[ schovat menu ]

« Říjen 2018 »
NePoÚtStČtSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


31. říjen 2018, Středa
2. týden žaltáře

Druhé mezidobí, 30. týden
Sv. Wolfganga, biskupa, nezávazná památka


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.

první večerní chvály
kompletář po prvních chválách
vigilie


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zamřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

31. říjen 2018
Všech svatých, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Všech tvorů Vykupiteli,
své sluhy zachraň, Ježíši,
usmířen svatou přímluvou
své Matky, Panny nejčistší.

Blažených těch dnů nebeských
zástupy jasem planoucí,
zažeňte jak zla minulá,
tak přítomná, tak budoucí.

Proroci Soudce věčného,
vy apoštolé vznešení,
prosíme, nám svou přímluvou
vyproste všem dar spasení.

Vy mučedníci vítězní,
vy všichni slavní vyznáním,
nás přímluvami přiveďte
k nebeským sídlům přejasným.

Vy svatých panen zástupy,
všech mnichů sbore nesmírný,
se všemi světci, vemte nás
do Ježíšovy družiny.

Trojici Boží dík buď vzdán.
Vy všichni spojte v jeden hlas
své prosby, ať my chvály daň
můžem jí splácet v každý čas. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Věčné světlo svítí tvým svatým, Pane, patří jim celá věčnost. Aleluja.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Věčné světlo svítí tvým svatým, Pane, patří jim celá věčnost. Aleluja.

Ant. 2 Jeruzaléme, Boží město, raduj se ze svých synů, všichni se shromáždí a budou velebit věčného Pána. Aleluja.

Žalm 147 (147B), 12-20
Obnova Jeruzaléma

Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. (Zj 21, 9)

12 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, *
      veleb, Sióne, svého Boha! –

13 On v tvých branách závory zpevnil, *
      žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
14 On tvé území v pokoji chrání, *
      jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
15 On své slovo sesílá na zem, *
      co on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
16 On dává sníh jak hebkou vlnu, *
      jíní rozsévá jako popel. –

17 Kroupy sype jak chlebové drobty, *
      chladem jeho zmrzají vody:
18 sešle slovo, a roztají zase, *
      větru dá zavát, a zas vody tekou.
19 Slova svá zjevil Jákobovi, *
      zákony, příkazy Izraeli.
20 S žádným národem nejednal takto, *
      žádnému jinému nedal svůj zákon.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Jeruzaléme, Boží město, raduj se ze svých synů, všichni se shromáždí a budou velebit věčného Pána. Aleluja.

Ant. 3 Svatí zpívali píseň novou před trůnem Božím a Beránkovým a spolu s nimi se ozývala zpěvem země. Aleluja.

Pokud se zpívá, vkládají se i ta Aleluja v závorkách. Pokud se jen recituje, postačí říkat aleluja na začátku a na konci každé strofy

Kantikum
Beránkova svatba

Srov. Zj 19, 1-2. 5-7

   Aleluja.
1 Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, *
   (R.    Aleluja.)

2 neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
5 Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte, *
   (R.    Aleluja.)
   a kdo se ho bojíte, malí i velcí.
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
6 Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království, *
   (R.    Aleluja.)

7 radujme se; jásejme a vzdejme mu čest!
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
   Neboť přišel čas Beránkovy svatby, *
   (R.    Aleluja.)
   a jeho nevěsta se připravila.
   R.    Aleluja (aleluja).

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Svatí zpívali píseň novou před trůnem Božím a Beránkovým a spolu s nimi se ozývala zpěvem země. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 12, 22-24
Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; přistoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy, a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Spravedliví jásají *před Boží tváří.
R. Spravedliví jásají *před Boží tváří.
V. A veselí se blahem.
R. Před Boží tváří.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Spravedliví jásají *před Boží tváří.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Trojjediný věčný Bože, tebe chválí slavný sbor apoštolů a  úctyhodný počet proroků, tvou slávu hlásá skvělý zástup mučedníků a všichni svatí tě společně oslavují.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Trojjediný věčný Bože, tebe chválí slavný sbor apoštolů a  úctyhodný počet proroků, tvou slávu hlásá skvělý zástup mučedníků a všichni svatí tě společně oslavují.

PROSBY
Bůh ukazuje svou slávu na svých svatých a velikost jejich života je jeho dar. Proto k němu s důvěrou volejme:
     BOŽE, DÁVEJ NÁM SVOU MILOST.

Bože, veliký ve svých svatých, tvůj Syn Ježíš Kristus založil svou Církev na apoštolech,
upevňuj naši víru, abychom věrně setrvávali v apoštolském učení.
Ty dáváš mučedníkům statečnost, aby svědčili o Kristu až k prolití vlastní krve,
posiluj všechny, kdo přijali křest, aby vydávali svědectví evangeliu.
Ty voláš panny, aby se zcela oddaly Kristu,
dej nám poznat, že jejich panenství je tvůj dar a znamení plnosti, k níž Církev roste očekávajíc zjevení budoucí slávy.
Život tvých svatých je znamením tvé přítomnosti mezi námi,
veď nás, abychom podle jejich příkladu směřovali ke svatosti.
Otevři umírajícím bránu nebeského domova, aby přebývali s Pannou Marií, svatým Josefem a se všemi svatými,
a na jejich přímluvu přijmi také nás mezi své vyvolené.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě; při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2021 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie