[ schovat menu ]

« Květen 2018 »
NePoÚtStČtSo
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


29. květen 2018, Úterý
4. týden žaltáře

Druhé mezidobí, 8. týden
Pro OP: Bl. Viléma Arnauda, kněze, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
Pro OP: Bl. Jakuba Salomoniho, kněze, nezávazná památka


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář

první večerní chvály
[Pro OP: Sv. Zdislavy z Lemberka, matky rodiny, terciářky, spolupatronky provincie, svátek]

kompletář po prvních chválách


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

29. květen 2018
Pro OP: Sv. Zdislavy z Lemberka, matky rodiny, terciářky, spolupatronky provincie, svátek, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


Padesát let po smrti Zdislavy z Lemberka napsal kronikář Dalimil ve své kronice svědectví o jejím svatém životě. Zdislava se narodila kolem roku 1220 na Moravě, pravděpodobně v Křižanově. Asi v šestnácti letech se provdala za Havla Markvartice a odešla s ním na hrad Lemberk v severních Čechách. Žila s ním šťastně a vychovala čtyři děti. Spolu se svým manželem založila město Jablonné a v něm klášter dominikánů. Sama se stala členkou třetího řádu. Vynikla jako matka chudých a léčitelka nemocných. Zemřela v lednu roku 1252 a byla pohřbena v klášterním kostele v Jablonném v Podještědí. Svatořečil ji 21. května 1995 Jan Pavel II. Je uctívána jako patronka rodinného života.

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Pokud se slaví jako slavnost:

Zpívejte, všichni, zpívejte,
Kristovu nevěstu ctěte,
Zdislavu dnes všichni chvalte,
ctnosti její následujte.

Bohu vždy zbožně sloužila,
vše dobré si oblíbila,
Krista skutkem, také řečí
následovala vždy s péčí.

Co bylo k Boží cti, chvále,
tím se obírala stále,
zahálky se varovala
a hříchů se vystříhala.

Almužny mnohé dávala,
chudým ráda pomáhala;
dnes je její svatá duše
ve slávě Krista Ježíše. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Požehnaný Pán, který na své služebnici prokázal plnost svého milosrdenství.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Požehnaný Pán, který na své služebnici prokázal plnost svého milosrdenství.

Ant. 2 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, on žehná tvým dětem, žijícím v tobě.

Žalm 147 (147B), 12-20
Obnova Jeruzaléma

Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. (Zj 21, 9)

12 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, *
      veleb, Sióne, svého Boha! –

13 On v tvých branách závory zpevnil, *
      žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
14 On tvé území v pokoji chrání, *
      jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
15 On své slovo sesílá na zem, *
      co on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
16 On dává sníh jak hebkou vlnu, *
      jíní rozsévá jako popel. –

17 Kroupy sype jak chlebové drobty, *
      chladem jeho zmrzají vody:
18 sešle slovo, a roztají zase, *
      větru dá zavát, a zas vody tekou.
19 Slova svá zjevil Jákobovi, *
      zákony, příkazy Izraeli.
20 S žádným národem nejednal takto, *
      žádnému jinému nedal svůj zákon.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, on žehná tvým dětem, žijícím v tobě.

Ant. 3 Zalíbilo se v tobě Pánu a tvůj Bůh plesá nad tebou v radosti.

Kantikum
Bůh Spasitel
Ef 1, 3-10

3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
      on nás z nebe zahrnul všemi možnými duchovními dary, –

4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, †
      abychom byli svatí a neposkvrnění *
      před ním v lásce. –

5 Podle svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, †
      abychom skrze Ježíše Krista *
      byli přijati za jeho syny, –

6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
      kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi: –

7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
      odpuštění hříchů. –

8 Podle bohatství své milosti, †
      kterou nám tak štědře projevil *
      s veškerou moudrostí a rozumností, –

9 podle svého úradku *
      seznámil nás s tajemstvím své vůle, –

   že si totiž předsevzal, *
10   až přijde plnost času,
   obnovit v Kristu všechno, *
       co je na nebi a na zemi.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Zalíbilo se v tobě Pánu a tvůj Bůh plesá nad tebou v radosti.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 3, 7–8
V čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu. Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Zajásám, zaplesám *nad tvou láskou.
R. Zajásám, zaplesám *nad tvou láskou.
V. Protože jsi shlédl na mé ponížení.
R. Nad tvou láskou.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Zajásám, zaplesám *nad tvou láskou.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

PROSBY
Svatá Zdislava čerpala sílu k důslednému křesťanskému životu z Boha, nevyčerpatelného zdroje lásky. Proto i my s důvěrou prosme:
     BOŽE, UKAŽ NA NÁS DIVY SVÉ LÁSKY.

Zachraň, Bože, rodiny celého světa,
ukaž jim krásu ctností a moc divů na svaté Zdislavě, věrné dceři Církve.
Ty jsi Otec a ochránce všech,
dej, ať všichni, kdo mají svatou Zdislavu za patronku, pociťují její mocnou ochranu a pomoc.
Svatá Zdislava následovala Pannu Marii, Matku Boží,
ať vede k ní a k jejímu Synu Ježíši Kristu celou dominikánskou rodinu v naší zemi.
Se svatou Zdislavou hledíme v plné důvěře na Ukřižovaného,
uzdrav nás na její přímluvu od jedu hříchu.
Svatá Zdislava se pro všechny trpící obětovala do krajnosti,
dej bratřím a sestrám, ať z eucharistie čerpají podobnou účinnou lásku k bližním.
Odměň věčnou slávou všechny šiřitele kultu svaté Zdislavy,
dej, ať se s ní shledají u tebe v nebi.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Bože, tys naučil svatou Zdislavu jít cestou dokonalosti plněním povinností manželského života a skutky blíženské lásky; prosíme tě, dej na její přímluvu, ať se všechny rodiny obnovují a vzkvétají svědectvím křesťanských ctností. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:
Bože, tys dal svaté Zdislavě milost, že svou mysl neustále povznášela k tobě, ustavičně o tobě rozjímala, a svědomitě pečovala o své bližní; na její přímluvu dej, ať i my horlivě usilujeme o nadpřirozené hodnoty a lásku projevujeme dobrými skutky. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2021 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie