lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

13. leden 2019
Křtu Páně, svátek


RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU

V. Bože, shlédni a pomoz.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Ježíš se zaskvěl v těchto dnech
co Vykupitel lidí všech.
Věřící v četných zástupech
pojďte mu zapět chvalozpěv.

Když třicet roků dovršil,
z ústraní, v kterém dosud žil,
jde osvěžiti v lázni křtu
svou nedotčenou čistotu.

Ač šťastný, Jan se bázní chvěl,
když ponořit do řeky měl,
toho, jenž může krví svou
smýt z lidstva vinu veškerou.

Zazní hlas Otcův z výsosti
o jeho Božím synovství
a milost Ducha Svatého
proud darů lije na něho.

Prosíme tebe my, lid tvůj:
Stále nás, Kriste, ochraňuj!
Dej naší mysli rosy třpyt
a dej nám vždycky čistě žít.

Živote, Pravdo, Ježíši,
buď tobě sláva nejvyšší.
Otec ji s Duchem z výsosti
zjevuje v nové jasnosti. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Hlas Páně nad vodami, mocný Bůh promluvil.

Žalm 28 (29)
Boží moc v bouři

Z nebe se ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn. (Mt 3, 17)

1 Vzdávejte Pánu, Boží děti, *
      vzdávejte Pánu čest a slávu!
2 Vzdávejte poctu jménu Páně, *
      klaňte se Pánu ve svatyni! –

3 Hlas Páně nad vodami, *
      Pán nad veškerým vodstvem.
4 Hlas Páně s velkou mocí, *
      hlas Páně majestátný. –

5 Hlas Páně tříští cedry, *
      libánské cedry tříští.
6 Liban jak býček hopsá, *
      Sirjon jak mladý buvol. –

7 Bůh přemocný to hřímá, *
      hlas Páně srší ohněm.
8 Hlas Páně třese pouští, *
      Pán třese pouští Kadeš.
9 Hlas Páně duby shýbá, †
      Pán proklesťuje lesy *
      a v jeho chrámu všichni volají Sláva! –

10 Pán trůnil dávno nad potopou, *
       Pán trůní jako král všech věků.
11 Pán ať dá svému lidu sílu, *
       Pán ať svůj národ žehná mírem!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Hlas Páně nad vodami, mocný Bůh promluvil.

Ant. 2 Celý svět ať se ti koří, Pane, a raduje se, že jsi vzešel jako nové světlo všech věků.

Žalm 65 (66)
Děkovný chvalozpěv

O vzkříšení Páně a obrácení pohanů. (Hésychios)

I

1 Jásejte Bohu všechny země, *
2     zpívejte k slávě jeho jména!
3 Řekněte Bohu: „Jaký jsi mocný, †
      skutky tvé moci tak podivuhodné, *
      že se i nepřítel poklonit musí!

4 Celý svět ať se ti koří a zpívá, *
      ať zpívá k poctě tvého jména!“ –

5 Pojďte a vizte Boží skutky! *
      Úžasné je, co lidem činí.

6 Proměnil moře v suchou zemi, †
      potom i řeku přešli pěšky. *
      On je nám zdrojem radování!

7 On vládne navěky svou mocí, †
      národy sleduje svým zrakem, *
      zpupní se neodváží vzepřít. –

8 Národy, chvalte našeho Boha *
      a všude šiřte jeho chválu!

9 On naší duši daroval život, *
       našim nohám klopýtnout nedal. –

10 Zajisté jsi nás, Bože, i zkoušel, *
       v plameni tříbil jako stříbro.

11 Dopustils, že jsme v soužení vešli, *
       na bedra vložils nám těžké břímě.

12 Nechals lidi nám přes hlavu cválat, †
       prošli jsme ohněm, prošli vodou: *
       vyvedls nás však do volnosti!

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 2 Celý svět ať se ti koří, Pane, a raduje se, že jsi vzešel jako nové světlo všech věků.

Ant. 3 Pánu buď za to díky a chvála, že mě povolal k životu a vyvedl mě do volnosti.

II

13 S obětním darem jdu do tvého domu, *
       abych ti splnil dané sliby,

14 tak jak mi v nouzi vyšly ze rtů, *
       jak ti je přednesla má ústa.

15 Tučnou zvěř nesu ti k zápalné žertvě, †
       z beranů obětní dým ať stoupá, *
       býčky a kozly ti obětuji. –

16 Pojďte a poslyšte, bohabojní, *
       povím, co Bůh mi dobrého činí.

17 Ještě jsem k němu křičel v tísni, *
       a již můj jazyk mu chvalozpěv chystal.

18 Kdybych byl v srdci smýšlel špatně, *
       Bůh by mě jistě nevyslyšel.

19 Avšak Bůh moje modlitby slyšel, *
       mému volání popřál sluchu. –

20 Pánu buď za to dík a chvála, †
       že moji modlitbu neodmítl, *
       a svou lásku mi neodepřel.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Pánu buď za to díky a chvála, že mě povolal k životu a vyvedl mě do volnosti.

V. To je můj milovaný Syn.
O. Toho poslouchejte.

PRVNÍ ČTENÍ

Z knihy proroka Izaiáše

42, 1-9; 49, 1-9
Tichý Hospodinův Služebník – světlo národů

42.1Hle, můj služebník, kterého podporuji,
můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil.
Vložil jsem na něj svého ducha;
národům přinese právo.

2Nebude křičet, nebude hlučet,
nedá se slyšet na ulici.

3Nalomenou třtinu nedolomí,
doutnající knot neuhasí,
věrně bude ohlašovat právo.

4Nezeslábne, nezmalátní,
dokud nezaloží na zemi právo.
Ostrovy čekají na jeho nauku.

5Tak praví Bůh, Hospodin,
který stvořil nebe a roztáhl je,
rozprostřel zemi s tím, co na ní roste,
lidem na ní dává život
a dech těm, kteří po ní chodí.

6„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti,
vzal jsem tě za ruku,
utvořil jsem tě a ustanovil tě
prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů,

7abys otevřel oči slepým,
vyvedl vězně ze žaláře
a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.

8Já jsem Hospodin, to je moje jméno.
Svou slávu jinému nedám
ani modlám svou chválu.

9Dřívější předpovědi se už splnily.
Oznamuji věci nové:
dříve, než vyraší, vám je ohlašuji.“

49.1Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy,
Hospodin mě povolal od matčina lůna,
již v mateřském životě mě nazval jménem.

2Z mých úst udělal nabroušený meč,
ve stínu své ruky mě ukryl.
Ukoval mě v zaostřený šíp,
ve svém toulci mě schoval.

3Řekl mi: „Jsi mým Služebníkem,
Izraelem, proslavím se tebou.“

4Já však jsem pravil: „Nadarmo jsem se namáhal,
naprázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu.
Mé právo je však jisté u Hospodina
a má mzda u mého Boha.“

5Avšak nyní praví Hospodin,
který si ze mě utvořil služebníka již v matčině lůně,
abych zas k němu přivedl Jakuba,
abych mu shromáždil Izraele.
Tak jsem ve cti u Hospodina,
protože Bůh můj je mou silou.

6Řekl mi tedy: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem,
abys obnovil Jakubovy kmeny
a zbytky Izraele přivedl nazpět.
Proto tě dám národům jako světlo,
aby se má spása rozšířila až do končin země.“

7Tak mluví Hospodin,
Vykupitel Izraele, jeho Svatý,
k tomu, jehož život je v potupě,
kterého si lidé oškliví,
k otroku tyranů:
„Králové uvidí a vstanou,
uvidí i knížata a budou se klanět
kvůli Hospodinu, že je věrný,
Kvůli Svatému Izraele, který tě vyvolil.“

8Tak praví Hospodin:
„V době milosti jsem tě vyslyšel,
v čase spásy jsem ti pomohl,
chránil jsem tě a ustanovil prostředníkem smlouvy lidu,
abys zvelebil zemi
a jako dědictví rozdělil zpustošený úděl,

9abys řekl vězňům: ‚Vyjděte!‘
– a těm, kteří jsou ve tmě: ‚Ukažte se!‘
Budou se pást na cestách,
svou potravu najdou na holých pahorcích.“

RESPONSORIUM

Srov. Mt 3, 16. 17; Lk 3, 22

O. Jakmile byl Ježíš pokřtěn v Jordánu, otevřelo se nebe a Duch jako holubice spočinul na něm a ozval se hlas Otce: * To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.
V. Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: * To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.

DRUHÉ ČTENÍ

Z promluv svatého biskupa Řehoře Naziánzského

(Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 26, 350-351. 354. 358-359)

Kristův křest

     Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním ozářit i my. Kristus je křtěn, sestupme spolu s ním, abychom spolu s ním i vystoupili.
     Jan křtí, Kristus přistupuje: snad i proto, aby posvětil toho, kdo křtí. Zcela jistě však proto, aby do vody pohřbil starého Adama, dříve než posvětil nás a pro nás Jordán: a jako sám byl duch a tělo, tak aby byl také zasvěcen skrze Ducha a vodu.
     Křtitel se zdráhá, Ježíš stojí na svém. Já bych měl být pokřtěn od tebe1, říká lampa Slunci, hlas Slovu, přítel Ženichovi: ten, jenž je větší než všichni, kdo se narodili z ženy. Prvorozenci veškerého stvoření: ten, jenž se zaradoval už v mateřském lůně,2 tomu, jenž byl v mateřském lůně uctíván; nynější i budoucí předchůdce tomu, který se zjevil a který se bude zjevovat. Já bych měl být pokřtěn od tebe. Dodej: a pro tebe. Věděl totiž, že se mu dostane křtu mučednictví a že mu jako Petrovi nebudou umyty jenom nohy.
     Ale to už Kristus vystupuje z vody. Přitom nese s sebou vzhůru svět3 a hledí na rozevřená nebesa, jež byla Adamovi i jeho potomkům uzavřena stejně jako ohnivým mečem ráj.4
     Duch dosvědčuje božství, blíží se přece k sobě podobnému. Z nebe se ozývá hlas; odtud totiž pochází ten, jemuž se vydává svědectví. A v podobě holubice, viditelné v tělesné podobě, prokazuje Duch poctu i tělu, neboť také ono svou účastí na božství je Bohem; kromě toho před dávnými časy přinášela holubice radostnou zprávu o vysvobození od potopy.5
     Prokažme dnešního dne úctu Kristovu křtu a řádně oslavme tento svátek.
     Usilujte o úplné očištění a očišťujte se. Vždyť z ničeho jiného se Bůh neraduje tolik jako z nápravy a spásy člověka, jemuž jsou určena všechna Boží slova a tajemství. Jako světlo hvězd světu6 buďte ostatním lidem živoucí silou stojíce jako dokonalá světla vedle onoho velikého světla, zaplaveni světlem nebeským, ozářeni čistěji a jasněji Trojicí, jejíž jeden paprsek vyzařující z jediného božství jste nyní částečně přijali v Kristu Ježíši, našem Pánu, jemuž buď sláva a moc na věčné věky. Amen.7

     1 Mt 3, 14
     2 srov. Lk 1, 44
     3 srov. Ef 4, 8
     4 srov Gn 3, 24
     5 srov. Gn 8, 9-12
     6 srov. Flp 2, 15
     7 srov. Zj 5, 13; 1 Kron 29, 11

RESPONSORIUM

Žl 114, 5

O. Dnes se otevřelo nebe, slané vody moře byly uzdraveny, země jásá, hory a pahorky se radují. * Kristus byl pokřtěn od Jana v řece Jordánu.
V. Co je ti, moře, že tak prcháš? Proč se, Jordáne, obracíš zpět? * Kristus byl pokřtěn od Jana v řece Jordánu.

Bože, tebe chválíme. *
    Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, *
    tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové *
    bez ustání provolávají:
Svatý, * svatý, * svatý *
    Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Tebe oslavuje *
    skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje *
    velký počet proroků,
tebe oslavují *
    bělostné šiky mučedníků;
tebe oslavuje *
    Církev po širém světě:
tebe, Otce, *
    neskonale velebného,
tvého milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha Svatého, *
    Utěšitele.

Ty jsi Král slávy, *
    Kriste!
Ty jsi Otcův *
    věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo *
    a neváhal ses narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí *
    a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží *
    ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš *
    jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; *
    vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *
    do věčné slávy.

* Zachraň, Pane, svůj lid *
    a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu *
    a vyvyš jej na věky.
Každého dne *
    dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, *
    až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne, *
    chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,*
    smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, *
    jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *
    nebudu zahanben na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

PSALMODIE

Ant. 1 Poddaný pokřtil Krále, služebník Pána, Jan Spasitele; žasnou vody Jordánu. Holubice o tom svědčí, je slyšet hlas Otce: To je můj Syn.

Žalm 62 (63), 2-9
Duše žízní po Bohu

Hledá Boha, kdo odkládá skutky temnoty.

2 Pane, můj Bože, tebe jen hledám, *
      po tobě žízní celá má duše,

   po tobě umdlévá touhou mé tělo, *
      tak jako vyprahlá žíznivá země.

3 Tolik tě toužím ve svatyni spatřit, *
      abych moh' vidět tvou moc a tvou slávu!

4 Vždyť tvá milost je lepší než život, *
      proto mé rty ti zpívají chválu. –

5 Tak tě chci velebit, co živ budu, *
      ve jménu tvém jenom ruce spínat.

6 Duše má bude jak morkem se sytit, *
      jásavě budou tě chválit má ústa.

7 Když v lůžku za noci na tebe myslím, *
      rozjímám o tobě za nočních bdění,

8 neboť ty stal ses mi pomocníkem, *
      v stínu tvých křídel radostně plesám. –

9 Přilnul jsem k tobě celou svou duší, *
      ty mě svou pravicí podpíráš mocně.

10      [Kdo však mi bez příčin záhubu strojí,*
         ti se propadnou do hlubin země,
11      ti budou vydáni napospas meči,*
         ti se kořistí šakalů stanou.
12      Král pak se bude radovat v Bohu, +
         oslaven bude, kdo přísahal na něj,*
         protože lhářům se zacpou ústa.]

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 1 Poddaný pokřtil Krále, služebník Pána, Jan Spasitele; žasnou vody Jordánu. Holubice o tom svědčí, je slyšet hlas Otce: To je můj Syn.

Ant. 2 Kristus zjevil svou slávu okrsku země a prameny vod byly posvěceny: Čerpejte vodu z pramenů Spasitele. Dnes posvětil Kristus, náš Bůh, všechno tvorstvo.

Kantikum
Všechno tvorstvo chválí Boha
Dan 3, 57-88. 56
Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte. (Zj 19, 5)

57 Velebte Pána, vy díla Páně, *
       věčně ho chvalte a oslavujte!

58 Velebte Pána, andělé Páně, *
59      nebesa nebes, velebte Pána! –

60 Velebte Pána, nebeské vody, *
61      mocnosti všechny, velebte Pána!
62 Velebte Pána, měsíci, slunce, *
63      vy hvězdy na nebi, velebte Pána! –

64 Velebte Pána, vy deště a rosy, *
65      bouře a vichry, velebte Pána!
66 Velebte Pána, ohni a žáre, *
67      mrazy a vedra, velebte Pána! –

68 Velebte Pána, lijáky, sněhy, *
69      ledy a zimy, velebte Pána!
70 Velebte Pána, sněhy a jíní, *
71      vy dny a noci, velebte Pána! –

72 Velebte Pána, světlo i temno, *
73      blesky a mraky, velebte Pána!
74 Okrsku zemský, zvelebuj Pána, *
       věčně jej chval a oslavuj jej! –

75 Velebte Pána, vy hory a vrchy, *
76      všechno, co na zemi pučí, chval Pána!
77 Velebte Pána, prameny vody, *
78      moře a řeky, velebte Pána! –

79 Velebte Pána, zvířata moří, †
       jakož i vše, co se ve vodách hýbe, *

80      nebeští ptáci, velebte Pána!
81 Pána chval, zvěři divá i krotká, *
82      rody všech lidí, velebte Pána! –

83 Izrael ať vždy jen velebí Pána: *
       věčně ho chvalte a oslavujte!

84 Velebte Pána, vy kněží Páně, *
85      sluhové Boží, velebte Pána! –

86 Chvalte jej, věrní, duší i duchem, *
87      zbožní a pokorní srdcem, ho chvalte!
88 Velebte Pána, Ananiáši, Azariáši a Misaeli, *
       věčně ho chvalte a oslavujte! –

    Otce i Syna i svatého Ducha *
       velebme věčně a oslavujme.

56 Pane, tys veleben na klenbě nebes, *
       na věky chválen a oslavován.

(Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.)

Ant. 2 Kristus zjevil svou slávu okrsku země a prameny vod byly posvěceny: Čerpejte vodu z pramenů Spasitele. Dnes posvětil Kristus, náš Bůh, všechno tvorstvo.

Ant. 3 Bože a Vykupiteli, ty Duchem a ohněm očišťuješ naše poskvrny: všichni tě oslavujeme.

Žalm 149
Jásot svatých

Synové Církve, synové nového lidu, ať jásají nad Kristem, svým králem. (Hesychios)

1 Zazpívejte Pánu novou píseň, *
      ať zní jeho chvála v obci zbožných!

2 Izrael ať raduje se z Tvůrce, *
      děti Siónu ať Krále chválí!

3 Slaví jeho jméno v chorovodech, *
      na bubny a citery mu hrají!

4 Pán v svém lidu našel zalíbení, *
      vítězstvím on věnčí ponížené.

5 Ať se věrní mocně zaradují, *
      ať i na svých ložích zaplesají! –

6 V hrdle svém ať Boží chválu mají, *
      v ruce jílec dvousečného meče,

7 aby mohli pohanům se pomstít, *
      aby vyřkli tresty nad národy,

8 uvázali v pouta jejich krále, *
      do okovů jejich přední muže,

9 naplnili na nich psané právo. *
      To je oslavou všech jeho zbožných.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. 3 Bože a Vykupiteli, ty Duchem a ohněm očišťuješ naše poskvrny: všichni tě oslavujeme.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 61, 1-2a
Duch Páně, Duch Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

V. Kriste, Synu živého Boha, * smiluj se nad námi.
R. Kriste, Synu živého Boha, * smiluj se nad námi.
V. Ty ses dnes zjevil.
R. Smiluj se nad námi.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
R. Kriste, Synu živého Boha, * smiluj se nad námi.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Ant. k Zachariášovu kantiku Kristovým křtem byl posvěcen celý svět. Dostalo se nám odpuštění hříchů, protože jsme byli všichni očištěni vodou a Duchem Svatým.

Mesiáš a jeho předchůdce

Lk 1, 68-79

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, *
    protože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
    z rodu Davida, svého služebníka.

Jak slíbil od pradávna *
    ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřátel *
    a z rukou všech, kteří nás nenávidí.

Slitoval se nad našimi otci *
    a rozpomenul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi, *
    že nám dá,

abychom mu beze strachu *
    a vysvobozeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili *
    po všechny dny svého života.

A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího, *
    neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
    v odpuštění hříchů

pro slitování a milosrdenství našeho Boha, *
    kterým nás navštívil Vycházející z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a v stínu smrti, *
    a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. k Zachariášovu kantiku Kristovým křtem byl posvěcen celý svět. Dostalo se nám odpuštění hříchů, protože jsme byli všichni očištěni vodou a Duchem Svatým.

PROSBY

Náš Vykupitel přijal od Jana v Jordánu křest. Vzývejme ho a volejme:
     KYRIE, ELEISON.

Kriste, ty ses zjevil jako světlo světa,
ať o tobě vydáváme svědectví a stáváme se světlem pro ty, s nimiž se dnes setkáme.
Tys pokorně přijal křest od svého služebníka a ukázals nám cestu pokory,
dej nám ducha pokory, abychom sloužili svým bližním.
Svým křtem jsi nás obmyl od každé viny a učinils nás syny svého Otce,
dej ducha Božího synovství všem, kdo tě hledají.
Křtem jsi posvětil své tvory a otevřels přístup k obrácení těm, kdo mají být pokřtěni,
učiň z nás služebníky svého evangelia ve světě.
Při tvém křtu se nám zjevilo tajemství trojjediného Boha,
obnov ve všech pokřtěných ducha Božího synovství.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Otče náš...


MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

    Pokud předsedá kněz nebo jáhen, rozpustí lid takto:

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

    Může použít i jinou formuli požehnání z misálu.
    Pokud má lid odejít, řekne:

Jděte ve jménu Páně. 
R. Bohu díky. 

    Pokud nepředsedá kněz nebo jáhen a při recitovaní jednotlivce se modlitba zakončí takto:

Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď nás do života věčného.
R. Amen.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie