[ schovat menu ]

« Červen 2018 »
NePoÚtStČtSo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


4. červen 2018, Pondělí
1. týden žaltáře

Druhé mezidobí, 9. týden
Pro OP: Sv. Petra Veronského, kněze a mučedníka, památka


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
společné texty

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

4. červen 2018
Pro OP: Sv. Petra Veronského, kněze a mučedníka, památka

VEČERNÍ CHVÁLY


Narodil se v roce 1205 ve Veroně. Pocházel z rodiny katarů – novomanichejců. V době svého studia v Bologni se seznámil se svatým Dominikem a přijal katolickou víru. Dominik jej pak přijal do řádu. Po skončení formace se věnoval kázání zvláště mezi katary. Stal se velmi oblíbeným kazatelem, působil v Bologni, Miláně a jeho okolí, v Toscaně, Anconě, Ferraře a dalších městech. V roce 1240 byl převorem kláštera v Asti a 1251 v Comu. Odtržení od katarů pro něho s největší pravděpodobností znamenalo také odtržení od vlastní rodiny. Tyto okolnosti by mohly vysvětlovat jeho horlivost v boji proti herezi i důvod jeho smrti. Po příkladu svatého Dominika působil mezi katary především formou dialogu. Protože znal jejich učení, dovedl vždy najít správné argumenty. Mnoho sektářů přivedl zpět do Církve. V roce 1232 jej papež Řehoř IX. jmenoval generálním inkvizitorem v Lombardii. Kataři ho nakonec odsoudili k smrti. Najali dva vrahy, kteří jej 6. dubna 1252 na cestě z Coma do Milána zabili. Petrovo tělo bylo pohřbeno v klášterním kostele sv. Eustorgia v Miláně. Jeho vrah Carino později litoval svého činu a vstoupil do řádu svatého Dominika. Je známý pod jménem Carino Petr Balsamo. Petra Veronského kanonizoval už 9. března 1253, tedy rok po jeho smrti, Inocenc IV.

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Nad hvězdou jasně zářící
ať matka Církev zaplesá:
mučedník Petr v nebesích
novou teď radost prožívá.

Chudý, čistý a pokorný
Kristu se zcela oddává,
příkazům Boha naslouchá,
slovy i skutky vyznává.

Když víru slova hlásáním
s horlivostí chce prohloubit,
pro víru též meč bludařů
jej nakonec i zahubí.

Ke skále víry, za Petrem
vždy kráčel v jeho šlépějích.
Proto byl právem přiveden
ke Kristu, Skále věřících.

Chvála a věčná sláva buď
Bohu Otci i se Synem,
též Duchu, jenž je Zastáncem,
kéž na věky zní vesmírem. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Pán vytrhl můj život ze smrti, zrak ze slz, nohy z pádu včas. Teď budu kráčet před Pánem, teď zemí živých půjdu dál.

Žalm 10 (11)
Spravedlivý důvěřuje v Boha

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Mt 5, 6)

1 K Pánu se utíkám! Jak smíte říkat: *
      „Raději do hor uleť jako pták. –

2 Hle, hříšníci už napínají luky, †
      už přikládají na tětivu šíp, *
      střílejí ve tmě proti poctivým.
3 Jestliže základy jsou otřeseny, *
      co spravedlivý tady dokáže?“ –

4 Pán však, ten sídlí ve svém svatém chrámě, *
      jeho trůn je na nebesích,
   jeho oči hledí dolů, *
      jeho zrak nás lidi zkoumá.
5 Pán zkouší bezbožné i spravedlivé: †
      Kdo lne k násilí a křivdě, *
      toho z duše nenávidí.
6 Ať na hříšné dští uhlíky a síru, *
      žhavý vítr jim dá v úděl! –

7 Protože Pán je vskutku spravedlivý, †
      rád má spravedlivé skutky, *
      zbožní spatří jeho tvář.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Pán vytrhl můj život ze smrti, zrak ze slz, nohy z pádu včas. Teď budu kráčet před Pánem, teď zemí živých půjdu dál.

Ant. 2 Pane, jsem tvůj věrný sluha, plnit ti budu sliby na nádvoří tvého domu navěky.

Žalm 14 (15)
Kdo je hoden objevit se před Bohem?

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha. (Srov. Žid 12, 22)

1 Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít, *
      přebývat na tvé svaté hoře?

2 Kdo životem jde bez poskvrn, *
      je řádný, upřímného srdce,
3 kdo neukřivdí jazykem, †
      bližnímu svému neuškodí, *
      souseda svého nehanobí, –

4 kdo bohaprázdným pohrdá, *
      zato si váží bohabojných,
5 kdo, i když ztrácí, drží slib: *
      svých peněz neužívá k lichvě
   a proti zájmům nevinného †
      ničím se nedá podplatit. *
      Kdo žije tak, je provždy pevný.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Pane, jsem tvůj věrný sluha, plnit ti budu sliby na nádvoří tvého domu navěky.

Ant. 3 Beránek, který byl zabit, vykoupil nás svou Krví a udělal z nás království a kněze pro svého Boha a Otce.

Kantikum
Bůh Spasitel
Ef 1, 3-10

3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
      on nás z nebe zahrnul všemi možnými duchovními dary, –

4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, †
      abychom byli svatí a neposkvrnění *
      před ním v lásce. –

5 Podle svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, †
      abychom skrze Ježíše Krista *
      byli přijati za jeho syny, –

6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
      kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi: –

7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
      odpuštění hříchů. –

8 Podle bohatství své milosti, †
      kterou nám tak štědře projevil *
      s veškerou moudrostí a rozumností, –

9 podle svého úradku *
      seznámil nás s tajemstvím své vůle, –

   že si totiž předsevzal, *
10   až přijde plnost času,
   obnovit v Kristu všechno, *
       co je na nebi a na zemi.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Beránek, který byl zabit, vykoupil nás svou Krví a udělal z nás království a kněze pro svého Boha a Otce.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Tim 6, 11-14
Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil před mnoha svědky slavnostní vyznání. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem Pilátem pronesl slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Zkoušel jsi nás, Bože, * a dopřál jsi nám odpočinutí.
R. Zkoušel jsi nás, Bože, * a dopřál jsi nám odpočinutí.
V. Tříbil jsi nás ohněm jako stříbro.
R. A dopřál jsi nám odpočinutí.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Zkoušel jsi nás, Bože, * a dopřál jsi nám odpočinutí.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Vzdávejme díky, Pánu, našemu Bohu! Ve svém velikém milosrdenství vyvýšil smrtí našeho svatého bratra Petra pravdu víry.

Nebo:
Vydal se na smrt pro zákon svého Boha. Neváhal zemřít, byl utracen od bezbožníků a na věky žije s Kristem. Následoval Beránka a obdržel palmu.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Vzdávejme díky, Pánu, našemu Bohu! Ve svém velikém milosrdenství vyvýšil smrtí našeho svatého bratra Petra pravdu víry.

Nebo:
Vydal se na smrt pro zákon svého Boha. Neváhal zemřít, byl utracen od bezbožníků a na věky žije s Kristem. Následoval Beránka a obdržel palmu.

PROSBY
Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. S vděčností volejme:
     KLANÍME SE TI, PANE JEŽÍŠI KRISTE.

Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, tys nás miloval až do krajnosti,
stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
Tys prolil svou krev za spásu světa,
dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.
Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví,
dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do věčného života.
Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,
posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.
Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě,
stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Bože, původce a ochránce víry, tys odměnil svatého Petra mučednickou korunou za jeho vytrvalost ve vyznávání pravé víry; dej, aby všichni, kdo v tebe uvěřili, vyznávali svou víru slovy i skutky a svým svědectvím pomáhali lidem nalézat cestu ke spáse. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Nebo:
Prosíme tě, všemohoucí Bože, dej, ať žijeme z víry se stejnou oddaností jako tvůj svatý mučedník Petr, který si za její šíření od tebe zasloužil mučednickou palmu. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2018 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie