[ pro mobily ]

« Září 2018 »
NePoÚtStČtSo
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


27. září 2018, Čtvrtek
1. týden žaltáře

Sv. Vincence z Paula, kněze, památka
Pro OP: Bl. Vavřince z Ripafratty, kněze, nezávazná památka


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.

první večerní chvály
kompletář po prvních chválách


nepoužívat společné texty
vygenerování modliteb

uspořádání liturgie hodin
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

latinská verze

nahlásit chybu

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

27. září 2018
Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona provincie, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY


Podle staré tradice se narodil kolem roku 907 na Stochově u Libušína jako nejstarší syn vévody Vratislava. O jeho křesťanskou výchovu se starala především jeho babička sv. Ludmila. Naučil se slovanskému písmu, na Budči si osvojil i znalost latiny. Legendy zdůrazňují jeho lásku k eucharistii a k chudým. Když se v roce 925 ujal vlády, snažil se o kulturní i náboženské povznesení země. Jeho křesťanský způsob vlády a spravedlivá přísnost k neukázněné, většinou ještě pohanské šlechtě, i to, že přijal lenní závislost na Jindřichu I., vyvolaly opozici v čele s jeho mladším bratrem Boleslavem, na jehož popud byl 28. IX. 929 (nebo 935) ve Staré Boleslavi zabit. Po třech letech bylo jeho tělo přeneseno do rotundy sv. Víta, kterou on sám založil jako třetí kostel na Pražském hradě. Jeho nejstarší životopis byl napsán staroslověnsky hlaholským písmem brzy po jeho smrti. První kostel mu byl zasvěcen už v roce 972 v Proseku u Prahy. Na začátku 14. století mu byl zasvěcen jeden z oltářů v bazilice sv. Petra ve Vatikáně a od roku 1670 je jeho svátek v celocírkevním kalendáři.

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Buď pozdraven, Čech klenote,
všech knížat, nebes výkvěte,
vyslechni vlídně zpěv, jenž zní
k tvé chvále v době večerní.

Za živa jasné čelo tvé
zdobilo zlato královské.
Po smrti kolem čela máš
ze zářivých hvězd svatozář.

Kdysi ti purpur bohatý
od hlavy splýval po paty.
Teď zdobí tě nach nádherný
tvou svatou krví zbarvený.

Jak chcete, Čechy, vyjádřit
za všechno Bohu svému dík?
Jak málo zemí mohlo mít
knížete, jenž je mučedník.

Vykupiteli, slyš náš hlas:
S knížetem tímto navždy nás,
pokorné služebníky tvé,
ať sblíží nebe zářivé. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám k němu před svým Otcem v nebi.

Žalm 117 (118)
Píseň radosti ze záchrany

Kristus je ten kámen, který jste vy, stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kvádr nárožní. (Sk 4, 11)

I

1 Děkujte Pánu, že je dobrotivý, *
    na věky jeho milosrdenství! –

2 Dům Izraelův ať jen stále říká: *
    „Na věky jeho milosrdenství!“

3 Dům Áronův ať neustále říká: *
    „Na věky jeho milosrdenství!“

4 Ať říkají, kdo uctívají Pána: *
    „Na věky jeho milosrdenství!“ –

5 Z hlubiny soužení jsem volal k Pánu: *
    a Pán mě vyslyšel a vysvobodil.

6 Je se mnou Pán, a proto nemám strachu: *
    co by mi mohli udělati lidé?

7 Je se mnou Pán, má pomoc neustálá, *
    svrchu se dívám na své nepřátele. –

8 Je lépe u Pána mít útočiště, *
    než spoléhat se pouze na člověka.

9 Je lépe u Pána mít útočiště, *
    než na mocné se pouze spoléhati.

10 Obklíčili mě všichni pohané, *
    ve jménu Páně jsem je přemohl.

11 Obklíčili mě všichni ze všech stran, *
    ve jménu Páně jsem je přemohl.

12 Obklíčili mě jako včelí roj, †
    jak oheň trní spalovali mě, *
    ve jménu Páně jsem je přemohl.

13 Smýkali mnou a k zemi sráželi, *
    Pán přesto zachránil mě před pádem.

14 Pán je má síla, je má statečnost, *
    a on se také stal mou záchranou. –

15 Hlasitý jásot nad zachráněním *
    pod stany spravedlivých zaznívá.

16 Pravice Páně mocně zasáhla, †
    pravice Páně pozvedla mě zas, *
    pravice Páně mocně zasáhla! –

17 Nezemřu, nýbrž budu žít dál, *
    o činech Páně vděčně vyprávět.

18 Opravdu těžce potrestal mě Pán, *
    do rukou smrti však mě nevydal.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám k němu před svým Otcem v nebi.

Ant. 2 Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života, praví Pán.

II

19 Otevřte mi brány spravedlivých, *
    projdu jimi Pánu díky vzdát! –

20 Zde se otvírá ta brána Páně, *
    tudy spravedliví vcházejí. –

21 Dík ti složím za tvé vyslyšení, *
    že jsem v tobě došel záchrany. –

22 Kámen, zavržený staviteli, *
    stal se náhle kvádrem nárožním.

23 To se událo jen z moci Páně, *
    zázrak před našima očima.

24 Toto je den způsobený Pánem, *
    jásavě se z něho radujme! –

25 Slyš nás, Pane, popřej nám svou spásu! *
    Slyš nás, Pane, poskytni nám zdar! –

26 „Požehnán, kdo vchází jménem Páně! *
    My vám z domu Páně žehnáme!“ –

27 Pán je Bůh, to on nám dává světlo! †
    Seřaďte se v průvod s ratolestmi, *
    vedoucí až k rohům oltáře! –

28 Jsi můj Bůh a já ti vzdávám díky, *
    tebe, svého Boha, velebím. –

29 Děkujte Pánu, že je dobrotivý, *
    na věky jeho milosrdenství.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života, praví Pán.

Ant. 3 Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.

Kantikum
Dobrovolné utrpení Božího služebníka, Krista
1 Petr 2, 21-24

21 Kristus za nás trpěl †
       a zanechal vám příklad, *
       abyste šli v jeho šlépějích. –

22 On nic špatného neudělal, *
       a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.
23 Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, †
       když trpěl, nevyhrožoval, *
       ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. –

24 On sám donesl na svém těle *
       naše hříchy na dřevo kříže,
    abychom zemřeli hříchu a žili spravedlnosti. *
       Jeho krvavými ranami jste uzdraveni.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 3, 13-15a.16
Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Zrno, které padne do země a odumře, * přinese hojný užitek.
R. Zrno, které padne do země a odumře, * přinese hojný užitek.
V. Kdo je ochoten položit život za bratry,
R. přinese hojný užitek.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Zrno, které padne do země a odumře, * přinese hojný užitek.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Spravedlivý se brzo zdokonalil, a tak vyplnil dlouhá léta.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Spravedlivý se brzo zdokonalil, a tak vyplnil dlouhá léta.

PROSBY
Bůh je náš Otec a ví, co potřebujeme. Spojme tedy své modlitby s prosbami našich svatých patronů, svěřme mu potřeby naší země i celého světa a volejme s důvěrou:
     BOŽE, VYSLYŠ PROSBY SVÉHO LIDU.

Bože, vysvoboď celý svět z rozbrojů a zmatků
a dej naší zemi hojnost svého požehnání.
Posiluj všechny hlasatele evangelia
a nedopusť, aby jejich práce zůstala bez užitku.
Shlédni na všechny, kdo ti před lidmi vydávají svědectví,
buď s nimi a jednou je přijmi do společnosti svých svatých v nebi.
Dej všem trpícím a utiskovaným trpělivost a naději
a upevni v nich ducha věrnosti a oddanosti.
Pamatuj na ty, kdo bojovali a položili život za naši svobodu,
a dej jim slávu života věčného.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie