[ schovat menu ]

« Červen 2019 »
NePoÚtStČtSo
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


16. červen 2019, Neděle
3. týden žaltáře

Nejsvětější Trojice, slavnost


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zamřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

16. červen 2019
Nejsvětější Trojice, slavnost

VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Nesmírný Bože v Trojici,
od věků existující,
moc tvoje všechno ztvárňuje,
nad všemi věky panuje.

K své blaženosti úplné
sám sobě stačíš jedině,
prostotou, čirým důmyslem
objímáš nebe, svět i zem.

Ty Otče, zdroji milosti,
Synu, jenž jeho slávou jsi,
i Duchu Svatý obou dvou,
planoucí láskou nezměrnou.

Trojice, z tebe blažené
jak z prvotního pramene
prýští vše, co na světě je,
i co je plodem vývoje.

Z nás, kterým se teď čelo skví
korunou tvého synovství,
vybuduj chrámy zářivé,
důstojná díla lásky tvé.

Ty, světlo žití, nás též vem
k andělům v sídle nadhvězdném,
ať chválíme tě s vděčností
po všechny věky věčnosti. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Ó pravá, nejvyšší, věčná Trojice; Otče, Synu a Duchu Svatý.

Žalm 109 (110), 1-5. 7
Mesiáš, vítězný král a kněz

Musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. (Srov. 1 Kor 15, 25)

1 Pán řekl mému Pánovi: *
      „Seď po mé pravici,
   tvé nepřátele za podnož *
      ti k nohám položím.“ –

2 Žezlo tvé moci podá ti †
      sám ze Siónu Pán: *
      „Ty panuj vprostřed nepřátel!

3 Králem jsi ode dne zrození *
      na svatých pahorcích,
   z matčina klína když se jas *
      rozlil tvých mladých dnů.“ –

4 Pán bez výhrady přísahal: †
      „Jsi knězem na věky, *
      tak, jak jím Melchizedech byl.“

5 Pán stojí po tvé pravici, *
      v den hněvu krále zdrtí. –

   6  [On nad národy koná soud! +
      je nakupeno mrtvých,*
      rozbíjí lebky v šíř i dál.]

7 Z potoka pije u cesty *
      a znovu vztyčí hlavu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Ó pravá, nejvyšší, věčná Trojice; Otče, Synu a Duchu Svatý.

Ant. 2 Vysvoboď nás, zachraň nás a dej nám věčný život, ó blažená Trojice!

Žalm 113A (114)
Boží divy při východu z Egypta

Buďte si vědomi, že i vy jste vyšli z Egypta, když jste se odřekli tohoto světa. (Sv. Augustin)

1 Když vyšel Izrael z egyptské země, *
      Jákobův rod z lidu cizího,

2 stal se jeho svatyní Juda, *
      Izrael jeho královstvím. –

3 Moře to vidělo a prchlo, *
      Jordán obrátil zpátky svůj tok.

4 Hory jak berani poskakovaly, *
      pahorky jako jehňata. –

5 Co je ti, moře, že tak prcháš? *
      Proč se, Jordáne, obracíš zpět?

6 Proč vy jak berani skáčete, hory, *
      pahorky, proč vy jak jehňata? –

7 Zachvěj se, země, před tváří Páně, *
      před tváří Boha Jákobova!

8 V jezerní bažinu promění skálu, *
      křemen ve vodní pramínek.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Vysvoboď nás, zachraň nás a dej nám věčný život, ó blažená Trojice!

Ant. 3 Svatý, svatý, svatý je Pán, Bůh vševládný, který byl, který je a který přijde.

Pokud se zpívá, vkládají se i ta Aleluja v závorkách. Pokud se jen recituje, postačí říkat aleluja na začátku a na konci každé strofy

Kantikum
Beránkova svatba

Srov. Zj 19, 1-2. 5-7

   Aleluja.
1 Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, *
   (R.    Aleluja.)

2 neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
5 Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte, *
   (R.    Aleluja.)
   a kdo se ho bojíte, malí i velcí.
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
6 Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království, *
   (R.    Aleluja.)

7 radujme se; jásejme a vzdejme mu čest!
   R.    Aleluja (aleluja).

   Aleluja.
   Neboť přišel čas Beránkovy svatby, *
   (R.    Aleluja.)
   a jeho nevěsta se připravila.
   R.    Aleluja (aleluja).

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Svatý, svatý, svatý je Pán, Bůh vševládný, který byl, který je a který přijde.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4, 3-6
Horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navěky.
R. Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navěky.
V. Jedinému Bohu čest a sláva.
R. Chvalme ho navěky.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navěky.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Celým srdcem i ústy vyznáváme tebe, nezrozeného Otce, i jednorozeného Syna i Přímluvce, Ducha Svatého. Chválíme a velebíme tě, nejsvětější Trojice: Tobě buď sláva navěky!

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Celým srdcem i ústy vyznáváme tebe, nezrozeného Otce, i jednorozeného Syna i Přímluvce, Ducha Svatého. Chválíme a velebíme tě, nejsvětější Trojice: Tobě buď sláva navěky!

PROSBY
Bůh Otec skrze Svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých a nám dává svou milost, abychom i my pro spojení s Kristem povstali ze smrti k životu. Chvalme našeho nebeského Otce i jeho jednorozeného Syna v jednotě Ducha Svatého:
     SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU.

Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své Církvi svatého Ducha,
aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy.
Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
a posilovali je ve víře.
Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu,
neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v nich mluvil.
Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a Duchem Svatým jeden jediný Bůh,
aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.
Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království,
kde se svým Synem a s Duchem Svatým od věků vládneš.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2019 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie