[ schovat menu ]

« Červenec 2019 »
NePoÚtStČtSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


20. červenec 2019, Sobota
3. týden žaltáře

Druhé mezidobí, 15. týden
Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
Sobotní památka Panny Marie


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.

první večerní chvály
kompletář po prvních chválách
vigilie


nepoužívat společné texty
uspořádání liturgie hodin
vygenerování modliteb
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

nahlásit chybu a slušně se podepsat!

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.czUSPOŘÁDÁNÍ LITURGIE HODIN
Večerní chvály

Pozvání k modlitbě | Modlitba se čtením | Ranní chvály | Modlitba během dne | Večerní chvály | Kompletář

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

Aleluja.    (v době postní se vynechává)

HYMNUS

    Následuje příslušný hymnus.
    Pro neděle a všední dny v době adventní, vánoční, postní a velikonoční je na začátku vlastních textu příslušného úseku liturgické doby; v liturgickém mezidobí je na příslušném místě v žaltáři.
    Pro slavnosti a svátky je vlastní nebo ze společných textů.
    Pro památky svatých, pokud nemají tento hymnus vlastní, se může vzít buď ze společných textů, nebo z příslušného dne liturgické doby.

PSALMODIE

    Po hymnu následují žalmy nebo části žalmů a kantikum z Nového zákona se svými antifonami.
    Neděle a všední dny mají žalmy i antifony z příslušného dne v žaltáři. Antifony, pokud nejsou vlastní, berou se rovněž ze žaltáře.
    Slavnosti a svátky mají žalmy, kantikum i antifony vlastní nebo ze společných textů.
    Památky svatých mají žalmy, kantikum i antifony z příslušného dne v týdnu; někdy však mají žalmy nebo antifony vlastní.
    Po žalmech se čte krátké nebo delší čtení z Písma svatého.

KRÁTKÉ ČTENÍ

    Pro neděle a všední dny v době adventní, vánoční, postní a velikonoční je krátké čtení mezi vlastními texty pro liturgické doby; v liturgickém mezidobí je na příslušném místě v žaltáři.
    Pro slavnosti a svátky je mezi vlastními nebo společnými texty.
    Pro památky svatých, pokud nemají vlastní krátké čtení, se může vzít buď ze společných textů, nebo z příslušného dne liturgické doby.

DELŠÍ ČTENÍ

    Místo krátkého čtení se může vybrat delší biblické čtení, hlavně při modlitbě s účastí lidu (srv. Všeobecké pokyny k Liturgii hodin, č. 46) - buď z modlitby se čtením, nebo z těch, která se čtou ve mši, hlavně z textů, které se z různých důvodů nemohly uplatnit.
    Při modlitbě s účastí lidu se může podle okolností připojit krátká promluva k vysvětlení toho, co bylo čteno.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

    Po čtení nebo po promluvě se může vložit chvíle ticha.
    Následuje responsoriální zpěv, jehož text je uveden vždy hned po krátkém čtení.
    Může se nahradit i jiným zpěvem stejné povahy, schváleným k tomuto účelu příslušnou biskupskou konferencí.

KANTIKUM PANNY MARIE

Lk 1, 46-55

    Potom se říká následující kantikum z evangelia s příslušnou antifonou.
    Antifona ke kantiku Panny Marie je obvykle mezi vlastními texty. Pro všední dny liturgického mezidobí je uvedena na příslušném místě v žaltáři. O slavnostech, svátcích a památkách svatých, pokud není vlastní, bere se ze společných textů; o památkách svatých se může vzít též z příslušného dne liturgické doby.

Můj duch jásá v Bohu

Velebí má duše Pána *
    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
    Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
    jeho jméno je svaté
a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
    k těm, kdo se ho bojí.

Prokázal sílu svým ramenem, *
    rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,
mocné svrhl z trůnu *
    a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi *
    a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, *
    pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim otcům, *
    Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    až na věky věků. Amen.

    Opakuje se antifona.

PROSBY

    Po skončení tohoto kantika se konají prosby.
    Pro neděle a všední dny v době adventní, vánoční, postní a velikonoční jsou mezi vlastními texty pro liturgické doby; v liturgickém mezidobí jsou na příslušném místě v žaltáři.
    Pro slavnosti a svátky jsou mezi vlastními nebo společnými texty.
    Pro památky svatých se tyto prosby mohou vzít buď ze společných textů, nebo z příslušného dne liturgické doby.
    Každá prosba se skládá ze dvou částí, z nichž druhá se může říkat jako odpověď.
    Prosby určené pro jednotlivé příležitosti se mohou v nešporách nahrazovat kratšími prosbami (Dodatek).
    Na prosby navazuje modlitba Páně; při společné modlitbě ji může předcházet krátké vybídnutí(Dodatek) a modlí se ji všichni společně.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Bůď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

    Potom se hned říká příslušná závěrečná modlitba bez předcházející výzvy Modleme se. Pro všední dny liturgického mezidobí je uvedena na příslušném místě v žaltáři; v ostatních případech je vlastní nebo ze společných textů.
Končí delším zakončením jako v ranních chválách.

ZAKONČENÍ

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:
Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn † i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:
Jděte v pokoji.
R. Bohu díky.

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:
Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď do věčného života.

R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2021 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie