[ pro mobily ]

« Leden 2023 »
NePoÚtStČtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


30. leden 2023, Pondělí
4. týden žaltáře

První mezidobí, 4. týden


invitatorium
modlitba se čtením
ranní chvály - komb.
tercie - dopl.
sexta - dopl.
nona - dopl.
večerní chvály
kompletář


nepoužívat společné texty
vygenerování modliteb

uspořádání liturgie hodin
modlitby za zemřelé
posvěcení chrámu

latinská verze

nahlásit chybu

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.czUSPOŘÁDÁNÍ LITURGIE HODIN
Pozvání k modlitbě

Pozvání k modlitbě | Modlitba se čtením | Ranní chvály | Modlitba během dne | Večerní chvály | Kompletář

   Liturgie hodin začíná každý den pozváním k modlitbě toho dne. Toto pozvání k modlitbě se tedy říká buď před začátkem modlitby se čtením, nebo před ranními chválami, podle toho, která z těchto částí liturgie hodin se toho dne říká jako první.

V. Pane, otevři mé rty.
R. A začnu tě chválit.

    Následuje žalm 94 (95) s příslušnou antifonou vkládanou jako odpověď. Při společné modlitbě se tato antifona přednese a všichni ji hned opakují, potom ji vždy znovu opakují po každé strofě žalmu. Modlí-li se někdo sám, nemusí tuto úvodní antifonu opakovat; postačí, když ji řekne na začátku žalmu.
    Pro neděle a všední dny v době adventní, vánoční, postní a velikonoční je úvodní antifona na začátku vlastních textů příslušného úseku liturgické doby. V liturgickém mezidobí je uvedena na počátku každého dne.
    Velikonoční triduum, slavnosti a svátky mají úvodní antifonu vlastní nebo ze společných textů.
    O památkách svatých, pokud nemají tuto antifonu vlastní, se může vzít buď ze společných textů, nebo z příslušného dne liturgické doby.

Žalm 94 (95)
Výzva k chválení Boha

Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. (Žid 3, 13)

Říká se antifona (a hned se opakuje).

Pojďme a jásejme vstříc Pánu, *
    oslavme skálu naší spásy.
Přistupme před něj s chvalozpěvy, *
    hudbou a písní vzývejme ho!

(Opakuje se antifona)

Protože Pán je Bůh náš mocný, *
    Králem je nade všemi bohy.
Hlubiny zemské má v své moci, *
    výšiny horské patří jemu.
Jeho je moře, sám je stvořil, *
    i souše, sám je rukou zhnětl.

(Opakuje se antifona)

Pojďme a v úctě se mu klaňme, *
    klekněme před Pánem, svým Tvůrcem!
On je náš Bůh, my jeho národ, *
    my jsme ty ovce, jež on pase.

(Opakuje se antifona)

Kéž nasloucháte jeho hlasu! †
    „Nezatvrďte se zas jak tehdy *
na poušti v Meribě a v Masse!
    Tam, i když znali moje skutky, *
    mě vaši předci pokoušeli.

(Opakuje se antifona)

Čtyřicet let ten lid mě dráždil, †
    řekl jsem: vrtkaví jsou srdcem, *
    národ, jenž nechce znát mé cesty.
Zařekl jsem se tedy v hněvu: *
    Nevkročí do míst mého míru!“

(Opakuje se antifona)
Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

(Opakuje se antifona)

    Tento žalm se může nahradit žalmem 99 (100) nebo 66 (67) nebo 23 (24); pokud by se některý z těchto žalmů měl téhož dne opakovat v některé části denní modlitby, říká se pak místo něho žalm 94 (95).

Žalm 99 (100)
Radost poutníků při vstupu do chrámu

Bůh dává vykoupeným zpívat vítěznou píseň. (Sv. Atanáš)

Říká se antifona (a hned se opakuje).

Jásejte Pánu všechny země, †
    a služte Pánu s radováním, *
    s plesáním pojďte před tváře jeho! –

(Opakuje se antifona)

Vězte, jen Pán je naším Bohem! †
    Stvořil nás, proto my jsme jeho, *
    lid jeho, stádo jeho pastvy. –

(Opakuje se antifona)

Vcházejte v jeho brány s díkem, †
    do jeho síní s chvalozpěvem! *
    Chvalte a ctěte jeho jméno! –

(Opakuje se antifona)

Protože Pán je dobrotivý, †
    po všechny věky milosrdný, *
    věrný je ke všem pokolením.

(Opakuje se antifona)
Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

(Opakuje se antifona)

    (Viz též žaltář – pátek prvního týdne a pátek třetího týdne.)

Žalm 66 (67)
Ať chválí Boha všechny národy

Budiž vám známo: Pohanům je poslána tato Boží spása. (Sk 28,28)

Říká se antifona (a hned se opakuje).

Pán buď milostiv a žehnej nám! *
    Kéž nám svítí světlo jeho tváře!
Ať se zná tvá cesta na zemi, *
    pomoc tvou ať znají všichni lidé! –

(Opakuje se antifona)

Kéž tě, Bože, chválí národy, *
    kéž tě chválí všechny lidské rody!
Národy ať mocně jásají *
    nad tím, jak svět spravedlivě soudíš!
Neboť právem soudíš národy, *
    všechny lidské kmeny světa řídíš. –

(Opakuje se antifona)

Kéž tě, Bože, chválí národy, *
    kéž tě chválí všechny lidské rody!
Země vydala svou úrodu. *
    Pán, náš Bůh, nám dal své požehnání.
Kéž nám žehná všemohoucí Bůh, *
    ať ho v bázni všechna země vzývá!

(Opakuje se antifona)
Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

(Opakuje se antifona)

    (Viz též žaltář – středa druhého týdne a úterý třetího týdne.)

Žalm 23 (24)
Pán vstupuje do své svatyně

Kristu se při jeho nanebevstoupení otevřely brány nebe (Sv. Irenej)

Říká se antifona (a hned se opakuje).

1 Pánu zem patří se vším, co nese, *
      jeho je svět i vše, co v něm žije.

2 Sám jej založil nad oceány, *
      upevnil nad tekoucími proudy. –

(Opakuje se antifona)

3 Kdo smí vstoupit na horu Páně, *
      stanout na jeho svatém místě?

4 Ten, kdo má čisté ruce i srdce, *
      neklame, nepřísahá křivě.

5 Dostane od Pána požehnání, *
      u Boha Zachránce nalezne pomoc.
6 To je rod těch, kdo hledají Pána, *
      hledají tvář Boha Jákobova. –

(Opakuje se antifona)

7 Zvyšte se ještě, vy brány, †
      zvětšte se, pradávné vjezdy, *
      pro příchod slavného krále!

8 „Kdo je ten král tak slavný?“ †
      Pán, jenž je silný a mocný, *
      Pán, který mocný je v boji. –

(Opakuje se antifona)

9 Zvyšte se ještě, vy brány, †
      zvětšte se, pradávné vjezdy, *
      pro příchod slavného krále!

10 „Kdo je ten král tak slavný?“ †
      On, Pán zástupů věčných, *
      On, král věčné slávy!

(Opakuje se antifona)
Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

(Opakuje se antifona)

    (Viz též žaltář – úterý prvního týdne a neděle čtvrtého týdne.)

    Má-li uvedení do první modlitby dne předcházet před ranními chválami, může se žalm i s antifonou vynechat.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie