[ pro mobily ]

« Leden 2020 »
NePoÚtStČtSo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


12. leden 2020, Neděle
1. týden žaltáře

Křtu Páně, svátek


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
vygenerování modliteb

uspořádání liturgie hodin
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

latinská verze

nahlásit chybu

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

12. leden 2020
Křtu Páně, svátek

VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Když vykonal svůj úkol Jan,
jejž uložil mu Tvůrce sám,
Pán do Jordánu sestoupil
a jeho vody posvětil.

Mu, Synu Panny nejčistší,
nebylo třeba očisty,
chtěl ale smýt svou koupelí
hřích smrtelníků veškerý.

Hlas Otcův zazní do výšin:
„To je můj milovaný Syn!“
a v holubice podobě
také Duch Svatý při tom je.

V tom jménu plném tajemství
tkví svaté Církve vítězství.
Tři osoby jsou vždycky s ní,
ač Učitel je jediný.

Živote, Pravdo, Ježíši,
buď tobě sláva nejvyšší.
Otec ji s Duchem z výsosti
zjevuje v nové jasnosti. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Z nebe se ozval hlas Otce: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte.

Žalm 109 (110), 1-5. 7
Mesiáš, vítězný král a kněz

Musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. (Srov. 1 Kor 15, 25)

1 Pán řekl mému Pánovi: *
      „Seď po mé pravici,
   tvé nepřátele za podnož *
      ti k nohám položím.“ –

2 Žezlo tvé moci podá ti †
      sám ze Siónu Pán: *
      „Ty panuj vprostřed nepřátel!

3 Králem jsi ode dne zrození *
      na svatých pahorcích,
   z matčina klína když se jas *
      rozlil tvých mladých dnů.“ –

4 Pán bez výhrady přísahal: †
      „Jsi knězem na věky, *
      tak, jak jím Melchizedech byl.“

5 Pán stojí po tvé pravici, *
      v den hněvu krále zdrtí. –

   6  [On nad národy koná soud! +
      je nakupeno mrtvých,*
      rozbíjí lebky v šíř i dál.]

7 Z potoka pije u cesty *
      a znovu vztyčí hlavu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Z nebe se ozval hlas Otce: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte.

Ant. 2 Spasitel rozdrtil hlavu nepřítele v řece Jordánu a všechny vytrhl z jeho moci.

Žalm 111 (112)
Štěstí spravedlivých

Žijte jako děti světla. Ovoce světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. (Ef 5, 8. 9)

1 Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
      kdo se těší z jeho přikázání.
2 Bude mocný na zemi v svých dětech, *
      rodu věrných bude požehnáno.
3 Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
      navždy setrvá v své poctivosti. –

4 Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
      dobrý, slitovný je spravedlivý.
5 Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, *
      kdo své věci řídí podle práva.
6 Nestane se, aby zakolísal, *
      věčnou památku má spravedlivý. –

7 Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
      pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
8 Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
      svrchu hledí na své protivníky.
9 Rozdělí se, štědře dává chudým, †
      navždy setrvá v své poctivosti. *
      Roste jeho moc a jeho vážnost. –

10 Hříšník se zlobou se na to dívá, †
      zuby skřípe, užírá se hněvem. *
      Nazmar vyjde žádostivost hříšných.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Spasitel rozdrtil hlavu nepřítele v řece Jordánu a všechny vytrhl z jeho moci.

Ant. 3 Dnes se zjevuje velké tajemství: Stvořitel všeho v Jordánu smývá naše viny.

Kantikum
Projev úcty a klanění
Zj 15, 3-4

3 Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
      Pane, Bože vševládný!
   Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, *
      Králi věků. –

4 Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
      kdo by neslavil tvé jméno?
   Neboť ty jediný jsi svatý, †
      a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *
      protože se zjevily tvé spravedlivé soudy.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Dnes se zjevuje velké tajemství: Stvořitel všeho v Jordánu smývá naše viny.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 10, 37-38
Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: jak Bůh pomazal Duchem Svatým Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. To je ten, který přišel * skrze vodu a krev.
R. To je ten, který přišel * skrze vodu a krev.
V. Ježíš Kristus, náš Pán.
R. Skrze vodu a krev.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. To je ten, který přišel * skrze vodu a krev.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Ježíš Kristus nás miluje, svou krví nás zbavil hříchů a udělal z nás královský národ a kněze Boha, svého Otce; jemu buď sláva a vláda na věčné věky.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Ježíš Kristus nás miluje, svou krví nás zbavil hříchů a udělal z nás královský národ a kněze Boha, svého Otce; jemu buď sláva a vláda na věčné věky.

PROSBY
Náš Vykupitel byl od Jana v Jordánu pokřtěn a Duch Svatý na něj sestoupil. Prosme ho:
     PANE, SEŠLI NÁM SVÉHO DUCHA.

Kriste, Boží služebníku, Otec o tobě vydal svědectví a nalezl v tobě zalíbení,
sešli nám svého Ducha.
Kriste, Boží vyvolený, tys nedolomil nalomenou třtinu a neuhasil doutnající knot,
smiluj se nade všemi, kdo se snaží poctivě tě hledat.
Kriste, Boží Synu, Otec tě povolal za světlo národů,
buď světlem těch, kdo budou obmyti křestní vodou.
Kriste, Spasiteli lidí, Otec tě pomazal Duchem Svatým k službě spásy,
doveď všechny k tomu, aby tě poznali a uvěřili, a tak měli věčný život.
Kriste, naše naděje, ty nás nenecháváš v temnotách, ale přivádíš nás ke světlu spásy,
přijmi naše zemřelé bratry a sestry do svého království.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie