lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

23. červen 2017
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, slavnost


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Původce světa blažený,
Vykupiteli, Ježíši,
Otcova světla plameni
a z Boha Bože nejvyšší.

Donucen láskou, rád jsi vzal
na sebe tělo smrtelné,
bys to, co Adam promrhal,
nám vrátil, nový Adame.

Ta láska tvá svou všemocí
zem, hvězdy, moře stvořila,
se slitovala nad otci,
nás potupných pout zbavila.

Kéž nepřestane v Srdci tvém
plát oheň lásky soucitné,
ať lidstvo může najít v něm
milost a odpuštění tvé.

Proto je kopí probodlo,
jím celým bolest pronikla,
by obmyla z nás všechno zlo
Krev s vodou z něho vytrysklá.

Buď sláva tobě, Kriste náš,
jenž milost srdcem rozléváš,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Panuj, Pane, uprostřed svých nepřátel, podrob je jhu, které netlačí.

Žalm 109 (110), 1-5. 7
Mesiáš, vítězný král a kněz

Musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. (Srov. 1 Kor 15, 25)

1 Pán řekl mému Pánovi: *
      „Seď po mé pravici,
   tvé nepřátele za podnož *
      ti k nohám položím.“ –

2 Žezlo tvé moci podá ti †
      sám ze Siónu Pán: *
      „Ty panuj vprostřed nepřátel!

3 Králem jsi ode dne zrození *
      na svatých pahorcích,
   z matčina klína když se jas *
      rozlil tvých mladých dnů.“ –

4 Pán bez výhrady přísahal: †
      „Jsi knězem na věky, *
      tak, jak jím Melchizedech byl.“

5 Pán stojí po tvé pravici, *
      v den hněvu krále zdrtí. –

   6  [On nad národy koná soud! +
      je nakupeno mrtvých,*
      rozbíjí lebky v šíř i dál.]

7 Z potoka pije u cesty *
      a znovu vztyčí hlavu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Panuj, Pane, uprostřed svých nepřátel, podrob je jhu, které netlačí.

Ant. 2 Předobrý a milosrdný Pán dal pokrm těm, kdo ho v bázni ctí.

Žalm 110 (111)
Veliké skutky Boží

Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný! (Zj 15, 3)

1 Z hloubi srdce Pána oslavím, *
      v shromážděném kruhu spravedlivých. –

2 Neboť skutky Páně veliké, *
      drahocenné všem, kdo z nich se těší.
3 Slavné, mocné jeho konání, *
      věčně trvá jeho spravedlnost. –

4 Činil divy hodné paměti, *
      předobrý je Pán a milosrdný.
5 Pokrm dal těm, kdo ho v bázni ctí, *
      na věky je pamětliv své smlouvy. –

6 Svému lidu v činech zjevil moc, *
      když državy pohanů jim vydal.
7 Dílo jeho rukou věrnost, řád, *
      jeho zákony vždy spolehlivé:
8 stanoveny navždy, na věky, *
      poctivě a pevně zachovány.
9 Vykoupení seslal pro svůj lid, †
      na věky s ním sjednal úmluvu; *
      jeho jméno hrozné je a svaté. –

10 Bázeň z Boha – pramen moudrosti: †
      rozumně si vede, kdo jí dbá, *
      jeho sláva trvá do věčnosti.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Předobrý a milosrdný Pán dal pokrm těm, kdo ho v bázni ctí.

Ant. 3 Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa.

Kantikum
Kristus, Boží služebník
Flp 2, 6-11

6 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, *
      nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu,

7 ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka †
      a stal se jako jeden z lidí, *
      navenek byl jako každý jiný člověk.

8 Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
      a to k smrti na kříži. –

9 Proto také ho Bůh povýšil †
      a dal mu jméno *
      nad každé jiné jméno,

10 takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno *
       na nebi, na zemi i v podsvětí,

11 a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: *
       Ježíš Kristus je Pán.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2, 4-7
Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám a to pro Krista Ježíše.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Kristus nás miloval a obmyl nás * svou krví.
R. Kristus nás miloval a obmyl nás * svou krví.
V. A udělal z nás královský národ a kněze Bohu a Otci.
R. Svou krví.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Kristus nás miloval a obmyl nás * svou krví.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Pán nás přijal do svého klína i srdce, pamatoval na své milosrdenství, aleluja.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Pán nás přijal do svého klína i srdce, pamatoval na své milosrdenství, aleluja.

PROSBY

Ježíš otvírá své milosrdné srdce všem, kdo ho prosí. Proto s důvěrou volejme:
     JEŽÍŠI, PLNÝ DOBROTY A LÁSKY, SMILUJ SE NAD NÁMI.

Ježíši, z tvého probodeného srdce vytryskla krev a voda a Církvi se otevřel zdroj života,
zbav svou Církev každé poskvrny a posvěť ji svou milostí.
Ježíši, ty jsi svatý chrám Boží, který lidé zbořili a Otec opět zbudoval,
učiň svou Církev živým chrámem, v němž přebývá tvá sláva.
Ježíši, Králi střede všech srdcí, ty nás miluješ věčnou láskou a voláš nás k sobě svým milosrdenstvím,
obnov s námi se všemi smlouvu, kterou jsi potvrdil svou krví.
Ježíši, tvá smrt na kříži smířila všechny lidi s Bohem a uvedla naše kroky na cestu pokoje,
veď nás, ať máme skrze tebe přístup k Otci.
Ježíši, ty těšíš smutné, občerstvuješ znavené a vyčerpaným dáváš odpočinek,
přiváděj k sobě zpět všechny, kdo se od tebe vzdálili.
Ježíši, ty jsi náš život a naše vzkříšení,
probuď zemřelé k věčnému životu.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna, s vděčností si připomínáme veliké dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme tě: dej, ať je nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie