[ schovat menu ]

« Říjen 2017 »
NePoÚtStČtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


31. říjen 2017, Úterý
2. týden žaltáře

Druhé mezidobí, 30. týden
Sv. Wolfganga, biskupa, nezávazná památka


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.

první večerní chvály
kompletář po prvních chválách
vigilie


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

31. říjen 2017
Všech svatých, slavnost


VIGILIE

V. Bože, shlédni a pomoz.
O. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.  Aleluja.

HYMNUS

Kriste, ty jasný nebe osadníku,
naděje, cesto, žití, spáso svatých,
laskavě přijmi oběť chval a díků
nám v srdci vzňatých.

Sbor andělů všech dík ti neustálý
vzdává a zpívá věčnou písní chvály,
s nimi též svatí, a velebí tebe
nadšené nebe.

Pro zásluhy tvé Matky, Panny čisté,
i všech tvých svatých, zadrž, dobrý Kriste,
tresty, jež byly námi vyvolány,
a zhoj nám rány.

Už zde nám dopřej chvály tobě vzdávat,
ať věrni tobě, smíme neustávat
v nich v nebi, a tam ctít Trojici hymny
ustavičnými. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Jak podivuhodné je tvé jméno, Pane, slávou a ctí jsi ověnčil své svaté a učinil jsi je vládci nad dílem svých rukou.

Žalm 8
Velebnost Boží a důstojnost člověka

Všechno podřídil pod jeho nohy a jeho dal jako svrchovanou hlavu Církvi. (Ef 1, 22)

2 Pane, náš vladaři, †
      podivuhodné je po celé zemi tvé jméno, *
      velebnost svou jsi rozestřel po celém nebi! –

3 Navzdory odpůrcům †
      už v ústech dětí a batolat zjednal sis chválu, *
      že musí zmlknout, kdo zná jen záští a pomstu. –

4 Hledím-li na tvá nebesa, dílo tvých prstů, *
      anebo na měsíc, na hvězdy, jak jsi je stvořil:
5 co tu je člověk – a přesto na něho myslíš! *
      Co tu je smrtelník – přesto se o něho staráš! –

6 Učinil jsi ho jen o málo menším, než andělé jsou, *
      ověnčil jsi ho slávou a ctí;
7 jeho jsi učinil vládcem nad dílem rukou svých, *
      všechno mu k nohám položil:
8 ovce a dobytek všechen a navíc i polní zvěř, †
9     na nebi ptáky a v moři ryby a vůbec vše, *
      co jen se hemží stezkami vod. –

10 Pane, náš vladaři, *
      podivuhodné je po celé zemi tvé jméno.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Jak podivuhodné je tvé jméno, Pane, slávou a ctí jsi ověnčil své svaté a učinil jsi je vládci nad dílem svých rukou.

Ant. 2 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

Žalm 14 (15)
Kdo je hoden objevit se před Bohem?

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha. (Srov. Žid 12, 22)

1 Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít, *
      přebývat na tvé svaté hoře?

2 Kdo životem jde bez poskvrn, *
      je řádný, upřímného srdce,
3 kdo neukřivdí jazykem, †
      bližnímu svému neuškodí, *
      souseda svého nehanobí, –

4 kdo bohaprázdným pohrdá, *
      zato si váží bohabojných,
5 kdo, i když ztrácí, drží slib: *
      svých peněz neužívá k lichvě
   a proti zájmům nevinného †
      ničím se nedá podplatit. *
      Kdo žije tak, je provždy pevný.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

Ant. 3 Svým svatým jsi ukázal stezku života, Pane, naplníš je radostí před tvou tváří.

Žalm 15 (16)
Bůh je mým dědičným podílem

Bůh Ježíše vzkřísil a zbavil ho bolestí smrti. (Sk 2, 24)

1 Zachovej mě, Bože, doufám v tebe. *
2     Říkám Pánu: „Jenom tys mé blaho!“
3 Na nic nejsou všichni bůžci země, *
      ať je slaví jejich ctitelé,
4 ať si svoje modly rozmnožují! †
      Nepodám jim oběť krvavou, *
      nikdy jejich jména nevyřknu! –

5 Pán je vše, co mám, on je můj úděl. *
      Osud můj máš v rukou jenom ty!
6 V zemi překrásné já mám svůj podíl, *
      z hloubi blaží mě mé dědictví.
7 Dobrořečím Pánu, že mi radí, *
      že mi k srdci mluví za noci.
8 Upínám své oči stále k Pánu, *
      je-li při mně, nezakolísám.
9 Srdce mé se těší, duše jásá, *
      ba i tělo trvá v bezpečí. –

10 Nezanecháš v podsvětí mou duši, †
      nedopustíš, aby měl tvůj věrný *
      v temnou říši mrtvých pohlížet.
11 Stezku života mi ukazuješ: †
      naplněnou radost před tvou tváří, *
      po tvé pravici slast na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Svým svatým jsi ukázal stezku života, Pane, naplníš je radostí před tvou tváří.

V. Vzhlédněte k Pánu, ať se rozjasníte.
O. A nikdy tvář vám nezachmuří hanba.

PRVNÍ ČTENÍ

Z knihy Zjevení svatého apoštola Jana

5, 1-14

Vykoupil jsi nás Bohu z každého kmene, jazyka, lidu i národa

     Já, Jan, 1uviděl jsem v pravici toho, který seděl na trůně, svitek popsaný uvnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. 2Také jsem spatřil mocného anděla, jak velkým hlasem provolává: "Kdo je hoden ten svitek otevřít a rozlomit jeho pečeti?" 3A nikdo ani na nebi, ani na zemi nemohl ten svitek otevřít a do něho nahlédnout. 4Já jsem velice plakal, že nikdo nebyl shledán hodným, aby ten svitek otevřel a nahlédl do něho. 5Ale jeden z těch starců mi řekl: "Neplač! Hle, zvítězil lev z Judova kmene, Davidův potomek. On ten svitek s jeho sedmi pečetěmi otevře."
    
6A viděl jsem mezi trůnem se čtyřmi bytostmi a mezi starci Beránka, který vypadal jako zabitý. Měl sedm rohů a sedm očí, to je sedm Božích duchů, poslaných na celou zemi. 7Beránek přišel a vzal svitek z pravice toho, který seděl na trůně.
    
8A když ten svitek vzal, ty čtyři bytosti padly před Beránkem, a také těch čtyřiadvacet starců, z nichž každý držel citeru a zlatou misku plnou kadidla: to jsou modlitby svatých. 9A zpívali píseň novou:
"Jsi hoden vzít svitek
a rozlomit jeho pečeti,
protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa
10a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze vládnoucí nad zemí."
    
11Potom jsem měl vidění a uslyšel jsem hlas velkého množství andělů shromážděných kolem trůnu, bytostí a starců – bylo jich na milióny a stamilióny – 12a volali silným hlasem:
"Beránek, který byl zabit, si zaslouží,
aby přijal moc, bohatství, moudrost
a sílu, čest, slávu i chválu!"
    
13A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i na moři, a vše, co je v nich, jsem slyšel volat: "Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!" 14Tu ony čtyři bytosti přidaly: "Amen!" a starci padli na tvář a poklonili se.

RESPONSORIUM

Zj 11, 17-18; 1, 4; Žl 144(145), 10

O. Díky ti vzdáváme, Pane, Bože vševládný, neboť ty jsi, tys byl a přijdeš, * neboť ses ujal vlády, přišel čas odměny tvým služebníkům a svatým.
V. Ať tě, Pane, chválí všichni tvorové, tobě zasvěcení ať tě velebí. * Neboť ses ujal vlády, přišel čas odměny tvým služebníkům a svatým.

DRUHÉ ČTENÍ

Z kázání svatého opata Bernarda

(Sermo 2: Opera omnia, Edit. Cisterc. 5 [1958]- 1968, 364-368)

Spěchejme k bratřím, kteří nás očekávají

     K čemu je svatým naše chvála, k čemu je jim naše oslavování, k čemu i tento dnešní svátek? Co znamenají pozemské pocty pro ty, jimž podle spolehlivého Synova příslibu prokazuje poctu nebeský Otec? Co pro ně znamená, že je velebíme? Svatí nepotřebují, abychom je uctívali, a naše zbožná oddanost jim nepřináší žádný zisk. Je jasné, že to není důležité pro ně, ale pro nás, když s úctou slavíme jejich památku. Přiznávám se, že při vzpomínce na ně pociťuji, jak se ve mně probouzí mocná touha.
     Především v nás památka svatých vzbuzuje nebo posiluje touhu patřit do jejich společnosti, která je pro nás tak žádoucí, a stát se spoluobčany a společníky blažených duchů, připojit se k shromáždění patriarchů, k zástupům proroků, radě apoštolů, velikému množství mučedníků, sdružení vyznavačů, sborům panen, být pohromadě a radovat se ve společenství všech svatých. Očekává nás obec prvorozených křesťanů,1 a my o to nedbáme; touží po nás svatí, a my si toho nevážíme; čekají na nás spravedliví, a my na to nehledíme.
     Vzchopme se už konečně, bratři, povstaňme s Kristem, usilujme o to, co pochází shůry, a mysleme na to.2 Vzhlížejme s touhou k těm, kteří touží po nás, spěchejme k těm, kteří nás očekávají, předložme přání svého srdce těm, kteří nás vyhlížejí. Přejme si nejen být ve společnosti svatých, ale mít i účast na jejich štěstí, a toužíme-li po jejich přítomnosti, ucházejme se velmi horlivě také o to, abychom měli účast na jejich slávě. V této ctižádosti není nic zhoubného a vroucí touha po takové slávě není nic nebezpečného.
     A druhá touha, která nás naplňuje při slavení památky svatých, směřuje k tomu, aby se i nám ukázal Kristus, náš život, tak jako se ukázal jim, a abychom se také my s ním ukázali ve slávě.3 Neboť zatím se nám Kristus, naše hlava, nepředstavuje tak, jak je nyní, ale máme ho před očima v té podobě, jakým se pro nás stal: ne s korunou slávy, ale ověnčený trním našich hříchů. Bylo by hanbou stát se zhýčkaným údem, když patříme k hlavě, korunované trním; zatím není žádný purpur ke cti, ale spíše na posměch. Až Kristus přijde, už se nebude zvěstovat jeho smrt,4 abychom věděli, že i my jsme už mrtví a že náš život je skrytý s ním.5 Tehdy se ukáže oslavená hlava a s ní budou zářit oslavené údy, neboť on přemění naše ubohé tělo, aby to odpovídalo slávě, kterou má hlava, to jest on sám.6
     Po této slávě tedy bezpečně dychtěme s celou ctižádostí. Abychom směli v tuto slávu doufat a ucházet se o tak velikou blaženost, k tomu je ovšem třeba velice toužit také po pomoci svatých, aby nám bylo dáno na jejich přímluvu, čeho nemůžeme sami dosáhnout.

     1 srov. Žid 12, 23
     2 srov. Kol 3, 1.2
     3 srov. Kol 3, 4
     4 srov. 1 Kor 11, 26
     5 srov. Kol 3, 3
     6 srov. Flp 3, 21

RESPONSORIUM

Zj 19, 5b. 6b; Žl 32(33), 1

O. Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí! * Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království.
V. Jásejte vstříc Pánu, spravedliví, zbožným sluší vroucí chvalozpěv. * Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království.

KANTIKA

Ant. Dobrořečte Pánu všichni jeho vyvolení, slavte dny radosti a velebte Pána.

První kantikum

Tob 13, 2-8.9-11.13-14ab.15-18
Bůh povyšuje své vyvolené

Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Pána. (Zj 22, 12)

Buď veleben Bůh, jenž žije navěky, †
    neboť jeho kralování trvá po všechny věky! *
    Neboť on trestá a zase odpouští,
svádí do hlubin podsvětí †
    a opět vyvádí z velké záhuby: *
    jeho ruce nikdo neunikne. –

Oslavujte ho před tváří národů, synové Izraele! †
    Neboť vás rozptýlil mezi ně, *
    a právě tam vám ukázal svou velikost.
Vyvyšujte ho před tváří všech živých, †
    on je náš Pán a on je náš Otec *
    a je Bůh pro všechny věky! –

Trestá-li vás za vaše nepravosti, *
    smiluje se nad vámi všemi,
shromáždí vás ze všech národů, *
    kam jste byli rozptýleni.
Vrátíte-li se k němu †
    z hloubi srdce a z celé své duše, *
    abyste před ním jednali v pravdě,
pak se on vrátí k vám *
    a už před vámi neukryje svou tvář. –

Pohleďte tedy, jak s vámi naložil, *
    vzdejte mu hlasitě dík.
Velebte Pána spravedlnosti *
    a vyvyšujte Krále věků. –

Já sám ho oslavuji v zemi svého vyhnanství, *
    hlásám jeho sílu a jeho velikost hříšnému lidu.
Hříšníci, vraťte se k němu; †
    konejte před ním spravedlnost; *
    snad vám bude přát a prokáže vám milosrdenství! –

Já sám vyvyšuji Boha a má duše se raduje v Králi nebe. *
    Má duše se raduje po všechny dny svého života.
Jeho velikost buď stále na všech rtech *
    a ať ho oslavují v Jeruzalémě.

Druhé kantikum

Jeruzaléme, svaté město, *
    Bůh tě stíhal za díla tvých rukou. –

Důstojně poděkuj Pánu *
    a veleb Krále věků,
aby byl v tobě jeho chrám zase s jásotem zbudován *
    a aby on v tobě potěšil všechny vyhnance
a aby v tobě miloval všechny nešťastné *
    po všechna budoucí pokolení. –

Jasné světlo ozáří *
    všechny krajiny země;
četné národy zdaleka, ze všech končin země †
    přijdou přebývat k tvému svatému jménu, *
    na rukou ponesou dary Králi nebe.
V tobě budou jásat pokolení za pokoleními *
    a jméno Vyvoleného potrvá v pokoleních budoucích.

Třetí kantikum

Pak zajásáš a zaraduješ se nad syny spravedlivých, †
    neboť budou všichni shromážděni *
    a budou velebit Pána věků. –

Blahoslavení, kdo tě milují, *
    šťastní, kdo se radují z tvého pokoje! –

Má duše velebí Pána, velkého krále, †
    protože Jeruzalém bude zase postaven jako město *
    i jeho dům na všechny věky!
Jaké štěstí, zůstane-li někdo z mého rodu, *
    aby viděl tvou slávu a chválil Krále Nebe!
Brány Jeruzaléma budou postaveny ze safírů a smaragdů *
    a všechny tvé zdi z drahokamů;
věže Jeruzaléma budou vystavěny ze zlata, *
    a jejich hradby z ryzího zlata.
Jeruzalémské ulice budou vydlážděny *
    rubíny a kameny z Ofiru;
jeruzalémské brány se budou ozývat *
    radostnými zpěvy
a všechny domy řeknou: *
    Aleluja! Buď veleben Bůh Izraele!
V tobě bude chválit svaté Jméno *
    na věky věků!

Ant. Dobrořečte Pánu všichni jeho vyvolení, slavte dny radosti a velebte Pána.


EVANGELIA

Evangelium ze společných textů o svatých č. 2: MT 5,13-16; nebo č. 20: Jan 15, 1-8; nebo č. 21: Jan 15, 9-17.

Bože, tebe chválíme. *
    Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, *
    tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové *
    bez ustání provolávají:
Svatý, svatý, svatý *
    Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Tebe oslavuje *
    skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje *
    velký počet proroků,
tebe oslavují *
    bělostné šiky mučedníků;
tebe oslavuje *
    Církev po širém světě:
tebe, Otce, *
    neskonale velebného,
tvého milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha Svatého, *
    Utěšitele.

Ty jsi Král slávy, *
    Kriste!
Ty jsi Otcův *
    věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo *
    a neváhal ses narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí *
    a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží *
    ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš *
    jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; *
    vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *
    do věčné slávy.

* Zachraň, Pane, svůj lid *
    a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu *
    a vyvyš jej na věky.
Každého dne *
    dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, *
    až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne, *
    chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,*
    smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, *
    jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *
    nebudu zahanben na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

MODLITBA

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě; při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2021 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie