[ schovat menu ]

« Duben 2021 »
NePoÚtStČtSo
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


29. duben 2021, Čtvrtek
4. týden žaltáře

Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, spolupatronky Evropy, svátek
Pro OP: Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, spolupatronky Evropy, terciářky, svátek


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

29. duben 2021
Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, spolupatronky Evropy, svátek

VEČERNÍ CHVÁLY


Narodila se 25.III.1347 v Sieně ve střední Itálii. Už jako děvče vstoupila do III. řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže z  Avignonu do Říma (1377), usmiřovala rozbroje a usilovala o obnovu náboženského života. Neuměla sice číst ani psát, ale diktovala spisy vynikající zdravou naukou a duchovní vroucností. Zemřela 29. IV. 1380 v Římě. V roce 1461 byla prohlášena za svatou a 4. X. 1970 za učitelku Církve.

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Každý tě právem považuje hodnou,
panno, vší chvály, neboť dosáhla jsi
svou šlechetností, nemající rovnou,
vítězství spásy.

Dostáváš totiž za své žití svaté
se zřetelem k své zvláštní šlechetnosti
odměnu nebes a s ní přebohaté
pokladů množství.

K ozdobenému zásluhami všemi
ke vzoru světla vzhlížíš v úctě, k Otci
Kazatelského řádu, nad vší zemí
ty hvězdo skvoucí.

Neměla obdiv k žádné věci zdejší,
k oděvům vzácným ani krásám těla,
na světská kouzla sebelíbivější
jsi zanevřela.

Krutě jsi svoje tělo trestávala,
až v praméncích se často lila krev tvá
po bičování, a tys plakávala
nad hříchy lidstva.

Zůstane ještě tolik nám k tvé chvále:
i kdyby všichni velebili tebe,
svou vznešeností převyšuješ stále
jak zemi nebe.

Nejvyšší díky všichni stále pějme
slavného Otce jedinému Synu,
i Duchu lásky; ať je vroucí stejně
dík Hospodinu. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Kristus usmířil se sebou všechno tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že svou Krví prolitou na kříži zjednal pokoj, aleluja.

Žalm 121 (122)
Svaté město Jeruzalém

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému. (Žid 12, 22)

1 Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
      „Vydáme se do Pánova domu.“
2 Už se naše nohy zastavily, *
      Jeruzaléme, v tvých slavných branách. –

3 Jeruzaléme, jsi vybudován *
      v pevné město, v sebe uzavřené!
4 Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
      tak to káže Izraeli zákon, *
      aby jméno Páně oslavoval.
5 Zde jsou postaveny soudní stolce, *
      pevné stolce Davidova domu. –

6 Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
      Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
7 Ať v tvých hradbách rozhostí se pokoj *
      a v tvých domech bezpečí ať trvá! –

8 Pro blaho svých bratří a svých přátel *
      stále budu říkat: Pokoj v tobě!
9 Pro dům Pána, jenž je naším Bohem, *
      za tvůj zdar se stále budu modlit.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Kristus usmířil se sebou všechno tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že svou Krví prolitou na kříži zjednal pokoj, aleluja.

Ant. 2 Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán, aleluja.

Žalm 126 (127)
Lidská námaha je marná, nepomáhá-li Bůh

Jste Boží stavba. (Srov. 1 Kor 3, 9)

1 Jestliže dům nebuduje Pán, *
      lopotí se marně, kdo jej staví.
   Jestli město nestřeží sám Pán, *
      hlídati je marně budou stráže. –

2 Marno vám je vstávat před ránem,*
      pracovat až dlouho do večera,
   pak až v noci jídat krušný chléb: *
      sám ho dá i za spánku svým milým. –

3 Hle, jsou darem Páně synové, *
      jeho vzácnou odměnou plod lůna.
4 Čím jsou šípy ruce bojovné, *
      tím jsou otci synové z let mládí.
5 Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
      Sporem v bráně sok ho nezahanbí.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán, aleluja.

Ant. 3 Má mysl je pevná a založená na Kristu, aleluja.

Kantikum
Bůh Spasitel
Ef 1, 3-10

3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
      on nás z nebe zahrnul všemi možnými duchovními dary, –

4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, †
      abychom byli svatí a neposkvrnění *
      před ním v lásce. –

5 Podle svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, †
      abychom skrze Ježíše Krista *
      byli přijati za jeho syny, –

6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
      kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi: –

7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
      odpuštění hříchů. –

8 Podle bohatství své milosti, †
      kterou nám tak štědře projevil *
      s veškerou moudrostí a rozumností, –

9 podle svého úradku *
      seznámil nás s tajemstvím své vůle, –

   že si totiž předsevzal, *
10   až přijde plnost času,
   obnovit v Kristu všechno, *
       co je na nebi a na zemi.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Má mysl je pevná a založená na Kristu, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 15, 1-2a. 3-4
Kdo z lidí zná lidské nitro? Jen lidský duch, který je v člověku. Tak ani Boží nitro nezná nikdo, jen Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který vychází z Boha. Tak můžem poznat, co všechno nám Bůh dal. O tom také mluvíme – ne ovšem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale tak, jak tomu učí Duch, takže nauku pocházející od Ducha také vyjadřujeme řečí od něho vnuknutou.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Volám: můj úděl je Pán. * Aleluja, aleluja.
R. Volám: můj úděl je Pán. * Aleluja, aleluja.
V. Dobrotivý je Pán k duši, která ho hledá.
R. Aleluja, aleluja.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Volám: můj úděl je Pán. * Aleluja, aleluja.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Svatá Kateřina vždy a všude Boha s láskou hledala a nalézala, a poutem lásky s ním byla spojena. Aleluja.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Svatá Kateřina vždy a všude Boha s láskou hledala a nalézala, a poutem lásky s ním byla spojena. Aleluja.

PROSBY
Slavíme svátek ke cti svaté Kateřiny. Prosme o hodnoty, pro které ona vynaložila svůj život:
    PANE, OČISŤ NÁS BERÁNKOVOU KRVÍ.

Bože, Krví svého ukřižovaného Syna jsi dal světu mír,
upevni jednotu a mír v jeho Církvi.
Svou dceru Kateřinu jsi zapálil horlivostí o pravdu a lásku,
rozněť stejnou apoštolskou horlivost i u ostatních křesťanů.
Pane, prosíme tě za naše bratry a sestry, kteří hlásají tvé slovo,
za ty, kteří jsou ve světě pronásledováni, za trpící a pracující.
Umučením a zmrtvýchvstáním svého Syna jsi znovu otevřel vstup do ráje,
uděl dobrotivě i zemřelým, kteří tě na zemi bez své viny nepoznali, aby tě požívali v nebi.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Bože, tys naučil svatou Kateřinu rozjímat o utrpení tvého Syna a sloužit tvé Církvi; dej, ať se i naše srdce rozhoří láskou k němu, abychom žili v trvalém spojení s ním a mohli se radovat, až se zjeví jeho sláva. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. Aleluja, aleluja.
R. Bohu díky. Aleluja, aleluja.

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2021 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie