[ schovat menu ]

« Únor 2018 »
NePoÚtStČtSo
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


7. únor 2018, Středa
1. týden žaltáře

První mezidobí, 5. týden
Pro OP: Vzpomínka zemřelých otců a matek členů řádu bratří Kazatelů, svátek


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zamřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

7. únor 2018
Pro OP: Vzpomínka zemřelých otců a matek členů řádu bratří Kazatelů, svátek

VEČERNÍ CHVÁLY


Společně slavíme vzpomínku na naše rodiče, kteří nás předešli se znamením víry a spí spánkem pokoje. Vyjadřujeme tím úctu a vděčnost těm, kteří nás přivedli na svět a kteří nás v mnoha případech také přivedli ke Kristu, vedli k jeho následování a jemu nás obětovali.

Vzpomínka zemřelých otců a matek členů Řádu bratří kazatelů se koná pouze při mši svaté. Zdá-li se to však vhodné, může se konat připomínka i v liturgii hodin, při zachování předpisů pro votivní oficia (srov. IGLH, č. 245–252).

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS
Vladaři moci nesmírné,
který jsi slávou Otcovou,
tys osten smrti ulomil,
tys, Kriste, lidstva ozdobou.

Vzals naši bídu na sebe
a když ses v těžký zápas dal,
svou smrtí zdolals vítězně
smrt, kterou nás had překonal.

Z hrobu jsi povstal silný zas
a velkonočním tajemstvím
k životu brány otvíráš
nám, hříchem smrti propadlým.

Uděl nám život v milosti,
až se jak Ženich navrátíš,
nás najdi s lampou rozžatou
pro nebe připravené již.

Přijmi nás ve svůj mír a jas,
ty, Soudce jasem zářící,
když víra s láskou získala
nás navždy svaté Trojici.

(I) svého sluhu (svou služebnici, své služebníky) povolej,
když tíhy těla zbavený (-á, -í),
už touží po tvém království,
kde navěky tě chválit smí. Amen.

PSALMODIE

Ant. 1 Pán tě od zlého střeží, on střeží celý tvůj život.

Žalm 120 (121)
Strážce lidu

Už nikdy nebudou mít hlad a žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár. (Zj 7, 16)

1 K horám pozvedám oči, *
      odkud přijde mi pomoc?
2 Od Pána přichází pomoc, *
      on stvořil nebe i zemi. –

3 On ti klopýtnout nedá, *
      nezaspí ten, jenž tě chrání.
4 Nezaspí, nezdřímne strážce, *
      jenž chrání Izraele. –

5 Pán tě střeží a stíní, *
      je po tvé pravici stále.
6 Za dne ti neškodí slunce, *
      ani za noci měsíc. –

7 Pán tě od zlého střeží, *
      on střeží celý tvůj život.
8 Střeží tvůj odchod i návrat *
      nyní a po všechny věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Pán tě od zlého střeží, on střeží celý tvůj život.

Ant. 2 Kdybys, Pane, dbal na viny, kdopak, Pane, obstojí?

Žalm 129 (130)
Z hloubi volám

On spasí svůj lid od hříchů. (Mt 1, 21)

1 Z hloubi volám k tobě, Pane, *
      Pane, vyslechni můj hlas!
2 Ať tvé ucho vlídně slyší *
      na mé snažné volání! –

3 Kdybys, Pane, dbal na viny, *
      kdopak, Pane, obstojí?
4 Ty však dáváš odpuštění, *
      abychom ti sloužili.
5 Doufám, Pane, z duše doufám, *
      na tvé slovo vyčkávám.
6 Na Pána má duše čeká †
      víc než strážní na úsvit, *
      noční strážní na úsvit. –

7 Izrael ať čeká Pána! †
      U Pána je slitování, *
      on nás štědře vykoupí.
8 On vykoupí Izraele *
      z jeho provinění všech.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Kdybys, Pane, dbal na viny, kdopak, Pane, obstojí?

Ant. 3 Jako Otec křísí mrtvé a je oživuje, tak i Syn oživuje, koho chce.

Kantikum
Kristus, Boží služebník
Flp 2, 6-11

6 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, *
      nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu,

7 ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka †
      a stal se jako jeden z lidí, *
      navenek byl jako každý jiný člověk.

8 Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
      a to k smrti na kříži. –

9 Proto také ho Bůh povýšil †
      a dal mu jméno *
      nad každé jiné jméno,

10 takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno *
       na nebi, na zemi i v podsvětí,

11 a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: *
       Ježíš Kristus je Pán.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Jako Otec křísí mrtvé a je oživuje, tak i Syn oživuje, koho chce.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 15, 55-57
Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec? Ten bodec smrti je hřích a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
V. Zachraň mě, Pane, * milostiv mi buď!
R. Zachraň mě, Pane, * milostiv mi buď!
V. Nezahlaď s hříšníky můj život.
R. Milostiv mi buď!
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Zachraň mě, Pane, * milostiv mi buď!

KANTIKUM PANNY MARIE

Ant. ke Kantiku Panny Marie Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu.

Můj duch ať jásá v Pánu
Lk 1, 46-55

46 Velebí má duše Pána *
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
      jeho jméno je svaté

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
      k těm, kdo se ho bojí.

51 Prokázal sílu svým ramenem, *
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

52 mocné svrhl z trůnu *
      a ponížené povýšil,

53 hladové nasytil dobrými věcmi *
      a bohaté propustil s prázdnou.

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
      pamatoval na své milosrdenství,

55 jak slíbil našim otcům, *
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Antifona ke Kantiku Panny Marie Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu.

PROSBY
S touhou očekáváme, že Kristus dá našemu smrtelnému tělu podobu svého těla oslaveného. A proto s důvěrou voláme:
     PANE, TY JSI NÁŠ ŽIVOT A NAŠE VZKŘÍŠENÍ.

Kriste, Synu Boží, ty jsi vzkřísil svého přítele Lazara,
ukaž svou lásku také našim zemřelým a probuď je k věčnému životu.
Těšiteli zarmoucených,
potěš všechny, kdo oplakávají své zemřelé.
Spasiteli světa, ty jsi vstal z mrtvých a smrt už nad tebou nemá vládu,
vysvoboď nás z područí hříchu, abychom měli s tebou účast na věčném životě.
Náš Vykupiteli, tys prolil svou krev i za ty, kdo nemají naději, protože tě neznají,
přiveď je k víře ve vzkříšení a v život budoucího věku.
Ty jsi světlo světa, tys otevřel oči slepého, aby tě mohl vidět,
uveď do světla věčné slávy také ty zemřelé, kteří dosud nemohou hledět na tvou tvář.
V tobě nám zazářila naděje, že vstanem z mrtvých,
až se rozpadne naše pozemské obydlí, dej, ať u tebe najdeme domov věčný.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA
Bože, ty nás učíš ctít a milovat otce a matku; odplať našim zemřelým rodičům všechno dobré, odpusť, čím se provinili, a dej, ať spolu s nimi najdeme u tebe věčný domov. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí slovy:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2019 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie