[ pro mobily ]

« Leden 2020 »
NePoÚtStČtSo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


6. leden 2020, Pondělí
2. týden žaltáře

Zjevení Páně, slavnost


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
vygenerování modliteb

uspořádání liturgie hodin
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

latinská verze

nahlásit chybu

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

6. leden 2020
Zjevení Páně, slavnost


MODLITBA SE ČTENÍM

V. Bože, shlédni a pomoz.
O. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.  Aleluja.

HYMNUS

Když uzří Dítě králové,
padají v prach a dary své,
zlato i myrhu s kadidlem
mu nesou s láskou v srdci svém.

Všimni si, Hochu, pečlivě
odznaků říše, moci své.
Tvůj věčný Otec trojí cíl
poslání tvému předurčil.

Kadidlo sábské, zlatý dar
hlásají, že jsi Bůh a Král,
zatímco vonné myrhy drť
předvídá temný hrob a smrt.

Slavnější jsi všech velkoměst,
Betléme, jemuž dáno jest,
že narodit se v tobě směl
vtělený Bůh, náš Spasitel.

Jak proroci to hlásali
a v Písmě zaznamenali,
mu Otec – Tvůrce přikázal,
by vládu do svých rukou vzal.

Vládu nade vším, co kde jest,
nad zemí, moři, světy hvězd,
od východu až k západu,
od nebe k pekel základu.

Ježíši, tebe každý chval,
pohanům že ses ukázal,
i Otce, Ducha milosti,
po všechny věky věčnosti. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Králové Taršíše a ostrované přinesou dary Králi a Pánu.

Žalm 71 (72)
Mesiášovo království a jeho královská moc

Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2, 11)

1 Svěř, Bože, soudcovský svůj úřad králi, *
      svou spravedlnost královskému synu!
2 Ať spravedlivě vládne tvému lidu, *
      ať stojí za právem svých ponížených. –

3 Přinášet budou hory pokoj lidu, *
      pahorky budou plodit spravedlnost.
4 On zjedná právo utištěným z lidu, †
      on dětem chudých bude pomocníkem *
      a utlačovatele zdrtí na prach.
5 Ať žije, pokud slunce bude zářit, *
      co měsíc bude svítit – z rodu na rod! –

6 Ať sestoupí jak vláha na lučiny, *
      jak deště, které napájejí zemi.
7 Za něho bude vzkvétat spravedlnost *
      a pokoj, dokud měsíc neuhasne.
8 Panovat bude od moře až k moři, *
      od Velké řeky po sám konec země. –

9 Kořit se před ním budou nepřátelé, *
       prach budou lízat jeho protivníci.
10 Králové Taršíše a ostrované †
       dary mu budou nosit, daně platit *
       králové z krajů arabských a Sáby.
11 Králové všichni budou se mu klanět, *
       národy všechny pokorně mu sloužit.

12 Ujme se nebožáka, jenž ho vzývá, *
       chudáka, který nemá zastání.
13 On slituje se nad slabým a chudým, *
       on utlačené vrátí k životu.
14 Vysvobodí je z útisku a křivdy, *
       je v jeho očích drahá jejich krev. –

15 Ať žije! Zlato arabské mu dají †
       a stále za něho se budou modlit *
       a bez ustání jemu blahořečit.
16 Kéž obilí je stálá hojnost v zemi, *
       až do samého vršku horských svahů;
    plod jeho jako Libanon ať kypí, *
       ať jeho stébla vzkvétají jak tráva! –

17 Navždy buď požehnáno jeho jméno, *
       jež potrvá, co slunce sluncem bude.
    V něm všechny kmeny dojdou požehnání *
       a všechny národy ho budou slavit. –

18 Buď požehnaný Pán, Bůh Izraele, *
       jenž jediný ty všechny divy koná:
19 Buď požehnáno jeho slavné jméno, *
       zem plna jeho slávy. Amen, amen!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Králové Taršíše a ostrované přinesou dary Králi a Pánu.

Ant. 2 Klaňte se Pánu v jeho svatyni, aleluja.

Žalm 95 (96)
Bůh je králem a soudcem celého světa

Zpívali před trůnem a před Beránkem píseň novou. (Srov. Zj 14, 3)

1 Zpívejte Pánu novou píseň, *
      zpívejte Pánu všechny země!
2 Zpívejte k poctě jména Páně, *
      zvěstujte denně jeho spásu!
3 Povězte pohanům o jeho slávě *
      a všem národům o jeho divech! –

4 Vždyť Pán je mocný a hoden chvály, *
      vzbuzuje bázeň nad všechny bohy.
5 Pohanští bozi jsou nicota marná, *
      Pán však je stvořitelem nebes.
6 Skvělost a velebnost kráčejí před ním, *
      v jeho svatyni moc a krása. –

7 Chvalte Pána, vy kmeny a rody, *
      chvalte Pána pro moc a slávu,
8 chvalte Pána pro jeho jméno! *
      S oběťmi vstupte do jeho síní!
9 Klaňte se Pánu v předchrámí svatém! *
       Chvějte se před ním všechny země!
10 Hlásejte pohanům: Pán je králem! †
       Upevnil svět, aby nekolísal, *
       podle práva národy řídí. –

11 Raduj se, nebe, a jásej, země, *
       huč, moře, se vším, co v tobě se hemží,
12 výskejte, nivy, se vším, co roste, *
       zašumte vesele, stromy v lesích,
13 vstříc Pánu, který přichází soudit, *
       přichází soudit veškerou zemi.
On zemi soudí spravedlivě, *
       on ve své věrnosti národy řídí.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Klaňte se Pánu v jeho svatyni, aleluja.

Ant. 3 Všichni bohové se před ním koří, aleluja.

Žalm 96 (97)
Sláva Božího soudu

Tento žalm mluví o spáse světa a o víře všech národů v Krista. (Sv. Atanáš)

1 Pán je král! Ty celá země jásej, *
      radujte se, četné ostrovy!
2 Mrak a temnota jej zahalují, *
      řád a právo drží jeho trůn.
3 Plamen ohně postupuje před ním, *
      nepřátele vůkol spaluje.
4 Jeho blesky ozařují obzor, *
      země při tom pohledu se chví.
5 Hory jako z vosku roztávají *
      před Pánem, jenž vládne nad zemí.
6 Nebe hlásá jeho spravedlnost, *
      jeho slávu vidí národy. –

7 Jak jsou zahanbeni, kdo ctí modly, †
      bůžky marnými se honosí! *
      Všichni bohové se před ním koří.
8 Uslyšel to Sión, raduje se, †
      všechna judská města plesají *
      nad výroky tvého soudu, Pane!
9 Povznesen jsi nad veškerou zemi, *
       všechna božstva předčíš na výsost. –

10 Pán je přízniv těm, jimž zlo se příčí, †
       životy svých věrných ochrání, *
       vyprostí je z rukou bezbožníků.
11 Světlo svítí lidem spravedlivým, *
       radost lidem srdce čistého.
12 Radujte se, spravedliví, v Pánu, *
       jeho svaté jméno velebte!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Všichni bohové se před ním koří, aleluja.

V. Nebe hlásá jeho spravedlnost.
O. Jeho slávu vidí národy.

PRVNÍ ČTENÍ

Z knihy proroka Izaiáše

60,1-22
Zjevení Hospodinovy slávy nad Jeruzalémem

1Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme,
neboť vzešlo tvé světlo
a Hospodinova velebnost září nad tebou!
2Hle, tma zahalí zemi a temnota národy,
nad tebou však zazáří Hospodin,
jeho velebnost se zjeví nad tebou.

3Národy budou kráčet v tvém světle
a králové v tvé vycházející záři.
4Rozhlédni se kolem a podívej se:
ti všichni se shromáždili, přišli k tobě.
Zdaleka přicházejí tvoji synové,
na zádech jsou přinášeny tvoje dcery.

5Spatříš to a zazáříš,
radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce,
neboť tě zaleje bohatství moře,
poklady národů přijdou k tobě.
6Záplava velbloudů tě přikryje,
dromedáři z Midjanu a Efy,
přijdou všichni ze Sáby,
přinesou zlato a kadidlo,
rozhlásí Hospodinovu chválu.

7Všechna stáda z Kedaru se k tobě shromáždí,
berani z Nebajotu ti budou k službě;
budou obětováni na mém oltáři k usmíření,
a tak oslavím svůj slavný dům.

8Kdo jsou ti, kteří letí jak oblak,
jak holubi ke svým holubníkům?
9Neboť mne budou očekávat ostrovy,
v jejich čele taršíšské lodi,
aby přivezly tvé syny z daleka,
s nimi jejich stříbro a zlato
pro jméno Hospodina, tvého Boha, a pro Svatého Izraele,
který tě oslavil.

10Cizinci vystaví tvé hradby
a jejich králové ti budou sloužit.
Bil jsem tě sice ve svém hněvu,
ale ve své blahovůli jsem se slitoval nad tebou.
11Stále budou otevřeny tvé brány,
nezavřou se ve dne ani v noci,
aby k tobě bylo přineseno bohatství od národů,
a jejich králové budou přivedeni.
12Ano, zahyne národ a říše, která by ti nesloužila,
pohané budou do kořene vyhlazeni.

13Nádhera Libanonu k tobě přijde,
cypřiše, jilmy, s nimi i jedle
k ozdobě mého chrámu;
tak oslavím podnož svých nohou.
14V pokoře k tobě přijdou
synové tvých utlačovatelů;
skloní se k chodidlům tvých nohou
všichni, kdo tebou pohrdali.
Nazvou tě „Hospodinovo město,
Sión Svatého Izraele“.

15Za to, že jsi byla opuštěná a v nenávisti,
že tebou nikdo neprocházel,
učiním tě chloubou na věky,
radostí po všechna pokolení.
16Budeš sát mléko národů,
královským prsem budeš kojena.
Poznáš, že já jsem Hospodin, tvůj Spasitel,
že tvým vykupitelem je mocný Jakubův ochránce.
17Místo bronzu přinesu zlato,
místo železa přinesu stříbro,
místo dříví bronz
a místo kamenů železo.
Tvou vrchností ustanovím pokoj
a tvými vladaři spravedlnost.

18V tvé zemi se už neuslyší o násilí
ani o zpustošení a zkáze ve tvých končinách.
Své hradby nazveš spásou
a své brány chválou.
19Už nebudeš potřebovat slunce, aby svítilo ve dne,
ani měsíční zář ti nebude svítit.
Hospodin ti bude světlem věčným,
tvůj Bůh bude tvou slávou.

20Už nezapadne tvé slunce,
nebude ubývat tvého měsíce,
neboť Hospodin ti bude světlem věčným
a dny tvého smutku se skončí.

21Všechen tvůj lid bude spravedlivý,
navěky dostanou do dědictví zemi,
bude to výhonek, který jsem zasadil,
dílo mých rukou k mé oslavě.

22Z nejmenšího vyroste tisíc,
nejnepatrnější v mocný národ:
já, Hospodin, to rychle způsobím v pravé době.

RESPONSORIUM

Iz 60, 1.3

O. Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo * a Hospodinova velebnost září nad tebou.
V. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. * A Hospodinova velebnost září nad tebou.

DRUHÉ ČTENÍ

Z kázání svatého papeže Lva Velikého

(Sermo 3 in Epiphania Domini, 1-3.5: PL 54, 240-244)

Bůh dal v celém světě poznat svou spásu

     Milosrdná Boží prozřetelnost, rozhodnuta přispět v posledním čase hynoucímu světu, předurčila, aby byly v Kristu spaseny všechny národy.
     Z těchto národů bylo kdysi svatému patriarchovi Abrahámovi slíbeno četné potomstvo, které se nemá narodit ze semene těla, ale z plodnosti víry. A bylo přirovnáno k množství hvězd proto, aby se od Otce všech národů očekávalo potomstvo nebeské a nikoli pozemské.
     Ať vstoupí, ať vstoupí do rodiny patriarchů všichni pohané a požehnání potomstva Abrahámova, jehož se zříkají synové podle těla, ať přijmou synové zaslíbení. Ať se ve třech mudrcích klanějí svému Původci všechny národy světa. Ať poznají Boha nejen v Judsku, ale ať je poznán v celém světě, aby všude v Izraeli bylo veliké jeho jméno.1
     Proto tedy poučeni tímto tajemstvím Boží milosti, nejmilejší, oslavujme s opravdovou radostí den svých prvotin a počátek povolání pohanů. Děkujme milosrdnému Bohu, že, jak praví apoštol, nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.2 Protože, jak předpověděl Izaiáš, pohanský lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo.3
     A týž Izaiáš o nich říká Pánu: Národy, které tě neznaly, budou tě vzývat; národy, které tě neznaly, přiběhnou k tobě.4
     Tento den uviděl Abrahám a zaradoval se,5 když ve svém potomstvu, kterým je Kristus, poznal syny své víry, kteří mají být požehnáni, a když spatřil, že se pro svou víru stal otcem všech národů.6 A tehdy vzdal čest Bohu a byl pevně přesvědčen, že Bůh má dost moci, aby splnil, když něco slíbí.7
     Tento den opěvoval v žalmech David slovy: Všechny národy se přijdou klanět, vzdávat úctu tvému jménu, Pane.8 A  dále: Pán dal poznat dílo své spásy, před všemi zjevil svou spravedlnost.9
     Víme, že toto se děje od té doby, kdy hvězda přiměla tři mudrce odejít z jejich vzdálených krajů a přivedla je, aby poznali Krále nebe i země a poklonili se mu. Její služba zajisté vybízí také nás k následování, abychom se, nakolik jen můžeme, dali do služeb této milosti, která všechny zve ke Kristu.
     A v této snaze, nejmilejší, si máte navzájem všichni pomáhat, abyste v Božím království, do něhož se dospívá pravou vírou a dobrými skutky, zazářili jako synové světla. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on žije a kraluje s Bohem Otcem a s Duchem Svatým po všechny věky věků. Amen.

     1 srov. Žl 75 (76), 2
     2 Kol 1, 12-13
     3 Iz 9, 1
     4 Iz 55, 5
     5 srov. Jan 8, 56
     6 srov. Řím 4, 13-18
     7 Řím 4, 20-21
     8 Žl 85 (86), 9
     9 Žl 97 (98), 2

RESPONSORIUM

_

O. Tento den je plný slávy, zjevil se Spasitel světa, jeho předpovídali proroci a klaněli se mu andělé: * Mudrci viděli jeho hvězdu, zaradovali se a přinesli mu dary.
V. Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy a klaňte se Pánu. * Mudrci viděli jeho hvězdu, zaradovali se a přinesli mu dary.

HYMNUS

Bože, tebe chválíme. *
    Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, *
    tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové *
    bez ustání provolávají:
Svatý, * svatý, * svatý *
    Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Tebe oslavuje *
    skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje *
    velký počet proroků,
tebe oslavují *
    bělostné šiky mučedníků;
tebe oslavuje *
    Církev po širém světě:
tebe, Otce, *
    neskonale velebného,
tvého milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha Svatého, *
    Utěšitele.

Ty jsi Král slávy, *
    Kriste!
Ty jsi Otcův *
    věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo *
    a neváhal ses narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí *
    a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží *
    ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš *
    jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; *
    vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *
    do věčné slávy.

* Zachraň, Pane, svůj lid *
    a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu *
    a vyvyš jej na věky.
Každého dne *
    dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, *
    až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne, *
    chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,*
    smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, *
    jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *
    nebudu zahanben na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

MODLITBA

Modleme se:
Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k poznání tvého jednorozeného Syna; doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry, k blaženému patření na tvou slávu. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí liturgie hodin, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i  zvolání Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie