lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

24. červen 2017
Narození svatého Jana Křtitele, slavnost


Jan Křtitel je kromě Panny Marie jediný světec, jehož tělesné narození se v liturgii oslavuje. Už v V. století se tento den připomínal šest měsíců před narozením Ježíše Krista. Z Lukášova evangelia se vyrozumívá, že Jan byl už před svým narozením naplněn posvěcující milostí, a to tehdy, když přišla Maria k Alžbětě. Byl povolán, aby svým kázáním o Božím království a voláním po obrácení lidu připravil příchod Ježíše Krista. Ježíš od něho přijal křest a jeho první učedníci přišli z okruhu Janových učedníků. Jan se považoval jen za hlas volajícího na poušti, za předchůdce mocnějšího, který má po něm přijít.

VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Aby tvé slavné činy, svatý Jene,
sluhové tvoji mohli srdcem volným
radostně hlásat, nám rty poskvrněné
očisti od vin.

Z nebe je poslán anděl s Boží zvěstí,
že budeš slavným synem otce svého,
kterému zjeví s jménem tvým běh příští
života tvého.

Ten ale váhá v Boží přislíbení
uvěřit, začež schopnost mluvy ztrácí,
až jemu teprv tvoje narození
dar řeči vrací.

Když odpočívals v lůně jako robě,
pocítils Vládce ve svatebním loži.
Tu obě matky zjeví, díky tobě,
tajemství Boží.

Ať tobě věčně, Bože trojjediný,
nejhlubší úctu vzdává celé nebe.
Nám vykoupeným odpusť všechny viny,
prosíme tebe. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan.

Žalm 14 (15)
Kdo je hoden objevit se před Bohem?

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha. (Srov. Žid 12, 22)

1 Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít, *
      přebývat na tvé svaté hoře?

2 Kdo životem jde bez poskvrn, *
      je řádný, upřímného srdce,
3 kdo neukřivdí jazykem, †
      bližnímu svému neuškodí, *
      souseda svého nehanobí, –

4 kdo bohaprázdným pohrdá, *
      zato si váží bohabojných,
5 kdo, i když ztrácí, drží slib: *
      svých peněz neužívá k lichvě
   a proti zájmům nevinného †
      ničím se nedá podplatit. *
      Kdo žije tak, je provždy pevný.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan.

Ant. 2 Přišel jako svědek, aby svědčil o pravdě.

Žalm 111 (112)
Štěstí spravedlivých

Žijte jako děti světla. Ovoce světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. (Ef 5, 8. 9)

1 Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
      kdo se těší z jeho přikázání.
2 Bude mocný na zemi v svých dětech, *
      rodu věrných bude požehnáno.
3 Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
      navždy setrvá v své poctivosti. –

4 Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
      dobrý, slitovný je spravedlivý.
5 Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, *
      kdo své věci řídí podle práva.
6 Nestane se, aby zakolísal, *
      věčnou památku má spravedlivý. –

7 Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
      pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
8 Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
      svrchu hledí na své protivníky.
9 Rozdělí se, štědře dává chudým, †
      navždy setrvá v své poctivosti. *
      Roste jeho moc a jeho vážnost. –

10 Hříšník se zlobou se na to dívá, †
      zuby skřípe, užírá se hněvem. *
      Nazmar vyjde žádostivost hříšných.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Přišel jako svědek, aby svědčil o pravdě.

Ant. 3 Jan byl lampa hořící a zářící.

Kantikum
Projev úcty a klanění
Zj 15, 3-4

3 Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
      Pane, Bože vševládný!
   Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, *
      Králi věků. –

4 Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
      kdo by neslavil tvé jméno?
   Neboť ty jediný jsi svatý, †
      a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *
      protože se zjevily tvé spravedlivé soudy.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Jan byl lampa hořící a zářící.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 13, 23-25
Z Davidova potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izraeli jako Spasitele Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal: "Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky z nohou."

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Připravte cestu Pánu, * vyrovnejte mu stezky.
R. Připravte cestu Pánu, * vyrovnejte mu stezky.
V. Po mně přichází ten, který byl dříve než já.
R. Vyrovnejte mu stezky.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Připravte cestu Pánu, * vyrovnejte mu stezky.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Dítě, které se nám narodilo, je víc než prorok. Spasitel o něm řekl: Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Dítě, které se nám narodilo, je víc než prorok. Spasitel o něm řekl: Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.

PROSBY

Bůh vyvolil Jana Křtitele, aby oznámil lidem, že se přiblížilo nebeské království. Radujme se z narození tohoto Kristova předchůdce a vyprošujme si od Boha dar pravého pokání:
     BOŽE, VEĎ NAŠE KROKY NA CESTU POKOJE.

Bože, tys povolal Jana Křtitele, aby už v matčině lůně ohlašoval Kristův příchod,
nauč i nás připravovat cesty tvému Kristu.
Tys vyvolil Jana Křtitele, aby ukázal na tvého Beránka, který vzal na sebe všechen náš hřích,
dej, ať i tvá Církev ukazuje na Krista tak, aby ho lidé poznávali.
Tys chtěl, aby se tvůj prorok zmenšoval a Kristus rostl,
nauč nás nedávat přednost osobnímu prospěchu před službou tvému království.
Tys posiloval Jana Křtitele, aby hájil spravedlnost až k prolití své krve,
dávej i nám sílu, ať vytrvale vydáváme svědectví tvé pravdě.
Rozpomeň se na ty, kdo prošli branou smrti,
a uveď je do svého světla a pokoje.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Bože, tys vyvolil svatého Jana Křtitele, aby připravil lid ochotný přijmout Krista; dej svému lidu pravou radost a veď všechny, kdo v tebe věří, po cestě pokoje a spásy. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie