[ pro mobily ]

« Únor 2020 »
NePoÚtStČtSo
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829


1. únor 2020, Sobota
3. týden žaltáře

První mezidobí, 3. týden
Sobotní památka Panny Marie


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.

první večerní chvály
kompletář po prvních chválách
vigilie


nepoužívat společné texty
vygenerování modliteb

uspořádání liturgie hodin
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

latinská verze

nahlásit chybu

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

1. únor 2020
Uvedení Páně do chrámu, svátek

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


V Jeruzalémě se dnešní svátek slavil už v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání. Od 10. století se objevuje v liturgických knihách na Západě název Očišťování Panny Marie. Nynější název znovu připomíná, že je to především svátek Páně.

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

To, o čem dávno proroci mnozí
zpívali, Duchem Svatým naplněni,
to že se stalo Panně, Matce Boží,
neznámo není.

Vždyť Boha nebes, Pána celé země
počala Panna, Panna porodila,
jež po porodu nedotčenou
zjevně pannou vždy byla.

Stařeček svatý, Simeon vzal Syna
tam v jeho chrámě do náruče vřelé,
vděčný, že může zřít očima svýma
Vykupitele.

Přijímej vlídně prosby lidu svého,
prosíme, Matko nebeského Vládce,
ty jasné dary Syna laskavého
všem dáváš v lásce.

Věčného Otce světlo, Kriste Králi,
jenž jsi nám odkryl v Otci skryté krásy,
dej, ať ti pějem v říši světla chvály
po věčné časy. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Maria a Josef přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Maria a Josef přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu.

Ant. 2 Připrav svou komnatu, Sióne, a přijmi Krista, svého Krále.

Žalm 147 (147B), 12-20
Obnova Jeruzaléma

Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. (Zj 21, 9)

12 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, *
      veleb, Sióne, svého Boha! –

13 On v tvých branách závory zpevnil, *
      žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
14 On tvé území v pokoji chrání, *
      jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
15 On své slovo sesílá na zem, *
      co on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
16 On dává sníh jak hebkou vlnu, *
      jíní rozsévá jako popel. –

17 Kroupy sype jak chlebové drobty, *
      chladem jeho zmrzají vody:
18 sešle slovo, a roztají zase, *
      větru dá zavát, a zas vody tekou.
19 Slova svá zjevil Jákobovi, *
      zákony, příkazy Izraeli.
20 S žádným národem nejednal takto, *
      žádnému jinému nedal svůj zákon.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Připrav svou komnatu, Sióne, a přijmi Krista, svého Krále.

Ant. 3 Blažený jsi, spravedlivý Simeone, tys držel v náručí Krista Pána, Vykupitele svého lidu.

Kantikum
Kristus, Boží služebník
Flp 2, 6-11

6 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, *
      nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu,

7 ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka †
      a stal se jako jeden z lidí, *
      navenek byl jako každý jiný člověk.

8 Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
      a to k smrti na kříži. –

9 Proto také ho Bůh povýšil †
      a dal mu jméno *
      nad každé jiné jméno,

10 takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno *
       na nebi, na zemi i v podsvětí,

11 a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: *
       Ježíš Kristus je Pán.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Blažený jsi, spravedlivý Simeone, tys držel v náručí Krista Pána, Vykupitele svého lidu.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 10,5-7
Kristus, když přicházel na svět, řekl: Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Pán dal poznat *dílo své spásy.
R. Pán dal poznat *dílo své spásy.
V. Které připravil přede všemi národy.
R. Dílo své spásy.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Pán dal poznat *dílo své spásy.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Stařec choval dítě, ale dítě vedlo starce: Narodilo se z Panny, a ona zůstala Pannou; klaněla se svému Dítěti.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Stařec choval dítě, ale dítě vedlo starce: Narodilo se z Panny, a ona zůstala Pannou; klaněla se svému Dítěti.

PROSBY
Našeho Spasitele přinesli do chrámu, aby ho tam představili Hospodinu; klaňme se mu a volejme:
     PÁN JE SVĚTLO NÁRODŮ, PÁN JE SLÁVA SVÉHO LIDU.

Kriste Spasiteli, na tebe čekalo lidstvo po dlouhé věky,
dej světlo víry těm, kdo tě dosud nepoznali.
Náš Vykupiteli, tebe s nadějí vyhlížel tvůj vyvolený národ,
dej, ať celý svět poznává, že jsi přítomen ve své Církvi.
Ježíši, po tobě touží i ti, kdo si to neuvědomují,
vyjdi jim vstříc, aby se s tebou setkali a dosáhli spásy.
Pane, tvé Matce Marii bylo předpověděno, že bude mít podíl na tvém utrpení,
posiluj všechny, kdo musí kvůli tobě trpět.
Kriste, radosti všech svatých, Simeon se dočkal setkání s tebou,
dej umírajícím poznat, že jsi jim blízko, a zemřelým ukaž navěky svou tvář.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie