[ schovat menu ]

« Květen 2019 »
NePoÚtStČtSo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


24. květen 2019, Pátek
1. týden žaltáře

Doba velikonoční, 5. týden
Pro OP: Přenesení ostatků sv, Otce Dominika, památka


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zamřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

24. květen 2019
Pro OP: Přenesení ostatků sv, Otce Dominika, památka

VEČERNÍ CHVÁLY


Přestože František z Assisi byl kanonizován už dva roky po své smrti, od Dominikovy smrti uběhlo dvanáct let a o jeho kanonizaci se vůbec nemluvilo. Bratři se v duchu sv. Dominika věnovali kázání a na nic jiného jim nezbýval čas. Při přestavbě klášterního kostela v Bologni se hrob sv. Dominika ocitl mimo kostel. A tehdy papež Řehoř IX., dříve kardinál Hugolin Conti, Dominikův přítel, vytkl bratřím nedostatek úcty k jejich zakladateli a vybídl je, aby přenesli ostatky na důstojnější místo a postarali se o kanonizaci. K přenesení ostatků sv. Dominika došlo na počátku generální kapituly v Bologni o svatodušních svátcích roku 1233. Několik dní nato vyslala generální kapitula k papeži skupinu bratří, aby požádala o svatořečení svého zakladatele. Papež pak 3. července 1234 zařadil Dominika mezi svaté.

Při zachování stupně slavení lze některé texty pro různé části oficia vzít ze slavnosti 8. srpna, případně je lze použít jako vlastní texty památky přenesení ostatků (srov. IGLH č. 235).

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Tys věčné spásy hlasatel;
již jméno tvé naznačuje,
že ty vždy Pánu náležíš,
jak nám Duch svatý zjevuje.

Víra sama si žádala,
abys byl bohatý srdcem
širším než svět a posoudil,
co Bůh je a co ty jsi jen.

Vždy čistý, moudrý, laskavý,
nadšený, s horoucí láskou,
na cestu boje vstoupil jsi
za pravdu neporušenou.

Jak mocný vichr vydal ses
všech bludů stíny rozhánět,
tak Církvi chtěl jsi umožnit
po cestě bezpečné kráčet.

Kéž i my, tvoje rodina,
takovým žárem planeme,
a vírou stále naději
na spásu upevňujeme.

Dej nám přes všechny těžkosti
statečně světem procházet,
ať s tebou věčně blaženi
můžeme Bohu slávu pět. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Kristus se pro nás stal chudým, abychom my zbohatli, aleluja.

Žalm 40 (41)
Prosba v nemoci

Jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. (Mk 14, 18)

2 Šťasten, kdo ujme se slabých a nuzných: *
      ve zlých dnech za to ho zachrání Pán.
3 Dá mu svou ochranu, zachová život, †
      šťastným ho učiní na této zemi, *
      nepřátelům ho nevydá všanc.
4 Pán ho posílí na lůžku strasti, *
    ty sám mu v nemoci ulehčíš. –

5 Volám: „Smiluj se nade mnou, Pane, *
      zhřešil jsem před tebou, uzdrav mě zas!“
6 Šuškají nepřátelé: „Kdy umře, *
      kdy jeho jméno zanikne již?“
7 Přijde-li návštěva, naplano tlachá, *
      venku pak zle mě pomlouvá. –

8 Všichni mí odpůrci v skrytu mě haní, *
      smýšlejí o mně co nejhůře.
9 „Dolehla na něj morová zkáza, *
      kdo takhle lehne, ten nevstane víc.“
10 Ba i můj přítel, jemuž jsem věřil, *
       jenž jídal můj chléb, mnou pohrdá. –

11 Ty však se, Pane, nade mnou smiluj, *
       z lože mě zdvihni a splatím to všem.
12 Z toho poznám tvou náklonnost ke mně, *
       když nade mnou nebude jásat můj sok.
13 Mně pro mou nevinu však dáš sílu, *
       před tváří svou mi dáš na věky žít. –

14 Buď pochválen Pán, Bůh Izraele, *
       na věky věků! Staň se, staň!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Kristus se pro nás stal chudým, abychom my zbohatli, aleluja.

Ant. 2 Řeka rameny Boží město blaží, aleluja.

Žalm 45 (46)
Pán je nám útočištěm, je naší silou

Dají mu jméno Emanuel, to znamená „Bůh s námi“. (Mt 1, 23)

2 Pán je nám útočištěm, je naší silou, *
      projevil se nám největší pomocí v tísni.
3 Proto nemáme strach, ať země se třese, *
      ať se kácejí hory do hlubin moře.
4 Ať jeho vody bouří a vlnami kypí, *
      ať se tetelí pod jejich příbojem hory,
   jen když Pán nebeských zástupů zůstává s námi, *
      když Bůh Jákobův je naším ochranným hradem. –

5 Řeka rameny Boží město blaží, *
      chrání svatý příbytek Nejvyššího.
6 Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí nikdy, *
      s časným úsvitem Bůh mu na pomoc chvátá.
7 Běsnily národy, otřásaly se říše; *
      zahřměl svým hlasem a rozsouvala se země. –

8 Ale Pán nebeských zástupů zůstává s námi, *
      jest Bůh Jákobův naším ochranným hradem.
9 Pojďte a bedlivě pohleďte na skutky Páně, *
      toho, jenž úžas šíří po celé zemi!
10 Válkám on činí přítrž až k hranicím země, *
       luky a oštěpy láme, spaluje štíty.
11 „Ustaňte přece a ve mně uznejte Boha, *
       jenž stojí nad všemi národy, nad celou zemí!“ –

12 Neboť Pán nebeských zástupů zůstává s námi, *
       jest Bůh Jákobův naším ochranným hradem.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Řeka rameny Boží město blaží, aleluja.

Ant. 3 Zpívejme Pánu, je vznešený a slavný, aleluja.

Kantikum
Projev úcty a klanění
Zj 15, 3-4

3 Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
      Pane, Bože vševládný!
   Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, *
      Králi věků. –

4 Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
      kdo by neslavil tvé jméno?
   Neboť ty jediný jsi svatý, †
      a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *
      protože se zjevily tvé spravedlivé soudy.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Zpívejme Pánu, je vznešený a slavný, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Fil 1, 3-5a.7-8
Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu a vždy ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny pro vaši účast v evangeliu. Je to jen správné, když o vás všech takto smýšlím. Vždyť vás nosím v srdci, protože vy všichni máte účast v milosti mi svěřené, ať už ve vězení, anebo když hájím a utvrzuji evangelium. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech vroucně toužím láskou Krista Ježíše.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají je. * Aleluja, aleluja.
R. PBlahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají je. * Aleluja, aleluja.
V. Přinášejí užitek v trpělivosti.
R. Aleluja, aleluja.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají je. * Aleluja, aleluja.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Světlo Církve zářivé, učiteli ctností, růže trpělivosti, perlo počestnosti, moudrost zdarma rozdávals, kázals o milosti, i nás uveď do sídel věčné blaženosti.
Nebo:
Velký Otče, svatý Dominiku, v hodině smrti nás přijmi k sobě, a zde na nás pohlížej vždy s láskou. Aleluja.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Světlo Církve zářivé, učiteli ctností, růže trpělivosti, perlo počestnosti, moudrost zdarma rozdávals, kázals o milosti, i nás uveď do sídel věčné blaženosti.
Nebo:
Velký Otče, svatý Dominiku, v hodině smrti nás přijmi k sobě, a zde na nás pohlížej vždy s láskou. Aleluja.

PROSBY
Když se můžeme radovat, že jsme pod ochranou svatého Otce Dominika, svěřme Boží dobrotě potřeby své i celého světa:
     PANE, ZACHRAŇ SVŮJ LID.

Nejdobrotivější Bože, povolal jsi nás, abychom ti sloužili a šli přitom ve stopách svatého Otce Dominika,
prosíme tedy, dej nám jeho planoucí zanícení pro pravdu.
Svatý Otec Dominik uložil svým synům, aby obohacovali svět ovocem svého studia a rozjímání,
opatruj je tedy, Pane, ať jsou ve studiu pilní, v modlitbě vytrvalí a v kázání horliví.
Jako ovce bez pastýře hledají lidé životodárné pastviny a prameny pravdy,
rozmnož, Pane, v Církvi počet mužů a žen, kteří by dovedli vhodně hlásat tvou lásku dnešnímu světu.
Svého jednorozeného Syna, poslušného až k smrti na kříži, jsi vzkřísil a oslavil,
prosíme, dej, ať všichni naši zemřelí bratři a sestry hledí bez konce na tvoji tvář.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Pane, kéž tvé Církvi pomáhají zásluhy a učení svatého otce Dominika, který byl vynikajícím hlasatelem tvé pravdy, a kéž se za nás dobrotivě přimlouvá. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Nebo:
Bože, tys milostivě osvítil svou Církev zásluhami a učením našeho Otce svatého Dominika. Uděl, ať jí na jeho přímluvu nechybí pomoc v záležitostech časných, a neustále ať roste v hodnotách duchovních. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. Aleluja, aleluja.
R. Bohu díky. Aleluja, aleluja.

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2019 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie