[ schovat menu ]

« Květen 2018 »
NePoÚtStČtSo
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


26. květen 2018, Sobota
3. týden žaltáře

Sv. Filipa Neriho, kněze, památka


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.

první večerní chvály
[Nejsvětější Trojice]

kompletář po prvních chválách
vigilie


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
společné texty

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

26. květen 2018
Nejsvětější Trojice, slavnost

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Nesmírný Bože v Trojici,
od věků existující,
moc tvoje všechno ztvárňuje,
nad všemi věky panuje.

K své blaženosti úplné
sám sobě stačíš jedině,
prostotou, čirým důmyslem
objímáš nebe, svět i zem.

Ty Otče, zdroji milosti,
Synu, jenž jeho slávou jsi,
i Duchu Svatý obou dvou,
planoucí láskou nezměrnou.

Trojice, z tebe blažené
jak z prvotního pramene
prýští vše, co na světě je,
i co je plodem vývoje.

Z nás, kterým se teď čelo skví
korunou tvého synovství,
vybuduj chrámy zářivé,
důstojná díla lásky tvé.

Ty, světlo žití, nás též vem
k andělům v sídle nadhvězdném,
ať chválíme tě s vděčností
po všechny věky věčnosti. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Sláva tobě, Bože, jediný ve třech osobách, jsi dřív, než začal čas, a žiješ navěky.

Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1, 52)

1 Oslavujte, služebníci Páně, *
      oslavujte svaté jméno Páně!
2 Ať je požehnáno jméno Páně *
      od tohoto dne až do věčnosti!
3 Od východu slunce do západu *
      ať je jméno Páně velebeno! –

4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
      jeho sláva převyšuje nebe.
5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
      na nebi i po veškeré zemi,
6 který má svůj stolec na výsostech, *
      z vysokosti do hlubiny shlíží! –

7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
      ubožáka ze smetiště zdvíhá,
8 aby posadil ho vedle knížat, *
      vedle mocných knížat svého lidu. –

9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
      jako pro blaženou matku synů.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Sláva tobě, Bože, jediný ve třech osobách, jsi dřív, než začal čas, a žiješ navěky.

Ant. 2 Velebena buď svatá Trojice a nerozdílná Jednota, oslavujme Boha, který nám prokázal své milosrdenství.

Žalm 147 (147B), 12-20
Obnova Jeruzaléma

Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. (Zj 21, 9)

12 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, *
      veleb, Sióne, svého Boha! –

13 On v tvých branách závory zpevnil, *
      žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
14 On tvé území v pokoji chrání, *
      jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
15 On své slovo sesílá na zem, *
      co on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
16 On dává sníh jak hebkou vlnu, *
      jíní rozsévá jako popel. –

17 Kroupy sype jak chlebové drobty, *
      chladem jeho zmrzají vody:
18 sešle slovo, a roztají zase, *
      větru dá zavát, a zas vody tekou.
19 Slova svá zjevil Jákobovi, *
      zákony, příkazy Izraeli.
20 S žádným národem nejednal takto, *
      žádnému jinému nedal svůj zákon.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Velebena buď svatá Trojice a nerozdílná Jednota, oslavujme Boha, který nám prokázal své milosrdenství.

Ant. 3 Sláva a čest jedinému Bohu v Trojici: Otci i Synu i Duchu Svatému na věčné věky.

Kantikum
Bůh Spasitel
Ef 1, 3-10

3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
      on nás z nebe zahrnul všemi možnými duchovními dary, –

4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, †
      abychom byli svatí a neposkvrnění *
      před ním v lásce. –

5 Podle svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, †
      abychom skrze Ježíše Krista *
      byli přijati za jeho syny, –

6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
      kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi: –

7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
      odpuštění hříchů. –

8 Podle bohatství své milosti, †
      kterou nám tak štědře projevil *
      s veškerou moudrostí a rozumností, –

9 podle svého úradku *
      seznámil nás s tajemstvím své vůle, –

   že si totiž předsevzal, *
10   až přijde plnost času,
   obnovit v Kristu všechno, *
       co je na nebi a na zemi.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Sláva a čest jedinému Bohu v Trojici: Otci i Synu i Duchu Svatému na věčné věky.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 11, 33-36
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobadatelné způsoby jeho jednání! Neboť kdo pochopil myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navěky.
R. Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navěky.
V. Jedinému Bohu čest a sláva.
R. Chvalme ho navěky.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navěky.

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Děkujeme ti, Bože, děkujeme ti, pravá a jediná Trojice, jedno a nejvyšší božství, svatá a jediná jednoto!

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Děkujeme ti, Bože, děkujeme ti, pravá a jediná Trojice, jedno a nejvyšší božství, svatá a jediná jednoto!

PROSBY
Bůh Otec skrze Svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých a nám dává svou milost, abychom i my pro spojení s Kristem povstali ze smrti k životu. Chvalme našeho nebeského Otce i jeho jednorozeného Syna v jednotě Ducha Svatého:
     SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU.

Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své Církvi svatého Ducha,
aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy.
Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
a posilovali je ve víře.
Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu,
neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v nich mluvil.
Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s Duchem Svatým jeden jediný Bůh,
aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.
Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království,
kde se svým Synem a s Duchem Svatým od věků vládneš.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2019 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie