[ schovat menu ]

« Listopad 2019 »
NePoÚtStČtSo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


23. listopad 2019, Sobota
1. týden žaltáře

Druhé mezidobí, 33. týden
Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
Sv. Kolumbána, opata, nezávazná památka
Sobotní památka Panny Marie


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.

první večerní chvály
[Ježíše Krista Krále]

kompletář po prvních chválách
vigilie


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zamřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

23. listopad 2019
Ježíše Krista Krále, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS
Za vládce byl jsi věkům dán,
tys národů král nejvyšší,
jsi našich srdcí, myslí Pán,
to vyznáváme, Ježíši.

Zástupy nebe skloněné
pějí ti věčnou píseň chval,
my prohlašujem nadšeně,
že jsi všech svrchovaný Král.

Kriste, ty míru vladaři,
odbojné mysli uklidni,
rozběhlé ovce shromáždi
svou láskou v ovčín jediný.

Proto na stromě krvavém
svou náruč lidstvu otvíráš
a v boku kopím proklaném
planoucí srdce odkrýváš.

A proto na oltářích skryt
pod chleba, vína závojem
vyléváš spásu na svůj lid
svým srdcem otevřeným všem.

Ježíši, jenž vše zmírňuješ
svou láskou, kéž tě lidstvo ctí,
i Otce s jasným Duchem též
po všechny věky věčnosti. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Jeho jméno je kníže pokoje a jeho trůn bude navěky upevněn.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Jeho jméno je kníže pokoje a jeho trůn bude navěky upevněn.

Ant. 2 Jeho království je království věčné a všichni králové mu budou sloužit a budou ho poslouchat.

Žalm 116 (117)
Chvála Božího milosrdenství

Pohané oslavují Boha, že jim prokázal milosrdenství. (Řím 15, 8. 9)

1 Velebte Pána, všichni lidé, *
      slavte ho, všechny národy! –

2 Nad námi mocná jeho milost *
    a věrnost Páně na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Jeho království je království věčné a všichni králové mu budou sloužit a budou ho poslouchat.

Ant. 3 Kristu bylo dáno vladařství a královská důstojnost; lidé všech kmenů a jazyků mu budou navěky sloužit.

Kantikum
Chvalozpěv vykoupených
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
4,11 Hoden jsi, Pane, náš Bože, *
         aby ti všichni vzdávali slávu a čest,
      neboť jsi stvořil všechno *
         a z tvé vůle všechno povstalo a bylo stvořeno. –

5,9 Hoden jsi, Pane, vzít knihu *
         a rozlomit její pečeti,
     protože jsi byl zabit †
         a svou krví jsi nás vykoupil Bohu *
         z každého kmene a jazyka, lidu i národa,
10 a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem *
         a budeme nad zemí vládnout. –

12 Hoden je Beránek, který byl zabit, †
         aby vzal moc a bohatství i moudrost, *
         sílu a čest, slávu i chválu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Kristu bylo dáno vladařství a královská důstojnost; lidé všech kmenů a jazyků mu budou navěky sloužit.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Ef 1, 20-23
Bůh Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi, vysoko nade všechna knížata, mocnosti, síly, panstva – a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, všechno podřídil pod jeho nohy. A jeho dal jako svrchovanou Hlavu Církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Tvá je velikost a moc, * tvé je, Pane, království.
R. Tvá je velikost a moc, * tvé je, Pane, království.
V. Ty vládneš všemu.
R. Tvé je, Pane, království.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Tvá je velikost a moc, * tvé je, Pane, království.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida; bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce, aleluja.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida; bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce, aleluja.

PROSBY
Oslavujme Krista Krále, on je dřív než všechno ostatní a v něm všechno trvá. Prosme ho:
     PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ, PANE!

Kriste, náš Králi, shromažďuj svůj lid ze všech končin země
a starej se o něj jako dobrý pastýř o své ovce.
Náš Pane a Spasiteli, obnov a posvěť svůj lid,
posilni slabé a ochraňuj silné, vyhledej zbloudilé a shromáždi rozptýlené, povolej nazpět a naprav ty, kdo se ti odcizili.
Věčný Soudce, až odevzdáš své království Bohu Otci, postav nás po své pravici,
abychom obdrželi dědictví připravené pro nás od založení světa.
Kníže pokoje, zmař plány těch, kdo připravují válku,
a hlásej národům svůj pokoj.
Kriste, ty jsi Pánem všech národů, shromáždi ve své Církvi všechny, které ti Otec svěřil,
aby se sjednotili v Duchu Svatém a uznali tě za svého Krále.
Kriste, ty jsi prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých,
dej zemřelým účast na slávě svého vzkříšení.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Všemohoucí věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2019 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie