[ schovat menu ]

« Leden 2020 »
NePoÚtStČtSo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


11. leden 2020, Sobota
2. týden žaltáře

Doba vánoční, 2. týden
Pro OP: Bl. Bernarda Scammacca, kněze, nezávazná památka


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.

první večerní chvály
[Křtu Páně]

kompletář po prvních chválách
vigilie


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zamřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

11. leden 2020
Křtu Páně, svátek

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Od Otce Jednorozený,
jdeš lůnem Panny na zemi.
Nás očišťuješ vodou křtu
a věrné křísíš k životu.

Přicházíš na zem z výsosti
v podobě lidské bytosti
dluhopis smrti vyplatit,
nám blahý život navrátit.

Prosíme, Spasiteli náš,
přijď v lásce k nám a blahý jas
božského světla do srdcí
přines nám s láskou planoucí.

Buď s námi, Pane, zvláště teď,
vše temné z naší duše smeť,
smaž všechny její poklesky
a přines jí lék nebeský.

Živote, Pravdo, Ježíši,
buď tobě sláva nejvyšší.
Otec ji s Duchem z výsosti
zjevuje v nové jasnosti. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Jan na poušti křtil a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.

Žalm 134 (135)
Bůh je Pán světa a dobrodinec svého lidu

Vy jste rod vyvolený… abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. (1 Petr 2, 9)

I

1 Jméno Páně velebte, *
      chvalte služebníci Páně,
2 bdící v domě Pánově *
      na nádvořích svého Boha. –

3 Chvalte Pána, předobrý je Pán, *
      opěvujte jeho drahé jméno!
4 Neboť Pán si zvolil Jákoba, *
      Izraele za vlastnictví svoje. –

5 Já přece dobře vím, že Pán je velký *
      a že náš Bůh je nade všechny bohy.
6 Cokoli Pánu zlíbí se, to činí *
      na nebi, na zemi i v hloubkách moří.
7 On mračna přivádí až z konců země, †
      on svými blesky přivolává deště, *
      on ze svých komor bouři s větrem pouští. –

8 Prvorozence egyptské on pobil, *
      od lidí tamějších až po dobytek.
9 Znamení seslal, Egypte, a divy *
      na faraona se vším jeho dvorem.
10 On potřel mnohé národy svou mocí, *
      zahubil mnohé silné panovníky:
11 Sehona, jenž byl králem Amoritů,†
      jakož i Oga, krále bašanského *
      a všechny krále v kananejské zemi.
12 Dal jejich kraje potom za dědictví, *
      dědictví Izraeli, svému lidu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Jan na poušti křtil a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.

Ant. 2 Já vás křtím vodou, ale on vás bude křtít Svatým Duchem a ohněm.

II

13 Pane, tvé jméno trvá do věčnosti, *
      Pane, ty trváš v paměti všech rodů.
14 Neboť Pán chrání právo svého lidu, *
      má smilování pro své služebníky. –

15 Pohanské modly jsou stříbro a zlato, *
      lidskýma rukama utvářené.
16 Ústa mají, a nemohou mluvit, *
      oči mají, a nemohou vidět,
17 uši mají, a nemohou slyšet *
      a v jejich ústech není dechu.
18 Jim ať jsou podobni ti, kdo je tvoří, *
      všichni, kdo v modly důvěřují! –

19 Dome Izraelův, Pána chval, *
      dome Áronův, ty Pána chval,
20 dome Léviho, ty Pána chval, *
      kdo má Pána v úctě, Pána chval! –

21 Veleben buď ze Siónu Pán, *
      který sídlí v Jeruzalémě!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Já vás křtím vodou, ale on vás bude křtít Svatým Duchem a ohněm.

Ant. 3 Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody, a hle – otevřelo se nebe.

Kantikum
Kristovo tajemství a sláva
Srov. 1 Tim 3, 16
R. Všechny národy, chvalte Pána.

Toho, který se zjevil v těle *
      a ověřil se v Duchu.

R. Všechny národy, chvalte Pána.

Toho, který se zjevil andělům *
      a byl hlásán národům.

R. Všechny národy, chvalte Pána.

Toho, v nějž svět uvěřil, *
      který byl vzat do slávy.

R. Všechny národy, chvalte Pána.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody, a hle – otevřelo se nebe.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 10, 37-38
Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: jak Bůh pomazal Duchem Svatým Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Pane Bože, * slyš volání lidu.
R. Pane Bože, * slyš volání lidu.
V. A otevři jim pramen živé vody.
R. Slyš volání lidu.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Pane Bože, * slyš volání lidu.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Spasitel se dal pokřtít, aby obnovil starého člověka a tak naši porušenou přirozenost vodou obrodil a přioděl nás neporušitelností.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Spasitel se dal pokřtít, aby obnovil starého člověka a tak naši porušenou přirozenost vodou obrodil a přioděl nás neporušitelností.

PROSBY
Náš Vykupitel byl od Jana v Jordánu pokřtěn a Duch Svatý na něj sestoupil. Prosme ho:
     PANE, SEŠLI NÁM SVÉHO DUCHA.

Kriste, Boží služebníku, Otec o tobě vydal svědectví a nalezl v tobě zalíbení,
sešli nám svého Ducha.
Kriste, Boží vyvolený, tys nedolomil nalomenou třtinu a neuhasil doutnající knot,
smiluj se nade všemi, kdo se snaží poctivě tě hledat.
Kriste, Boží Synu, Otec tě povolal za světlo národů,
buď světlem těch, kdo budou obmyti křestní vodou.
Kriste, Spasiteli lidí, Otec tě pomazal Duchem Svatým k službě spásy,
doveď všechny k tomu, aby tě poznali a uvěřili, a tak měli věčný život.
Kriste, naše naděje, ty nás nenecháváš v temnotách, ale přivádíš nás ke světlu spásy,
přijmi naše zemřelé bratry a sestry do svého království.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2021 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie