[ schovat menu ]

« Září 2017 »
NePoÚtStČtSo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


28. září 2017, Čtvrtek
1. týden žaltáře

Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona provincie, slavnost


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář
vigilie


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zamřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

28. září 2017
Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, svátek


Michael, jehož jméno znamená „Kdo je jako Bůh?“, je v biblických textech označován jako jeden z prvních knížat (Dan 10, 13.21), ochránce vyvoleného národa (Dan 12, 1) a vítěz nad démonem (Jud 9; Zj 12, 7). Také křesťané v něm od počátku viděli zvláštního ochránce novozákonního Božího lidu a přímluvce zemřelých před Božím trůnem. Byl vzýván také při exorcismech. Jeho svátek se slaví už od 5. století ve výroční den posvěcení baziliky zbudované k jeho poctě v Římě na Via Salaria. Spolu s ním si dnes připomínáme další dva archanděly, kteří o sobě prohlásili, že stojí před Bohem (Lk 1, 19; Tob 12, 15).

Gabriel znamená „Muž Boží“ nebo „Bůh ukázal svou sílu“. Jeho jméno se objevuje v knize proroka Daniela (8, 16; 9, 21). Zvěstoval také Zachariášovi narození Jana Křtitele (Lk 1, 19) a Panně Marii narození Ježíšovo (Lk 1, 26).

Rafael znamená „Bůh uzdravil“. Vypráví o něm starozákonní kniha Tobiáš. Bývá vzýván jako průvodce cestujících.

VIGILIE

V. Bože, shlédni a pomoz.
O. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.  Aleluja.

HYMNUS

Vám, archandělé, k poctě zní
chvalozpěv tento sváteční,
vám, které v říši nadhvězdné
zdobí zář slávy nezměrné.

Ty, veliteli hvězdných čet,
vítězný Michaeli, hleď
nás chránit mocnou pravicí
v milosti posvěcující.

Ty, Gabrieli, posel jsi
největších Božích tajemství.
Dej nám, ať tímto životem
po jasných cestách k nebi jdem.

Buď, Rafaeli, oporou
všech věrných, co do vlasti jdou,
uzdrav je z chorob tělesných
a uděl dost sil duševních.

Andělské šiky bělostné,
buďte nám stále pomocné,
ať smíme s vámi vespolek
radostí věčných okoušet.

Čest Otci buď i se Synem,
i s Duchem Utěšitelem,
jež vaše sbory na nebi
písněmi věčně velebí. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Moře se otřáslo a zachvěla se země, když archanděl Michael sestupoval z nebe.

Žalm 96 (97)
Sláva Božího soudu

Tento žalm mluví o spáse světa a o víře všech národů v Krista. (Sv. Atanáš)

1 Pán je král! Ty celá země jásej, *
      radujte se, četné ostrovy!
2 Mrak a temnota jej zahalují, *
      řád a právo drží jeho trůn.
3 Plamen ohně postupuje před ním, *
      nepřátele vůkol spaluje.
4 Jeho blesky ozařují obzor, *
      země při tom pohledu se chví.
5 Hory jako z vosku roztávají *
      před Pánem, jenž vládne nad zemí.
6 Nebe hlásá jeho spravedlnost, *
      jeho slávu vidí národy. –

7 Jak jsou zahanbeni, kdo ctí modly, †
      bůžky marnými se honosí! *
      Všichni bohové se před ním koří.
8 Uslyšel to Sión, raduje se, †
      všechna judská města plesají *
      nad výroky tvého soudu, Pane!
9 Povznesen jsi nad veškerou zemi, *
       všechna božstva předčíš na výsost. –

10 Pán je přízniv těm, jimž zlo se příčí, †
       životy svých věrných ochrání, *
       vyprostí je z rukou bezbožníků.
11 Světlo svítí lidem spravedlivým, *
       radost lidem srdce čistého.
12 Radujte se, spravedliví, v Pánu, *
       jeho svaté jméno velebte!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Moře se otřáslo a zachvěla se země, když archanděl Michael sestupoval z nebe.

Ant. 2 Anděl Gabriel se zjevil Zachariášovi a řekl: Tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.

Žalm 102 (103)
Chvála Božího milosrdenství

Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti. (Srov. Lk 1, 78)

I

1 Oslavuj Pána, duše má, *
      mé nitro jeho svaté jméno!

2 Oslavuj Pána, duše má, *
      na jeho dobra nezapomeň! –

3 Všechny tvé viny odpouští, *
      ze všech tvých neduhů tě léčí;

4 tvůj život chrání záhuby, *
      věnčí tě láskou, slitováním;

5 on blahem sytí tvoje dny, *
      jak orlu obnovil tvou mladost. –

6 Pán koná skutky milosti: *
      všem utlačeným zjedná právo.

7 Ukázal cestu Mojžíši, *
      své skutky dětem Izraele.

8 Vlídný a laskavý je Pán, *
      shovívavý a milosrdný.

9 Nechce se ustavičně přít, *
      navěky v hněvu setrvávat.

10 Nesplácí hříchy, nejedná, *
      jak pro své viny zasloužíme. –

11 Vždyť jak ční nebe nad zemí, *
      tak velkou lásku má k svým věrným.

12 Jak od východu k západu *
      vzdaluje od nás naše viny.

13 Jak otec dětem odpouští, *
      Pán je k svým věrným milostivý.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Anděl Gabriel se zjevil Zachariášovi a řekl: Tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.

Ant. 3 Já jsem anděl Rafael a stojím před Pánem; vy velebte Boha a vypravujte o všech jeho podivuhodných skutcích.

II

14 Ví, z čeho jsme stvořeni, *
      má na mysli, že jsme jen hlína.

15 Jsou jako tráva lidské dny: *
      rozkvetou jako polní kvítek,

16 zavane vítr, sfoukne jej, *
      a stopy po něm nezůstane.

17 Však láska Páně do věků, *
      je dobrotiv až k dětem dětí

18 u těch, kdo jeho smlouvu ctí *
      a plní jeho přikázání.

19 Pán zřídil si trůn v nebesích *
      a jeho vláda řídí vesmír. –

20 Oslavte Pána, chvalte jej, †
      vy jeho poslové, vy silní, *
      kdo konáte, co on vám káže!

21 Oslavte Pána, zástupy, *
      vy, kdo jste v službách jeho vůle!

22 Oslavte Pána, díla Páně, †
      všude, kam sahá jeho vláda! *
      Oslavuj Pána, duše má!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Já jsem anděl Rafael a stojím před Pánem; vy velebte Boha a vypravujte o všech jeho podivuhodných skutcích.

V. Oslavte Pána, chvalte jej, vy jeho poslové, vy silní.
O. Kdo konáte, co on vám káže.

PRVNÍ ČTENÍ

Z knihy Zjevení svatého apoštola Jana

12, 1-17

Boj Michaela s drakem

     1Objevilo se na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. 2Byla v jiném stavu a křičela v bolestech a v mukách před porodem. 3Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. 4Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem.
     Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí.
5A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. 6Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha, aby tam byla živena tisíc dvě stě šedesát dní.
    
7Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, 8ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. 9Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
10Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi:
"Od nynějška patří vítězství,
moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému,
neboť byl svržen žalobník našich bratří,
který na ně žaloval před naším Bohem ve dne i v noci.
11Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví
a slovem svého svědectví,
protože nemilovali svůj život natolik,
že by se zalekli smrti.
12Proto se veselte, nebesa
a vy, kteří v nich přebýváte!

     Běda však zemi a moři, neboť ďábel sestoupil k vám s velikým hněvem, protože ví, že už má jen málo času."
    
13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila onoho chlapce. 14Ale ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla odletět na poušť do svého útočiště, aby tam – daleko od hada – byla živena rok a dva roky a půl roku. 15Had pak za ženou vychrlil proud vody jako řeku, aby ji strhl tou řekou. 16Ale země přispěla ženě na pomoc: otevřela svůj jícen a pohltila tu řeku, kterou had vychrlil z tlamy.
    
17Tu se had na ženu rozlítil a odešel, aby vedl válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a hlásí se k Ježíšovu svědectví.

RESPONSORIUM

Srov. Zj. 12, 7. 10

O. Na nebi nastalo ticho, když drak bojoval s archandělem Michaelem. * Bylo slyšet volání: Vítězství, sláva a moc našemu Bohu.
V. Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému. * Bylo slyšet volání: Vítězství, sláva a moc našemu Bohu.

DRUHÉ ČTENÍ

Z homilií svatého papeže Řehoře Velikého na evangelia

(Hom. 34, 8-9: PL 76, 1250-1251)

Název "anděl" označuje službu, ne přirozenost

     Je třeba vědět, že název "anděl" označuje službu, ne přirozenost. Neboť tito blažení duchové v nebeské vlasti jsou sice vždycky duchové, ale nemohou se vždycky nazývat anděly; anděly jsou jen tehdy, když se jejich prostřednictvím něco oznamuje. Ti, kteří vyřizují poselství méně významné, se nazývají andělé, ti, kteří přinášejí poselství velmi důležité, archandělé.
     Proto nebyl poslán k Panně Marii jakýkoli anděl, ale archanděl Gabriel; slušelo se totiž, aby byl vybrán k této službě anděl nejvyššího řádu, protože měl zvěstovat událost, která převyšovala všechno.
     A někteří se také označují vlastními jmény, aby bylo z názvu zřejmé, jaká je jejich činnost. Ovšem v nebeském městě, kde patření na všemohoucího Boha dává všem plnost vědění, nedostávají vlastní jména proto, že by je bez nich nebylo možné poznat; ale protože přicházejí k nám konat nějakou službu, mají u nás podle svých úkolů také jména. Michael znamená "Kdo je jako Bůh?", Gabriel "Bůh ukázal svou sílu", Rafael "Bůh uzdravil".
     A kdykoli se v něčem zvlášť projevuje podivuhodná moc, uvádí se, že je poslán Michael, aby se poznalo podle skutku i podle jména, že nikdo nemůže vykonat, co může vykonat svou mocí Bůh. Proto se také uvádí, že onen dávný nepřítel, který se ve své pýše chtěl podobat Bohu a řekl: Vystoupím na nebesa, nad hvězdy nebe vyvýším svůj trůn, budu podobný Nejvyššímu,1 bude na konci světa jen s vlastními silami, dříve než propadne konečnému trestu, bojovat s archandělem Michaelem, jak je řečeno skrze Jana: Nastal boj, Michael se dal do boje.2
     A k Marii je poslán Gabriel, nazvaný "Bůh ukázal svou sílu", protože přišel zvěstovat toho, který se zjevil v poníženosti, aby pokořil zlé moci. Tím tedy, který se nazývá "Bůh ukázal svou sílu", měl být zvěstován ten, který přicházel jako Pán všech mocností, udatný v boji.3
     A jméno Rafael se vykládá, jak jsme již uvedli, "Bůh uzdravil". Neboť když se Rafael jako léčitel dotkl Tobiášových očí, setřel tmu jeho slepoty. Bylo tedy vhodné, aby ten, který byl poslán přinést uzdravení, se nazýval "Bůh uzdravil".

     1 Iz 14, 13.14
     2 srov. Zj 12, 7
     3 srov. Žl 23 (24), 8

RESPONSORIUM

Srov. Zj 8, 3. 4; Dan 7, 10

O. Anděl se postavil k oltáři: v ruce měl zlatou kadidelnici a bylo mu dáno mnoho kadidla. * A z kadidelnice v andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř.
V. Tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním. * A z kadidelnice v andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř.

KANTIKA

Ant. Přistoupili jste k hoře Siónu a městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, ke shromáždění obrovského množství andělů.

První kantikum

Tob 13, 2-8.9-11.13-14ab.15-18
Bůh povyšuje své vyvolené

Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Pána. (Zj 22, 12)

Buď veleben Bůh, jenž žije navěky, †
    neboť jeho kralování trvá po všechny věky! *
    Neboť on trestá a zase odpouští,
svádí do hlubin podsvětí †
    a opět vyvádí z velké záhuby: *
    jeho ruce nikdo neunikne. –

Oslavujte ho před tváří národů, synové Izraele! †
    Neboť vás rozptýlil mezi ně, *
    a právě tam vám ukázal svou velikost.
Vyvyšujte ho před tváří všech živých, †
    on je náš Pán a on je náš Otec *
    a je Bůh pro všechny věky! –

Trestá-li vás za vaše nepravosti, *
    smiluje se nad vámi všemi,
shromáždí vás ze všech národů, *
    kam jste byli rozptýleni.
Vrátíte-li se k němu †
    z hloubi srdce a z celé své duše, *
    abyste před ním jednali v pravdě,
pak se on vrátí k vám *
    a už před vámi neukryje svou tvář. –

Pohleďte tedy, jak s vámi naložil, *
    vzdejte mu hlasitě dík.
Velebte Pána spravedlnosti *
    a vyvyšujte Krále věků. –

Já sám ho oslavuji v zemi svého vyhnanství, *
    hlásám jeho sílu a jeho velikost hříšnému lidu.
Hříšníci, vraťte se k němu; †
    konejte před ním spravedlnost; *
    snad vám bude přát a prokáže vám milosrdenství! –

Já sám vyvyšuji Boha a má duše se raduje v Králi nebe. *
    Má duše se raduje po všechny dny svého života.
Jeho velikost buď stále na všech rtech *
    a ať ho oslavují v Jeruzalémě.

Druhé kantikum

Jeruzaléme, svaté město, *
    Bůh tě stíhal za díla tvých rukou. –

Důstojně poděkuj Pánu *
    a veleb Krále věků,
aby byl v tobě jeho chrám zase s jásotem zbudován *
    a aby on v tobě potěšil všechny vyhnance
a aby v tobě miloval všechny nešťastné *
    po všechna budoucí pokolení. –

Jasné světlo ozáří *
    všechny krajiny země;
četné národy zdaleka, ze všech končin země †
    přijdou přebývat k tvému svatému jménu, *
    na rukou ponesou dary Králi nebe.
V tobě budou jásat pokolení za pokoleními *
    a jméno Vyvoleného potrvá v pokoleních budoucích.

Třetí kantikum

Pak zajásáš a zaraduješ se nad syny spravedlivých, †
    neboť budou všichni shromážděni *
    a budou velebit Pána věků. –

Blahoslavení, kdo tě milují, *
    šťastní, kdo se radují z tvého pokoje! –

Má duše velebí Pána, velkého krále, †
    protože Jeruzalém bude zase postaven jako město *
    i jeho dům na všechny věky!
Jaké štěstí, zůstane-li někdo z mého rodu, *
    aby viděl tvou slávu a chválil Krále Nebe!
Brány Jeruzaléma budou postaveny ze safírů a smaragdů *
    a všechny tvé zdi z drahokamů;
věže Jeruzaléma budou vystavěny ze zlata, *
    a jejich hradby z ryzího zlata.
Jeruzalémské ulice budou vydlážděny *
    rubíny a kameny z Ofiru;
jeruzalémské brány se budou ozývat *
    radostnými zpěvy
a všechny domy řeknou: *
    Aleluja! Buď veleben Bůh Izraele!
V tobě bude chválit svaté Jméno *
    na věky věků!

Ant. Přistoupili jste k hoře Siónu a městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, ke shromáždění obrovského množství andělů.


EVANGELIA

Evangelium jako ve mši o slavnosti Zvěstování Páně: Lk 1, 26-38

Bože, tebe chválíme. *
    Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, *
    tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové *
    bez ustání provolávají:
Svatý, svatý, svatý *
    Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Tebe oslavuje *
    skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje *
    velký počet proroků,
tebe oslavují *
    bělostné šiky mučedníků;
tebe oslavuje *
    Církev po širém světě:
tebe, Otce, *
    neskonale velebného,
tvého milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha Svatého, *
    Utěšitele.

Ty jsi Král slávy, *
    Kriste!
Ty jsi Otcův *
    věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo *
    a neváhal ses narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí *
    a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží *
    ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš *
    jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; *
    vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *
    do věčné slávy.

* Zachraň, Pane, svůj lid *
    a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu *
    a vyvyš jej na věky.
Každého dne *
    dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, *
    až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne, *
    chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,*
    smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, *
    jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *
    nebudu zahanben na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

MODLITBA

Modleme se:
Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí; dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2021 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie