[ schovat menu ]

« Září 2017 »
NePoÚtStČtSo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


12. září 2017, Úterý
3. týden žaltáře

Druhé mezidobí, 23. týden
Jména Panny Marie, nezávazná památka


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
společné texty

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

12. září 2017
Jména Panny Marie, nezávazná památka


Svátek Jména Panny Marie byl zaveden v XVI. století ve Španělsku. V roce 1683 jej papež Inocenc XI. ustanovil pro celou západní Církev na poděkování za vítězství nad Turky u Vídně. Protože byl vnímán jako duplicita se svátkem Narození Panny Marie, byl ze všeobecného římského kalendáře z roku 1970 odstraněn. Ovšem z historických příčin a protože jej křesťané milují, se v regionálních kalendářích s povolením Svatého Stolce zachovává.

MODLITBA SE ČTENÍM

V. Bože, shlédni a pomoz.
O. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.  Aleluja.

HYMNUS

Zemí, mořem i roji hvězd
vždy chválen, slaven a ctěn jest
vesmíru Vládce, který je
skryt v lůně Panny Marie.

Ač měsíc, slunce, jejich jas
a vše mu slouží v každý čas,
v milostiplném lůně svém
jej chová Panna pod srdcem.

Jak šťastná, Matko, nad tím jsi,
že Tvůrce tvůj, Pán nejvyšší,
držící v dlani celou zem,
dlel jako v chrámě v lůně tvém.

Blahá nebeským poselstvím:
Duch požehnal tě mateřstvím.
Všech lidí touha, Mesiáš,
tvým lůnem přišel mezi nás.

Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený z Panny nejčistší,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Bůh povstal, prchají před ním, kdo ho nenávidí.

Žalm 67 (68)
Bůh přichází jako vítěz

Vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary. (Ef 4, 8)

I

2 Bůh povstal – rozprášeni nepřátelé, *
      prchají před ním, kdo ho nenávidí.

3 Rozptylují se tak, jak dým se tratí; †
      a jako vosk se taví nad plamenem, *
      tak hynou hříšníci před Boží tváří.

4 A spravedliví před Bohem se těší *
      a jásají a veselí se blahem. –

5 Zpívejte Bohu, chvalte jeho jméno, †
      razte mu dráhu, pouští přichází. *
      Jásejte Pánu, radujte se v něm!

6 Je otcem sirotků a vdovy chrání *
      náš Bůh, jenž sídlí ve své svatyni.

7 Bůh, který dává domov opuštěným, †
      zajaté na svobodu vyvádí, *
      vzpurníky nechá však žít v pustině. –

8 Bože, když vyšels v čele svého lidu *
      a když jsi před ním kráčel po poušti,

9 země se třásla, nebe roztékalo *
       před Bohem, jenž je Bohem Izraele.

10 V deštích jsi, Bože, dával hojnost vláhy, *
       své dědictví, už vadnoucí, jsi vzkřísil.

11 Tam utábořilo se tvoje plémě, *
       z lásky dals, Pane, domov poníženým.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Bůh povstal, prchají před ním, kdo ho nenávidí.

Ant. 2 Náš Bůh je Bůh, jenž pomáhá a chrání, Pán, který ze smrti zná východisko.

II

12 Pán vyřkl svoje všemohoucí slovo: *
       „Rozprášil četná vojska Svrchovaný!"

13 Králové s vojsky běží, utíkají! *
       Strážkyně domu rozděluje kořist.

14 Zatímco vy si mezi stády spíte, *
       postříbřila se křídla holubice,

15 perutě její zaskvěly se zlatem, *
       klenoty jako sněhem na Salmonu. –

16 Bašanské hory, to jsou hory mocné, *
       bašanské hory, to jsou hory mračné.

17 Proč vzhlížíte tak závistně, vy hory, †
       k vrchu, jejž Bůh si zvolil za své sídlo? *
       Sám Pán tam bude sídlit do věčnosti.

18 Četné jsou vozy Boží, do tisíců: *
       Pán ze Sinaje do svatyně vchází.

19 Vystoupils, Pane, do své vysokosti *
       a svoje zajaté jsi vedl s sebou.
    Tam pak jsi přijal darem lidi za své, *
       i ty, co brání se dlít v domě Páně. –

20 Vzdávejte Pánu každodenně chválu; *
       on sám nás nese, je nám pomocníkem.

21 Náš Bůh je Bůh, jenž pomáhá a chrání, *
       Pán, který ze smrti zná východisko.

22 Pán hlavu roztříští svým nepřátelům, *
       temeno těm, kdo setrvávají v hříších. –

23 "I z Bašanu je přivedu," Pán praví, *
       "přivedu ti je třeba z hlubin moře,

24 ať nohy můžeš umývat si v krvi, *
       jazyk tvých psů ať z nepřátel má podíl!“

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Náš Bůh je Bůh, jenž pomáhá a chrání, Pán, který ze smrti zná východisko.

Ant. 3 Zpívejte Bohu všechny říše světa, jen hrejte na počest a k chvále Pána.

III

25 My jsme tě, Pane, viděli, jak vcházíš, *
       můj král a Bůh jak vchází do svatyně.

26 Zpěváci vpředu, vzadu hudebníci, *
       uprostřed panny do bubínků tlukou.

27 Velebí Pána v chórech, Pána chválí, *
       ve slavném shromáždění Izraele.

28 Benjamin, nejmladší, jde první vpředu, †
       pak judská knížata a jejich pokřik, *
       knížata Zabulona, Neftaliho. –

29 Zjev, Pane, před nimi svou moc, moc Páně, *
       svou moc, již, Pane, ukázal jsi na nás

30 ze svého chrámu nad Jeruzalémem, *
       ať králové ti přinášejí dary!

31 Zkruš zvíře v rákosí, zkruš zástup silných *
       a všechny, kdo jsou pány nad národy!
    Zašlápni ty, kdo za stříbrem se honí, *
       rozmetej všechny válečnické kmeny!

32 Jenom ať přijdou mocní z Egypťanů, *
       ať ruce k Bohu vztáhnou Etiopští! –

33 Zpívejte Bohu, všechny říše světa, *
       jen hrajte na počest a k chvále Pána,

34 jenž nebem projíždí, tím dávným nebem! *
       Slyšte, jak hřmí svým hlasem, strašným hlasem: –

35 "Ctěte moc Páně! Září v Izraeli *
       a jeho velká moc až nad oblaky."

36 Hrozný je Bůh, jenž sídlí ve svatyni, †
       Bůh Izraele dává moc a sílu *
       národu svému. Veleben buď Pán!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Zpívejte Bohu všechny říše světa, jen hrejte na počest a k chvále Pána.

V. Naslouchat budu, co Bůh nyní poví!
R. Pán mluví zajisté jen slovy míru k národu svému.

PRVNÍ ČTENÍ

Začátek knihy proroka Habakuka

1,1-2.4
Modlitba v době zpustošení


    
1Hrozebný výrok,
který přijal ve vidění prorok Habakuk:

2Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine,
– ty však neslyšíš; křičím k tobě: "Násilí!"
– ty však nepomáháš.

3Proč mi dáváš hledět na bezpráví?
Můžeš se dívat na soužení?
Zpustošení a násilí je přede mnou,
povstávají hádky, rozmáhá se svár.
4Proto nemá platnost zákon
a právo se nikdy neprosadí.
Poněvadž bezbožný přemáhá spravedlivého,
proto vládne zvrácené právo.

5„Hleďte na pohany a dívejte se,
divte se a užasněte:
za vašich dob činím skutek,
nikdo tomu neuvěří, až se o něm bude vypravovat.
6Hle, já vzbudím Chaldejce,
krutý a útočný národ,
který probíhá širou zemí,
aby zabral sídla, která mu nepatří.

7Je hrozný a strašný,
vyhlásí právo a svou svrchovanost.
8Jeho koně jsou rychlejší než levharti,
divočejší než vlci na stepi;
rychle přijíždějí jezdci,
jeho jezdci přijedou z veliké dálky,
přilétnou jak orel,
který se vrhá na žrádlo.

9Všichni se ženou za násilím,
tváře všech jsou jako žhoucí vítr,
zajatce hromadí jak písek.
10Králům se vysmívá,
knížata mu jsou pro kratochvíli,
žert si dělá z každé pevnosti,
kolem nasype val a zmocní se jí.
11Přižene se a přežene jak vichr,
ze své síly si udělá boha.“

12Hospodine, což nejsi od pradávna,
můj Bůh, můj svatý,
který neumíráš?
Hospodine, poslal jsi Chaldejce, aby konal právo,
ty, Skálo, určil jsi ho, aby trestal.

13Máš čisté oči, že se nemůžeš dívat na zlo,
na soužení nemůžeš patřit;
proč se tedy díváš na nevěrné,
proč mlčíš k tomu, když bezbožník ničí toho,
kdo je spravedlivější než on?
14Jednáš s lidmi jako s rybami moře,
jako s havětí, která nemá vládce.

