lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

22. červen 2017
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Původce světa blažený,
Vykupiteli, Ježíši,
Otcova světla plameni
a z Boha Bože nejvyšší.

Donucen láskou, rád jsi vzal
na sebe tělo smrtelné,
bys to, co Adam promrhal,
nám vrátil, nový Adame.

Ta láska tvá svou všemocí
zem, hvězdy, moře stvořila,
se slitovala nad otci,
nás potupných pout zbavila.

Kéž nepřestane v Srdci tvém
plát oheň lásky soucitné,
ať lidstvo může najít v něm
milost a odpuštění tvé.

Proto je kopí probodlo,
jím celým bolest pronikla,
by obmyla z nás všechno zlo
Krev s vodou z něho vytrysklá.

Buď sláva tobě, Kriste náš,
jenž milost srdcem rozléváš,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Pán nás miloval věčnou láskou; smiloval se nad námi a když byl vyvýšen na kříž, táhne nás k svému Srdci.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Pán nás miloval věčnou láskou; smiloval se nad námi a když byl vyvýšen na kříž, táhne nás k svému Srdci.

Ant. 2 Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.

Žalm 145 (146)
Blaženost těch, kdo doufají v Boha

Chválíme Boha svým životem, to znamená svým jednáním. (Arnobius)

1 Oslavuj, moje duše, Pána! †
2     Slavit chci Pána po celý život, *
      hrát svému Bohu, co budu živ. –

3 V knížata důvěru nevkládejte, *
      v člověka, jenž je bezmocný:
4 vydechne duši, v svou zem se vrací, *
      veta je po jeho záměrech. –

   Šťasten, komu pomáhá Bůh Jákobův, *
5     kdo jen v Pána, svého Boha, doufá.
6 V toho, který stvořil nebesa i zem, *
      moře se vším tvorstvem, co v něm žije,
   který zachovává věrnost na věky, *
7     utištěným dopomáhá k právu,
   hladovící nasycuje pokrmem. *
      Pán to je, kdo vězňům vrací volnost. –

8 Pán to je, kdo slepým dává prohlédnout, *
      Pán, jenž pozdvihuje ponížené,
9 Pán to je, kdo cizím dává ochranu, *
      sirotkům a vdovám svoji pomoc.
   Pán to je, kdo spravedlivé miluje, *
      kdežto bezbožníky nechá zbloudit. –

10 Pán je král a bude vládnout na věky, *
      Sióne, tvůj Bůh až do věčnosti!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.

Ant. 3 Já jsem dobrý Pastýř, pasu své ovce a dávám za ně svůj život.

Kantikum
Chvalozpěv vykoupených
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
4,11 Hoden jsi, Pane, náš Bože, *
         aby ti všichni vzdávali slávu a čest,
      neboť jsi stvořil všechno *
         a z tvé vůle všechno povstalo a bylo stvořeno. –

5,9 Hoden jsi, Pane, vzít knihu *
         a rozlomit její pečeti,
     protože jsi byl zabit †
         a svou krví jsi nás vykoupil Bohu *
         z každého kmene a jazyka, lidu i národa,
10 a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem *
         a budeme nad zemí vládnout. –

12 Hoden je Beránek, který byl zabit, †
         aby vzal moc a bohatství i moudrost, *
         sílu a čest, slávu i chválu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Já jsem dobrý Pastýř, pasu své ovce a dávám za ně svůj život.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 5, 25b-27
Kristus miloval Církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl Církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Kristus nás miloval a obmyl nás*svou krví.
R. Kristus nás miloval a obmyl nás*svou krví.
V. A udělal z nás královský národ a kněze Bohu a Otci.
R. Svou krví.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Kristus nás miloval a obmyl nás*svou krví.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul!

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul!

PROSBY

Ježíš otvírá své milosrdné srdce všem, kdo ho prosí. Proto s důvěrou volejme:
     JEŽÍŠI, PLNÝ DOBROTY A LÁSKY, SMILUJ SE NAD NÁMI.

Ježíši, z tvého probodeného srdce vytryskla krev a voda a Církvi se otevřel zdroj života,
zbav svou Církev každé poskvrny a posvěť ji svou milostí.
Ježíši, ty jsi svatý chrám Boží, který lidé zbořili a Otec opět zbudoval,
učiň svou Církev živým chrámem, v němž přebývá tvá sláva.
Ježíši, Králi střede všech srdcí, ty nás miluješ věčnou láskou a voláš nás k sobě svým milosrdenstvím,
obnov s námi se všemi smlouvu, kterou jsi potvrdil svou krví.
Ježíši, tvá smrt na kříži smířila všechny lidi s Bohem a uvedla naše kroky na cestu pokoje,
veď nás, ať máme skrze tebe přístup k Otci.
Ježíši, ty těšíš smutné, občerstvuješ znavené a vyčerpaným dáváš odpočinek,
přiváděj k sobě zpět všechny, kdo se od tebe vzdálili.
Ježíši, ty jsi náš život a naše vzkříšení,
probuď zemřelé k věčnému životu.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna, s vděčností si připomínáme veliké dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme tě: dej, ať je nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie