: Panny Marie, ochránkyně Řádu bratří kazatelů, nezávazná památka


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

8. květen 2019
Pro OP: Panny Marie, ochránkyně Řádu bratří kazatelů, nezávazná památka

VEČERNÍ CHVÁLY


„Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále od okamžiku souhlasu, který s vírou vyjádřila při zvěstování a bez váhání zachovala pod křížem, až do věčného dovršení spásy všech vyvolených. Když byla vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkol, ale nadále nám získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami. […] Proto je blahoslavená Panna vzývána v Církvi jako přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice.“ (LG, č. 62). Podle slov blahoslaveného Humberta z Romans byla blahoslavená Panna „velkou pomocnicí řádu v jeho začátcích […] a doufáme, že jej přivede k dobrému konci.“ Proto se náš řád od nejstarších dob obrací k Panně Marii jako k ochránkyni Řádu bratří kazatelů. Podle legendy bývala znázorňována tak, že pod svým ochranným pláštěm ukrývá všechny bratry a sestry Dominikova řádu.

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Pod jařmem hříchu sehnuti
své prosby vyléváme ti,
Královno jasná nebes bran,
skloň svůj sluch k našim modlitbám.

Přej sluchu hlasu našemu,
ty bráno k žití věčnému.
Tou se k nám naděj vrátila
v život, jejž Eva ztratila.

Ty Matko Vládce, která s ním
vládneš, vrať život dětem svým,
přimluv se a nám dosáhni
čas k upřímnému pokání.

Královno svatá, k prosbě tvé
druží se sbory nebeské.
Kéž obměkčen tvou přímluvou
Pán zahrne nás láskou svou.

Královno, matko dětí svých
splň snažné prosby věřících.
Po tomto žití prchavém
nás ve svůj pravý pokoj vem.

Buď chvála Otci se Synem
i s Duchem Utěšitelem,
že poctili tě větší ctí
než všechny jiné bytosti. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Váš smutek se obrátí v radost, aleluja.

Žalm 125 (126)
Bůh je naše radost a naděje

Jako máte účast v souženích, tak budete mít účast i v útěše. (2 Kor 1, 7)

1 Když úděl Siónu k lepšímu obracel Pán, *
      tehdy jsme byli jak ve snách.
2 Na rtech nám kypěl veselý smích, *
      jásotem oplýval jazyk.
   Tehdy šla v národech jedna řeč: *
      „Pán pro ně učinil divy!“
3 Veliký div pro nás učinil Pán, *
      byli jsme radosti plní! –

4 Pane, náš úděl již k dobrému změň *
      jak vyschlé potoky jihu!
5 Vždycky kdo v slzách zasévají, *
      ti budou s jásotem sklízet. –

6 Vyjdou-li do pole, s pláčem jdou, *
      s pláčem sijí své zrní:
   s jásotem vracet se budou zpět, *
      v náručí ponesou snopy.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Váš smutek se obrátí v radost, aleluja.

Ant. 2 Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu, aleluja.

Žalm 126 (127)
Lidská námaha je marná, nepomáhá-li Bůh

Jste Boží stavba. (Srov. 1 Kor 3, 9)

1 Jestliže dům nebuduje Pán, *
      lopotí se marně, kdo jej staví.
   Jestli město nestřeží sám Pán, *
      hlídati je marně budou stráže. –

2 Marno vám je vstávat před ránem,*
      pracovat až dlouho do večera,
   pak až v noci jídat krušný chléb: *
      sám ho dá i za spánku svým milým. –

3 Hle, jsou darem Páně synové, *
      jeho vzácnou odměnou plod lůna.
4 Čím jsou šípy ruce bojovné, *
      tím jsou otci synové z let mládí.
5 Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
      Sporem v bráně sok ho nezahanbí.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu, aleluja.

Ant. 3 Od něho, skrze něho a pro něho je všecko, jemu buď sláva na věky, aleluja.

Kantikum
Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo
Srov. Kol 1, 12-20

12 Radostně děkujme Bohu Otci, *
       že nám dal účast na podíle věřících ve světle,
13 že nás vytrhl z moci temnoty *
       a převedl do království svého milovaného Syna:
14 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
       odpuštění hříchů. –

15 On je věrný obraz neviditelného Boha, *
       prvorozený ze všech tvorů,
16 v něm bylo stvořeno všechno †
       na nebi i na zemi, *
       svět viditelný i neviditelný,
    ať to jsou andělé při trůnu, *
       nebo knížata a mocnosti: –

    všechno je stvořeno skrze něj a pro něj: †
17    on je dříve než všechno ostatní, *
       a všechno má trvání v něm. –

18 A on je hlava těla Církve, †
       on je počátek, prvorozený z mrtvých, *
       aby měl ve všem prvenství.
19 Otci se totiž zalíbilo, aby v něm přebývala všechna plnost, *
       a aby skrze něho se sebou usmířil všechno,
20 tím, že jeho krví prolitou na kříži *
       zjednal pokoj jak na nebi, tak na zemi.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Od něho, skrze něho a pro něho je všecko, jemu buď sláva na věky, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 12, 3a.4cd.5 – 6a
Potom se objevilo na nebi veliké znamení: Drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Svatá Boží Rodičko, Maria, ustavičná Panno.* Aleluja, aleluja.
R. Svatá Boží Rodičko, Maria, ustavičná Panno.* Aleluja, aleluja.
V. Přimlouvej se za nás u Pána, našeho Boha.
R. Aleluja, aleluja.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Svatá Boží Rodičko, Maria, ustavičná Panno.* Aleluja, aleluja.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie S radostí slavme blahoslavenou Pannu Marii jako svou ochránkyni, aby se za nás přimlouvala u našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.
Nebo:
Slavná Boží Rodičko, ustavičná Panno, Maria, ty jsi směla nosit Pána celého tvorstva a jako jediná panna kojit Krále andělů. Prosíme, pamatuj dobrotivě na nás a pros za nás Krista, abychom pod tvou ochranou mohli dojít do nebeského království. Aleluja.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie S radostí slavme blahoslavenou Pannu Marii jako svou ochránkyni, aby se za nás přimlouvala u našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.
Nebo:
Slavná Boží Rodičko, ustavičná Panno, Maria, ty jsi směla nosit Pána celého tvorstva a jako jediná panna kojit Krále andělů. Prosíme, pamatuj dobrotivě na nás a pros za nás Krista, abychom pod tvou ochranou mohli dojít do nebeského království. Aleluja.

PROSBY
Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:
     BOŽE, NAPLŇ NÁS SVOU MILOSTÍ.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,
na její přímluvu vyslyš naše prosby.
Tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,
na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha Svatého a naplnils ji svou milostí,
sešli i nám hojnost darů svého Ducha.
Tys shromáždil apoštoly, aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách,
dej, ať tvá Církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.
Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i s duší do nebeské slávy,
dej i našim zemřelým účast na slávě svého Syna.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Bože, z tvé vůle byl pro spásu duší založen řád Kazatelů pod zvláštní ochranou nejblahoslavenější Panny Marie, aby jej ustavičně zahrnovala svými dobrodiními. Na naše prosby nám dej, když si ji dnes připomínáme, ať nám pomáhá a chrání nás, a tak ať jsme přivedeni do nebeské slávy, ať dojdeme do společenství tvých vyvolených v nebi. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:
Věrný a milosrdný Bože, ty jsi svěřil Kazatelský řád zvláštní ochraně blahoslavené Panny Marie. Prosíme, jako je v tomto životě naší sladkostí a naší nadějí, tak dej, ať nám při odchodu ze života milosrdně ukáže tvého Syna Ježíše. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. Aleluja, aleluja.
R. Bohu díky. Aleluja, aleluja.

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2019 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie