[ ukázat menu ]

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

1. leden 2018
Matky Boží, Panny Marie

INVITATORIUM

    K invitatoriu se recituje žalm 94 (95).
Podle okolností se však mohou místo tohoto žalmu vzít žalmy 99 (100), 66 (67) nebo 23 (24).

    Pokud se Pozvání modlí před Modlitbou se čtením nebo před ranními chválami, vynechává se u nich úvod a pokračuje se rovnou hymnem.

V. Pane, otevři mé rty.
R. A začnu tě chválit.

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

Žalm 94 (95)

1 Pojďme a jásejme vstříc Pánu, *
      oslavme skálu naší spásy.

2  Přistupme před něj s chvalozpěvy, *
      hudbou a písní vzývejme ho!

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

3 Protože Pán je Bůh náš mocný, *
      Králem je nade všemi bohy.

4 Hlubiny zemské má v své moci, *
      výšiny horské patří jemu.

5 Jeho je moře, sám je stvořil, *
      i souše, sám je rukou zhnětl.

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

6 Pojďme a v úctě se mu klaňme, *
      klekněme před Pánem, svým Tvůrcem!

7 On je náš Bůh, my jeho národ, *
      my jsme ty ovce, jež on pase.

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

   Kéž nasloucháte jeho hlasu! †
8     „Nezatvrďte se zas jak tehdy *
      na poušti v Meribě a v Masse!

9  Tam, i když znali moje skutky, *
       mě vaši předci pokoušeli.

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

10 Čtyřicet let ten lid mě dráždil, †
       řekl jsem: vrtkaví jsou srdcem, *
       národ, jenž nechce znát mé cesty.

11 Zařekl jsem se tedy v hněvu: *
       Nevkročí do míst mého míru!“

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.


Nebo
(kromě pátku prvního týdne a pátku třetího týdne):

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

Žalm 99 (100)

1 Jásejte Pánu všechny země! †
2     A služte Pánu s radováním, *
      s plesáním pojďte před tvář jeho! –

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

3 Vězte, jen Pán je naším Bohem! †
      Stvořil nás, proto my jsme jeho, *
      lid jeho, stádo jeho pastvy. –

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

4 Vcházejte v jeho brány s díkem, †
      do jeho síní s chvalozpěvem! *
      Chvalte a ctěte jeho jméno! –

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

5 Protože Pán je dobrotivý, †
      po všechny věky milosrdný, *
      věrný je ke všem pokolením.

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.


Nebo
(kromě středy druhého týdne a úterý třetího týdne):

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

Žalm 66 (67)

2 Pán buď milostiv a žehnej nám! *
      Kéž nám svítí světlo jeho tváře!

3 Ať se zná tvá cesta na zemi, *
      pomoc tvou ať znají všichni lidé! –

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

4 Kéž tě, Bože, chválí národy, *
      kéž tě chválí všechny lidské rody!

5 Národy ať mocně jásají *
      nad tím, jak svět spravedlivě soudíš!
   Neboť právem soudíš národy, *
      všechny lidské kmeny světa řídíš. –

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

6 Kéž tě, Bože, chválí národy, *
      kéž tě chválí všechny lidské rody!

7 Země vydala svou úrodu. *
      Pán, náš Bůh, nám dal své požehnání.

8 Kéž nám žehná všemohoucí Bůh, *
      ať ho v bázni všechna země vzývá!

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.


Nebo
(kromě úterý prvního týdne a neděle čtvrtého týdne):

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

Žalm 23 (24)

1 Pánu zem patří se vším, co nese, *
      jeho je svět i vše, co v něm žije.

2 Sám jej založil nad oceány, *
      upevnil nad tekoucími proudy. –

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

3 Kdo smí vstoupit na horu Páně, *
      stanout na jeho svatém místě?

4 Ten, kdo má čisté ruce i srdce, *
      neklame, nepřísahá křivě.

5 Dostane od Pána požehnání, *
      u Boha Zachránce nalezne pomoc.
6 To je rod těch, kdo hledají Pána, *
      hledají tvář Boha Jákobova. –

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

7 Zvyšte se ještě, vy brány, †
      zvětšte se, pradávné vjezdy, *
      pro příchod slavného krále!

8 „Kdo je ten král tak slavný?“ †
      Pán, jenž je silný a mocný, *
      Pán, který mocný je v boji. –

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

9 Zvyšte se ještě, vy brány, †
      zvětšte se, pradávné vjezdy, *
      pro příchod slavného krále!

10 „Kdo je ten král tak slavný?“ †
      On, Pán zástupů věčných, *
      On, král věčné slávy!

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

Sláva Otci i Synu *
    i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
    a na věky věků. Amen.

Ant. Oslavujme mateřství Panny Marie, klaňme se Kristu Pánu, jejímu Synu.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023 Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016 Česká dominikánská provincie