15Nepřítel je všechny tahá udicí,
chytá je svou sítí,
svým čeřenem je sbírá,
proto se raduje a jásá.
16Proto přináší oběti své síti,
svému čeřenu pálí kadidlo,
neboť jimi se stal jeho úděl tučným,
vydatným jeho pokrm.
17Má proto stále vyprazdňovat svou síť,
zabíjet národy bez slitování?

2.1Na svou stráž se postavím,
vystoupím na stanoviště,
číhat budu, abych viděl, co Pán ve mně mluví,
co mi odpovídá na mou stížnost.

2Hospodin mi odpověděl:
"Napiš vidění,
vyryj ho zřetelně na desky,
aby ho mohl každý snadno přečíst.
3Na určený čas totiž ještě čeká vidění,
spěje však k naplnění a nezklame.
I když ještě prodlévá, počkej na ně,
neboť jistě se splní, nedá se zdržet.
4Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši,
spravedlivý však bude žít pro svou věrnost."

RESPONSORIUM

Žid 10, 37-38.39

O. Už jen chvilku, malou chvilku, a přijde ten, který má přijít, a neomešká se. * Spravedlivý bude žít z víry.
V. Nepatříme k těm, kteří se ze strachu vzdalují a tak jdou k záhubě, ale k těm, kdo věří, a tím si zachrání život. * Spravedlivý bude žít z víry.

DRUHÉ ČTENÍ

DŮLEŽITÉ! POZOR: Jde o pracovní překlad kázání opata Bernarda. Jen pro soukromé užití.

Z kázání svatého opata Bernarda

(Hom. 2, 17: PL 183, 70-71)

A jméno té panny bylo Maria – Hvězda mořská

     „A jméno té panny bylo Maria,“ říká evangelista. Chceme něco říci i o tomto jméně, které v překladu znamená Hvězda mořská a velmi přiléhavě se hodí k panenské matce. Vždyť je ji možné tak výstižně přirovnat ke hvězdě! Neboť jako hvězda vysílá paprsek a neporuší se, tak i Panna porodila Syna bez porušení svého panenství. Paprsek nezmenšuje jas hvězdy, ani Syn Panny její neporušenost. Ona je tedy ta vznešená hvězda, která vyšla z Jakuba, a její paprsek osvěcuje celý svět a její jas se skví na nebesích, proniká do hlubin a rozjasňuje celou zem. Ale ona rozehřívá více mysl než tělo, podporuje ctnosti a spaluje neřesti. Ona je, dím, ta přejasná, neobyčejná hvězda, nevyhnutelně vyvýšená nad tímto velkým a širým mořem, kde se třpytí svými zásluhami a osvětluje svým příkladem.
     Pokud zpozoruješ, že se v tomto pozemském životě zmítáš uprostřed víchřic a bouří, když kráčíš po pevné zemi, neodvracej oči od světla této hvězdy, pokud nechceš, aby tě zavalily vlny. Pokud se zvednou víchřice pokušení, když se dostaneš mezi úskalí soužení, podívej se na hvězdu, volej Marii. Pokud tebou zmítají vlny pýchy, ctižádosti, pomluv, žárlivosti, podívej se na hvězdu, volej Marii. Pokud loďkou tvé duše otřásá hněv nebo lakomství či žádostivost těla, podívej se na Marii. Pokud tě děsí velikost výčitek, když tě děsí nečisté svědomí, pokud se děsíš přísného soudu a už tě chce pohltit jícen zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii.
     V nebezpečenstvích, v úzkostech a v pochybnostech mysli na Marii, vzývej Marii. Ať její jméno nezmizí z tvých úst, ať nezmizí z tvého srdce. A abys získal podporu její přímluvy, nezapomínej na příklad jejího života. Nasleduj ji a nebudeš bloudit. Pros ji a nikdy nebudeš bez naděje. Mysli na ni vždy a nikdy se nezmýlíš. Drž se jí a nepadneš. Pod její ochranou nepoznáš strach. Když tě povede, neunavíš se. Když ti bude milostivá, dosáhneš cíle. A tak na sobě samém poznáš, jak správně evangelista říká: A jméno té panny bylo Maria.

RESPONSORIUM

_

O. Požehnaná jsi, Panno Maria; nosilas pod srdcem Pána, Stvořitele světa. * Porodila jsi toho, který tě stvořil, a zůstáváš Pannou navěky.
V. Zdravas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. * Porodila jsi toho, který tě stvořil, a zůstáváš Pannou navěky.

MODLITBA

Modleme se:
Všemohoucí Bože, prosíme tě, aby všichni, kdo slaví vznešené jméno blahoslavené Panny Marie, na její přímluvu od tebe přijali dobrodiní tvého milosrdenství. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí liturgie hodin, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i  zvolání Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2017 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie